اوراکل 23ai –چند ویوی جدید برای بررسی مسائل پرفورمنسی Data Pump

در اوراکل نسخه 23ai، ویوهای جدیدی در زمینه Data Pump اضافه شده اند که می توان از طریق آنها دلایل کندی  اجرای Data Pump را شناسایی کرد. لیست این ویوها را در قسمت زیر می بینید:

(G)V$DATAPUMP_PROCESS_INFO
(G)V$DATAPUMP_PROCESSWAIT_INFO
(G)V$DATAPUMP_SESSIONWAIT_INFO

ویوی V$DATAPUMP_PROCESS_INFO اطلاعاتی را در مورد جابهای مربوط به Data Pump نمایش می دهد نظیر SESSIONID، SPID، PROGRAM و …

SQL> desc V$DATAPUMP_PROCESS_INFO
 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 CUR_DATE                      VARCHAR2(19)
 PROGRAM                      VARCHAR2(84)
 SESSIONID                     NUMBER
 STATUS                       VARCHAR2(8)
 USERNAME                      VARCHAR2(128)
 JOBNAME                      VARCHAR2(128)
 SPID                        VARCHAR2(24)
 SERIALNUMBER                    NUMBER
 PROCESSID                     NUMBER
 CON_ID                       NUMBER

(بیشتر…)

نصب نسخه FREE اوراکل 23ai

در این متن قصد داریم مراحل نصب Oracle Database 23ai free را بر روی اوراکل لینوکس 8 توضیح دهیم در ابتدا باید متذکر شویم که حجم هر دیتابیس(PDB) در نسخه FREE نمی تواند بیشتر از 12GB شود و همچنین برای استفاده از RAM و CPU هم محدودیت دارد:

RPM مربوطه را از سایت اوراکل دانلود می کنیم:

(بیشتر…)

اوراکل 23ai – امکان استفاده از توابع تجمیعی(نظیر SUM و AVG) بر روی نوع داده INTERVAL

تا قبل از نسخه 23ai نمی توانستیم از توابع تجمیعی نظیر SUM، AVG، MIN و MAX و … بر روی داده های با دیتاتایپ  INTERVAL استفاده کنیم و در صورت استفاده، به خطای ORA-00932 مواجه می شدیم. برای مثال می خواهیم بررسی کنیم اجرای جاب PURGE_LOG در یک ماه گذشته به صورت میانگین چقدر زمان برده است:

SQL> select column_name,data_type from dba_tab_cols where table_name='DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS' and column_name='RUN_DURATION';
COLUMN_NAME   DATA_TYPE
--------------- ----------------------------------------
RUN_DURATION  INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)
SQL> select AVG(RUN_DURATION) from DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS where job_name='PURGE_LOG';

'ORA-00932: inconsistent datatypes: expected NUMBER got INTERVAL DAY TO SECOND'

در اوراکل نسخه 23ai این امکان وجود دارد تا از توابع تجمیعی بر روی نوع داده INTERVAL استفاده کنیم:

SQL> select AVG(RUN_DURATION) from DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS where job_name='PURGE_LOG';
AVG(RUN_DURATION)
------------------------------------------------
+000000000 00:00:01.419354839

(بیشتر…)

ذخیره AWR snapshot خارج از SYSAUX

همانطور که می دانید AWR snapshotها در SYSAUX tablespace ذخیره می شوند و تا نسخه 19c نمی توان آنها را در tablespace مجزایی ذخیره کرد. این امکان در نسخه 19c با اضافه شدن پارامتر TABLESPACE_NAME به پروسیجر dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings به وجود آمد.

Connected to Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 
SQL> desc dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings
Parameter    Type   Mode Default? 
--------------- -------- ---- -------- 
RETENTION    NUMBER  IN  Y    
INTERVAL    NUMBER  IN  Y    
TOPNSQL     NUMBER  IN  Y    
DBID      NUMBER  IN  Y    
TABLESPACE_NAME VARCHAR2 IN  Y    
RETENTION    NUMBER  IN  Y    
INTERVAL    NUMBER  IN  Y    
TOPNSQL     VARCHAR2 IN      
DBID      NUMBER  IN  Y    
TABLESPACE_NAME VARCHAR2 IN  Y   

همچنین اوراکل در نسخه 21c ستون TABLESPACE_NAME را به ویوی awr_cdb_wr_control اضافه کرده است که از طریق آن می توانیم tablespace جاری AWR  را مشخص کنیم:

