قابلیت Annotation در اوراکل 23ai

در نسخه های قبل از 23c، از طریق قابلیت comment می توانیم برای objectهایی نظیر table ، table column، materialized view، view کامنت و یا توضیحاتی را ثبت کنیم. comment گذاری با محدودیتهایی هم همراه است برای مثال امکان دسته بندی کامنتها وجود ندارد و به طور کلی همه توضیحات در یک متن طولانی ثبت خواهند شد.

در اوراکل 23c قابلیت Annotation که شباهتهای زیادی به قابلیت comment دارد، ارائه شد که بر اساس آن می توانیم برای objectهایی نظیر table, view, materialized view, index و column توضیحاتی را به صورت دسته بندی شده و بر اساس name و value ثبت کنیم.

 برای هر کدام از این objectها می توان تعداد زیادی Annotation_name و Annotation_value تعریف کرد و هر Annotation باید حداقل شامل یک Annotation_name باشد ولی الزامی به تعریف Annotation_value وجود ندارد.

*در نحوه نامگذاری Annotation_nameها محدودیتی وجود ندارد.

SQL> create table STD 
(
id number annotations (DESCRIPTION1 'student ID',Description2 ‘coooode daneshjoiieee!!’),
name varchar2(20) annotations(Description ‘Full Name for students’)
)
annotations (DESCRIPTION ‘Student Table’);
Table created

کامنتهای ثبت شده برای جدول STD را می توان در ویوی USER_ANNOTATIONS_USAGE مشاهده کرد:

SQL> select object_name,column_name,annotation_name,annotation_value from USER_ANNOTATIONS_USAGE;
OBJEC COLUMN_NAM ANNOTATION_NAME      ANNOTATION_VALUE
----- ---------- ------------------------- -------------------------
STD       DESCRIPTION           Student Table
STD  ID     DESCRIPTION1           student ID
STD  ID     DESCRIPTION2        coooode daneshjoiieee!!
STD  NAME    DESCRIPTION        Full Name for students

*دو ویوی user_annotation_values و user_annotations هم می توانند اطلاعات خلاصه تری را در این زمینه نمایش دهند.

امکان حذف Annotationها هم وجود دارد:

SQL> alter table STD modify (id annotations (drop DESCRIPTION1));
Table altered
SQL> select object_name,column_name,annotation_name,annotation_value from USER_ANNOTATIONS_USAGE;
OBJEC COLUMN_NAM ANNOTATION_NAME      ANNOTATION_VALUE
----- ---------- ------------------------- -------------------------
STD       DESCRIPTION        Student Table
STD  ID     DESCRIPTION2       coooode daneshjoiieee!!
STD  NAME    DESCRIPTION        Full Name for students

در قسمت زیر چند مثال از نحوه اضافه کردن Annotation را مشاهده خواهید کرد:

SQL> alter table STD annotations (add name1 'value1',name2 'value2',name3 'value3');
Table altered
select object_name,column_name,annotation_name,annotation_value from USER_ANNOTATIONS_USAGE;
OBJEC COLUMN_NAM ANNOTATION_NAME      ANNOTATION_VALUE
----- ---------- ------------------------- -------------------------
STD       NAME1           value1
STD       NAME2           value2
STD       NAME3           value3
STD       DESCRIPTION        Student Table
STD  ID     DESCRIPTION2       coooode daneshjoiieee!!
STD  NAME    DESCRIPTION        Full Name for students
SQL> alter table STD modify (name annotations (add N1 'V1',N2 'V2',N3));
Table altered
SQL> select object_name,column_name,annotation_name,annotation_value from USER_ANNOTATIONS_USAGE order by 2,3;
OBJEC COLUMN_NAM ANNOTATION_NAME      ANNOTATION_VALUE
----- ---------- ------------------------- -------------------------
STD  ID     DESCRIPTION2       coooode daneshjoiieee!!
STD  NAME    DESCRIPTION        Full Name for students
STD  NAME    N1            V1
STD  NAME    N2            V2
STD  NAME    N3
STD       DESCRIPTION        Student Table
STD       NAME1           value1
STD       NAME2           value2
STD       NAME3           value3

همانطور که در ابتدای این متن اشاره شد، علاوه بر table و column می توانیم از این قابلیت برای objectهای دیگر نظیر view هم استفاده کنیم که در ادامه مثالی از آن را می بینیم:

SQL> create or replace view v1
 2   (test1  annotations (name1 'value1'),
 3   test2 annotations (name2 'value2'))
 4 as
 5 select 'test2','test1' from dual;
View created
SQL> select object_name,column_name,annotation_name,annotation_value from USER_ANNOTATIONS_USAGE where object_name='V1';
OBJECT_NAME   COLUMN_NAME   ANNOTATION_NAME   ANNOTATION_VALUE
--------------- --------------- -------------------- --------------------
V1       TEST1      NAME1        value1
V1       TEST2      NAME2        value2

 

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *