In-Memory Advisor در اوراکل 23ai

قابلیت In-Memory Advisor با تحلیل workload دیتابیس تلاش می کند برای In-Memory sizeهای مختلف، DB-Time را تخمین بزند و همچنین می تواند پیشنهاد کند کدام یک از objectها در In-Memory قرار بگیرند.

برای استفاده از این قابلیت، باید از پکیج DBMS_INMEMORY_ADVISE استفاده کرد نحوه اجرای In-Memory Advisor، بسیار مشابه قابلیت Privilege Analysis است و برای گرفتن advise در زمینه In-Memory هم ابتدا باید taskای را start کنیم و زمانی که احساس شد workload دیتابیس به اندازه کافی از دیدگاه In-Memory مورد تحلیل قرار گرفته، این Task را متوقف و نتیجه گزارش را ببینیم.

در ادامه با جزییات بیشتری نحوه ایجاد این گزارش را با هم خواهیم دید.

(بیشتر…)

پارامتر JSON_BEHAVIOR در اوراکل 23ai

در اوراکل نسخه 21c، زمانی که توابع مربوط به JSON نظیر JSON_QUERY، JSON_TABLE و JSON_VALUE ورودی معتبری نداشته باشند، خطایی رخ نمی دهد و null به کاربر برمی گردد در مثال زیر، کلید Year سه بار تکرار شده و این ورودی معتبر نیست اما دستور select بدون خطا اجرا می شود و صرفا NULL به کاربر برمی گردد:

SQL> SELECT JSON_VALUE('[{Year:1401},{Year:1401},{Year:1402}]', '$.Year') YEAR;
YEAR
----------------- 

در این شرایط اگر بخواهیم این رفتار را در سطح دستور تغییر دهیم، می توانیم عبارت ERROR ON ERROR را به ورودی اضافه کنیم:

SQL> SELECT JSON_VALUE('[{Year:1401},{Year:1401},{Year:1402}]', '$.Year' error on error) ;
ORA-40470: JSON query '$.Year' evaluated to multiple values.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-40470/

*مقدار پیش فرض NULL ON ERROR است.

در نسخه 23ai برای کنترل این رفتار، پارامتر جدیدی به نام JSON_BEHAVIOR ارائه شده که در سطح session قابل تنظیم است. مقدار پیش فرض این پارامتر، ON_ERROR:NULL است:

SQL> ALTER SESSION SET JSON_BEHAVIOR = 'ON_ERROR:NULL';
Session altered.

SQL> SELECT JSON_VALUE('[{Year:1401},{Year:1401},{Year:1402}]', '$.Year');
JSON_VALUE('[{YEAR:1401},{YEAR:1401},{YEAR:1402}]','$.YEAR')
--------------------------------------------------------------------------------

اما می توانیم این مقدار را به ON_ERROR:ERROR تنظیم کنیم تا برای کوئری فوق خطا نمایش داده شود:

SQL> SELECT JSON_VALUE('[{Year:1401},{Year:1401},{Year:1402}]', '$.Year');
ORA-40470: JSON query '$.Year' evaluated to multiple values.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-40470/

اوراکل 23ai – تمامی Tablespaceها به صورت Bigfile ایجاد می شوند

از نسخه 23ai تمامی tablespaceهای سیستمی و همچنین users موجود در root container به صورت Bigfile ایجاد می شوند(به استثنای Temp tablespaceها):

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Sat Jun 8 22:43:40 2024
Version 23.4.0.24.05
SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
SYSTEM             YES
SYSAUX             YES
UNDOTBS1            YES
TEMP              NO
USERS             YES

tablespaceهای جدیدی هم که توسط DBA در root container ایجاد می شود به صورت Bigfile خواهند بود:

SQL> create tablespace tbs1;
Tablespace created.

SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces where TABLESPACE_NAME='TBS1';
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
TBS1              YES

اما در PDB این مسئله تفاوت جزیی دارد در این محیط، تمامی tablespaceهای سیستمی از نوع Bigfile هستند ولی USERS از نوع Smallfile هست:

SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
SYSTEM             YES
SYSAUX             YES
UNDOTBS1            YES
TEMP              NO
USERS             NO

(بیشتر…)

بروزر شدن dba_errors بعد از کامپایل invalid objectها

همانطور که می دانید ویوی dba_errors خطای مربوط به invalid objectها را نمایش می دهد بنابرین اگر بخواهیم دلیل invalid بودن یک پروسیجر، پکیج، فانکشن و … را ببینیم، می توانیم از این ویو استفاده کنیم.