(بیشتر…)

اوراکل 23ai – ایجاد خودکار AWR Snapshot در سطح PDB

در زمان ارائه قابلیت Pluggable Database در نسخه 12cR1،ء AWR snapshotها صرفا در سطح CDB ایجاد می شدند و امکان ایجاد snapshot در سطح PDB وجود نداشت. در نسخه 12cR2 پارامتری به نام awr_pdb_autoflush_enabled اضافه شد که با تنظیم آن به مقدار TRUE، به صورت خودکار در سطح PDB هم AWR snapshot ایجاد می شود اما مقدار پیش فرض این پارامتر تا قبل از نسخه 23ai برابر با FALSE بوده و در نسخه 23ai به صورت پیش فرض فعال می باشد:

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Developer-Release on Thu Sep 7 10:57:00 2023
SQL> show parameter awr_pdb_autoflush_enabled
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
awr_pdb_autoflush_enabled      boolean   TRUE

با این تغییر در صورتی که اسکریپت awrrpt.sql را در هر کدام از PDBها اجرا کنیم، گزینه AWR_PDB مقدار پیش فرض خواهد بود:

Specify the location of AWR Data
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AWR PDB reports can be generated using data stored in this PDB or ROOT.
Please enter the desired location at the prompt. Default value is 'AWR_PDB'.
  AWR_PDB - Use AWR data from PDB
  AWR_ROOT - Use AWR data from ROOT
Enter value for awr_location: AWR_PDB
Location of AWR Data Specified: AWR_PDB

اما در نسخه های قبلی، گزینه AWR_ROOT مقدار پیش فرض بوده است:

Specify the location of AWR Data
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AWR_ROOT - Use AWR data from root (default)
AWR_PDB - Use AWR data from PDB
Enter value for awr_location:

برای دیتابیسی با تعداد PDB زیاد و workload بسیار بالا، بهتر است پارامتر awr_snapshot_time_offset را هم در کنار پارامتر awr_pdb_autoflush_enabled تنظیم کنیم تا AWR snapshotها برای همه PDBها به صورت همزمان ایجاد نشوند و با ایجاد وقفه ای هر چند مختصر، از سکته دیتابیس جلوگیری شود.

اوراکل 23ai – بهبودی برای دستور CASE در PL/SQL

اوراکل در نسخه 23ai قابلیت جدیدی را برای دستور CASE در محیط PL/SQL ارائه کرده است که در این متن با آن آشنا خواهیم شد. در ابتدا شکل ساده دستور CASE در PL/SQL را با یک مثال مرور می کنیم:

declare
 VALUE number := 3;
 text varchar2(50);
begin
 text := case VALUE
      when 1 then
       'ONE'
      when 2 then
       'TWO'
      when 3 then
       'THREE'
      else
       'NOT ONE, TWO NOR THREE'
     end;
 dbms_output.put_line(text);
end;
/
THREE

در این قطعه کد صرفا از عملگر مساوی استفاده شده است و برای استفاده از عملگرهای دیگر نظیر “>”، “<“، BETWEEN و IN باید از فرمت زیر که Searched CASE syntax نامیده می شود، استفاده کنیم:

(بیشتر…)

اوراکل 23ai – قابلیت Transport Tablespace بر روی Network

در اوراکل نسخه 23ai امکان پیاده سازی قابلیت Transport Tablespace از طریق network به وجود آمد برای این کار باید از ابزار RMAN استفاده کرد و از طریق آن دیتافایلهای tablespace مورد نظر را از دیتابیس مبدا به دیتابیس مقصد منتقل کرد.

این کار با اجرای دستور RESTORE FOREIGN TABLESPACE در دیتابیس مقصد قابل انجام است با اجرای این دستور، حتی Metadata مربوط به TABLESPACE هم از طریق ایجاد فایل dump به دیتابیس مقصد منتقل خواهند شد و به صورت خودکار در این دیتابیس برخواهند گشت.