نکته ای که در این مستند به آن خواهیم پرداخت آن است که این ویو تا قبل از compile شدن یک invalid object، خطای مربوط  به آن object را نمایش نمی دهد این مسئله را در ادامه متن با ارائه مثال شرح داده ایم.

پروسیجر زیر را در نظر بگیرید:

SQL> create table usef.tb (id number,name varchar2(100));

SQL> create procedure usef.prc1(p_id in number) as
 kk varchar2(100);
begin
 select name into kk from usef.tb where id = p_id;
end;
/
SQL> select status from dba_objects where object_name='PRC1';
STATUS
-------
VALID

با حذف ستون name از جدول tb، این پروسیجر INVALID خواهد شد:

SQL> alter table usef.tb drop column name;
Table altered

SQL> select status from dba_objects where object_name='PRC1';
STATUS
-------
INVALID

اما ویوی dba_errors چیزی را برنمی گرداند:

SQL> select owner,name,text from dba_errors;
no rows selected

با اولین کامپایل این پروسیجر، dba_errors خطای مربوط به پروسیجر را نمایش می دهد:

SQL> alter procedure usef.prc1 compile;
Warning: Procedure altered with compilation errors.

SQL> select owner,name,text from dba_errors;
OWNER   NAME    TEXT
---------- ---------- --------------------------------------------------
USEF    PRC1    PL/SQL: ORA-00904: "NAME": invalid identifier
USEF    PRC1    PL/SQL: SQL Statement ignored

 

اوراکل 23ai –چند ویوی جدید برای بررسی مسائل پرفورمنسی Data Pump

در اوراکل نسخه 23ai، ویوهای جدیدی در زمینه Data Pump اضافه شده اند که می توان از طریق آنها دلایل کندی  اجرای Data Pump را شناسایی کرد. لیست این ویوها را در قسمت زیر می بینید:

(G)V$DATAPUMP_PROCESS_INFO
(G)V$DATAPUMP_PROCESSWAIT_INFO
(G)V$DATAPUMP_SESSIONWAIT_INFO

ویوی V$DATAPUMP_PROCESS_INFO اطلاعاتی را در مورد جابهای مربوط به Data Pump نمایش می دهد نظیر SESSIONID، SPID، PROGRAM و …

SQL> desc V$DATAPUMP_PROCESS_INFO
 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 CUR_DATE                      VARCHAR2(19)
 PROGRAM                      VARCHAR2(84)
 SESSIONID                     NUMBER
 STATUS                       VARCHAR2(8)
 USERNAME                      VARCHAR2(128)
 JOBNAME                      VARCHAR2(128)
 SPID                        VARCHAR2(24)
 SERIALNUMBER                    NUMBER
 PROCESSID                     NUMBER
 CON_ID                       NUMBER

(بیشتر…)

نصب نسخه FREE اوراکل 23ai

در این متن قصد داریم مراحل نصب Oracle Database 23ai free را بر روی اوراکل لینوکس 8 توضیح دهیم در ابتدا باید متذکر شویم که حجم هر دیتابیس(PDB) در نسخه FREE نمی تواند بیشتر از 12GB شود و همچنین برای استفاده از RAM و CPU هم محدودیت دارد:

RPM مربوطه را از سایت اوراکل دانلود می کنیم:

(بیشتر…)

اوراکل 23ai – امکان استفاده از توابع تجمیعی(نظیر SUM و AVG) بر روی نوع داده INTERVAL

تا قبل از نسخه 23ai نمی توانستیم از توابع تجمیعی نظیر SUM، AVG، MIN و MAX و … بر روی داده های با دیتاتایپ  INTERVAL استفاده کنیم و در صورت استفاده، به خطای ORA-00932 مواجه می شدیم. برای مثال می خواهیم بررسی کنیم اجرای جاب PURGE_LOG در یک ماه گذشته به صورت میانگین چقدر زمان برده است:

SQL> select column_name,data_type from dba_tab_cols where table_name='DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS' and column_name='RUN_DURATION';
COLUMN_NAME   DATA_TYPE
--------------- ----------------------------------------
RUN_DURATION  INTERVAL DAY(3) TO SECOND(0)
SQL> select AVG(RUN_DURATION) from DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS where job_name='PURGE_LOG';

'ORA-00932: inconsistent datatypes: expected NUMBER got INTERVAL DAY TO SECOND'

در اوراکل نسخه 23ai این امکان وجود دارد تا از توابع تجمیعی بر روی نوع داده INTERVAL استفاده کنیم:

SQL> select AVG(RUN_DURATION) from DBA_SCHEDULER_JOB_RUN_DETAILS where job_name='PURGE_LOG';
AVG(RUN_DURATION)
------------------------------------------------
+000000000 00:00:01.419354839

(بیشتر…)

ذخیره AWR snapshot خارج از SYSAUX

همانطور که می دانید AWR snapshotها در SYSAUX tablespace ذخیره می شوند و تا نسخه 19c نمی توان آنها را در tablespace مجزایی ذخیره کرد. این امکان در نسخه 19c با اضافه شدن پارامتر TABLESPACE_NAME به پروسیجر dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings به وجود آمد.

Connected to Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 
SQL> desc dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings
Parameter    Type   Mode Default? 
--------------- -------- ---- -------- 
RETENTION    NUMBER  IN  Y    
INTERVAL    NUMBER  IN  Y    
TOPNSQL     NUMBER  IN  Y    
DBID      NUMBER  IN  Y    
TABLESPACE_NAME VARCHAR2 IN  Y    
RETENTION    NUMBER  IN  Y    
INTERVAL    NUMBER  IN  Y    
TOPNSQL     VARCHAR2 IN      
DBID      NUMBER  IN  Y    
TABLESPACE_NAME VARCHAR2 IN  Y   

همچنین اوراکل در نسخه 21c ستون TABLESPACE_NAME را به ویوی awr_cdb_wr_control اضافه کرده است که از طریق آن می توانیم tablespace جاری AWR  را مشخص کنیم:

(بیشتر…)

اوراکل 23ai – ایجاد خودکار AWR Snapshot در سطح PDB

در زمان ارائه قابلیت Pluggable Database در نسخه 12cR1،ء AWR snapshotها صرفا در سطح CDB ایجاد می شدند و امکان ایجاد snapshot در سطح PDB وجود نداشت. در نسخه 12cR2 پارامتری به نام awr_pdb_autoflush_enabled اضافه شد که با تنظیم آن به مقدار TRUE، به صورت خودکار در سطح PDB هم AWR snapshot ایجاد می شود اما مقدار پیش فرض این پارامتر تا قبل از نسخه 23ai برابر با FALSE بوده و در نسخه 23ai به صورت پیش فرض فعال می باشد:

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Developer-Release on Thu Sep 7 10:57:00 2023
SQL> show parameter awr_pdb_autoflush_enabled
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
awr_pdb_autoflush_enabled      boolean   TRUE

با این تغییر در صورتی که اسکریپت awrrpt.sql را در هر کدام از PDBها اجرا کنیم، گزینه AWR_PDB مقدار پیش فرض خواهد بود:

Specify the location of AWR Data
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AWR PDB reports can be generated using data stored in this PDB or ROOT.
Please enter the desired location at the prompt. Default value is 'AWR_PDB'.
  AWR_PDB - Use AWR data from PDB
  AWR_ROOT - Use AWR data from ROOT
Enter value for awr_location: AWR_PDB
Location of AWR Data Specified: AWR_PDB

اما در نسخه های قبلی، گزینه AWR_ROOT مقدار پیش فرض بوده است:

Specify the location of AWR Data
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AWR_ROOT - Use AWR data from root (default)
AWR_PDB - Use AWR data from PDB
Enter value for awr_location:

برای دیتابیسی با تعداد PDB زیاد و workload بسیار بالا، بهتر است پارامتر awr_snapshot_time_offset را هم در کنار پارامتر awr_pdb_autoflush_enabled تنظیم کنیم تا AWR snapshotها برای همه PDBها به صورت همزمان ایجاد نشوند و با ایجاد وقفه ای هر چند مختصر، از سکته دیتابیس جلوگیری شود.

اوراکل 23ai – بهبودی برای دستور CASE در PL/SQL

اوراکل در نسخه 23ai قابلیت جدیدی را برای دستور CASE در محیط PL/SQL ارائه کرده است که در این متن با آن آشنا خواهیم شد. در ابتدا شکل ساده دستور CASE در PL/SQL را با یک مثال مرور می کنیم:

declare
 VALUE number := 3;
 text varchar2(50);
begin
 text := case VALUE
      when 1 then
       'ONE'
      when 2 then
       'TWO'
      when 3 then
       'THREE'
      else
       'NOT ONE, TWO NOR THREE'
     end;
 dbms_output.put_line(text);
end;
/
THREE

در این قطعه کد صرفا از عملگر مساوی استفاده شده است و برای استفاده از عملگرهای دیگر نظیر “>”، “<“، BETWEEN و IN باید از فرمت زیر که Searched CASE syntax نامیده می شود، استفاده کنیم:

(بیشتر…)