(بیشتر…)

اوراکل 23ai – اجرای sysdate بر اساس time zone هر PDB

همانطور که می دانید توابع SYSDATE و SYSTIMESTAMP ساعت جاری سیستم را برمی گردانند این توابع date را بر اساس time zone سیستم عامل نمایش می دهند و اگر time zone متفاوتی برای دیتابیس تنظیم شود، تغییری در رفتار این توابع ایجاد نمی شود:

[oracle@OEL8 ~]$ timedatectl
        Local time: Thu 2024-02-15 13:14:48 +0330
      Universal time: Thu 2024-02-15 09:44:48 UTC
         RTC time: Thu 2024-02-15 07:37:09
        Time zone: Asia/Tehran (+0330, +0330)
SQL> select sysdate , SYSTIMESTAMP ;
SYSDATE  SYSTIMESTAMP
--------- ----------------------------------------
15-FEB-24 15-FEB-24 01.25.54.270895 PM +03:30

SQL> ALTER DATABASE SET TIME_ZONE='Asia/Tokyo';
Database altered.

SQL> select sysdate , SYSTIMESTAMP ;
SYSDATE  SYSTIMESTAMP
--------- ----------------------------------------
15-FEB-24 15-FEB-24 01.26.37.200429 PM +03:30

در نسخه 23ai می توان با تنظیم پارامتر time_at_dbtimezone به مقدار USER_SQL این توابع را مجاب کرد تا date را بر اساس time zone دیتابیس برگردانند صرف نظر از time zone سیستم عامل!

(بیشتر…)

اوراکل 23ai– امکان ایجاد Refreshable PDB از طریق DBCA

قابلیت Refreshable PDB از نسخه 12cR2 ارائه شد که قبلا در مورد آن مطلبی نوشتیم. برای ایجاد این نوع از PDBها، تا قبل از نسخه 23ai صرفا می توانستیم از دستور CREATE PLUGGABLE DATABASE استفاده کنیم اما در نسخه 23ai این کار از طریق ابزار DBCA هم قابل انجام است.

برای ایجاد Refreshable PDB سه گزینه جدید به DBCA اضافه شده است:

createAsRefreshablePDB: برای ایجاد Refreshable PDB باید این گزینه به TRUE تنظیم شود.

refreshMode: نحوه بروزرسانی PDB می تواند AUTO و یا MANUAL باشد.

refreshInterval : بازه زمانی بروزرسانی هم با این گزینه قابل تنظیم است.

(بیشتر…)

اوراکل 23ai- بهبودی در ویوهای دیکشنری در زمینه پارتیشن بندی

در ویوهای دیتا دیکشنری مرتبط با مبحث Partitioning، ستون HIGH_VALUE از ستونهای پرکاربرد است دیتاتایپ این ستون از نوع Long می باشد و با توجه به محدودیتهای نوع داده Long، اوراکل در نسخه 23ai، دو ستون دیگر از نوع داده JSON و CLOB برای نمایش HIGH VALUE اضافه کرده است.

SQL> create table tb(
 2  id number,
 3  date_ date
 4 )
 5 partition by range ( date_ )
 6 interval ( numtoyminterval(1,'YEAR'))
 7 (
 8  PARTITION p2022 VALUES LESS THAN (TO_DATE('2023/01/01', 'YYYY/MM/DD')),
 9  PARTITION p2023 VALUES LESS THAN (TO_DATE('2024/01/01', 'YYYY/MM/DD')),
 10  PARTITION p2024 VALUES LESS THAN (TO_DATE('2025/01/01', 'YYYY/MM/DD'))
 11 );
Table created

برای نمایش High Value به فرمت clob می توان از ستون high_value_clob استفاده کرد:

SQL> select partition_name, high_value_clob from user_tab_partitions where table_name = 'TB' order by 1;
PARTITION_NAME    HIGH_VALUE_CLOB                     
-------------------- -------------------------------------------------------- 
P2022        TO_DATE(' 2023-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS' 
P2023        TO_DATE(' 2024-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS' 
P2024        TO_DATE(' 2025-01-01 00:00:00', 'SYYYY-MM-DD HH24:MI:SS'

همچنین ستون HIGH_VALUE_JSON این اطلاعات را به صورت JSON نمایش خواهد داد:

SQL> select partition_name,HIGH_VALUE_JSON from user_tab_partitions where table_name = 'TB' order by 1;
PARTITION_NAME    HIGH_VALUE_JSON
-------------------- ---------------------------------------------------------
P2022        {"high_value":"2023-01-01T00:00:00"}
P2023        {"high_value":"2024-01-01T00:00:00"}
P2024        {"high_value":"2025-01-01T00:00:00"}