پارامتر JSON_BEHAVIOR در اوراکل 23ai

در اوراکل نسخه 21c، زمانی که توابع مربوط به JSON نظیر JSON_QUERY، JSON_TABLE و JSON_VALUE ورودی معتبری نداشته باشند، خطایی رخ نمی دهد و null به کاربر برمی گردد در مثال زیر، کلید Year سه بار تکرار شده و این ورودی معتبر نیست اما دستور select بدون خطا اجرا می شود و صرفا NULL به کاربر برمی گردد:

SQL> SELECT JSON_VALUE('[{Year:1401},{Year:1401},{Year:1402}]', '$.Year') YEAR;
YEAR
----------------- 

در این شرایط اگر بخواهیم این رفتار را در سطح دستور تغییر دهیم، می توانیم عبارت ERROR ON ERROR را به ورودی اضافه کنیم:

SQL> SELECT JSON_VALUE('[{Year:1401},{Year:1401},{Year:1402}]', '$.Year' error on error) ;
ORA-40470: JSON query '$.Year' evaluated to multiple values.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-40470/

*مقدار پیش فرض NULL ON ERROR است.

در نسخه 23ai برای کنترل این رفتار، پارامتر جدیدی به نام JSON_BEHAVIOR ارائه شده که در سطح session قابل تنظیم است. مقدار پیش فرض این پارامتر، ON_ERROR:NULL است:

SQL> ALTER SESSION SET JSON_BEHAVIOR = 'ON_ERROR:NULL';
Session altered.

SQL> SELECT JSON_VALUE('[{Year:1401},{Year:1401},{Year:1402}]', '$.Year');
JSON_VALUE('[{YEAR:1401},{YEAR:1401},{YEAR:1402}]','$.YEAR')
--------------------------------------------------------------------------------

اما می توانیم این مقدار را به ON_ERROR:ERROR تنظیم کنیم تا برای کوئری فوق خطا نمایش داده شود:

SQL> SELECT JSON_VALUE('[{Year:1401},{Year:1401},{Year:1402}]', '$.Year');
ORA-40470: JSON query '$.Year' evaluated to multiple values.
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-40470/

اوراکل 23ai – تمامی Tablespaceها به صورت Bigfile ایجاد می شوند

از نسخه 23ai تمامی tablespaceهای سیستمی و همچنین users موجود در root container به صورت Bigfile ایجاد می شوند(به استثنای Temp tablespaceها):

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Sat Jun 8 22:43:40 2024
Version 23.4.0.24.05
SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
SYSTEM             YES
SYSAUX             YES
UNDOTBS1            YES
TEMP              NO
USERS             YES

tablespaceهای جدیدی هم که توسط DBA در root container ایجاد می شود به صورت Bigfile خواهند بود:

SQL> create tablespace tbs1;
Tablespace created.

SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces where TABLESPACE_NAME='TBS1';
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
TBS1              YES

اما در PDB این مسئله تفاوت جزیی دارد در این محیط، تمامی tablespaceهای سیستمی از نوع Bigfile هستند ولی USERS از نوع Smallfile هست:

SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
SYSTEM             YES
SYSAUX             YES
UNDOTBS1            YES
TEMP              NO
USERS             NO

(بیشتر…)

بروزر شدن dba_errors بعد از کامپایل invalid objectها

همانطور که می دانید ویوی dba_errors خطای مربوط به invalid objectها را نمایش می دهد بنابرین اگر بخواهیم دلیل invalid بودن یک پروسیجر، پکیج، فانکشن و … را ببینیم، می توانیم از این ویو استفاده کنیم.

نکته ای که در این مستند به آن خواهیم پرداخت آن است که این ویو تا قبل از compile شدن یک invalid object، خطای مربوط  به آن object را نمایش نمی دهد این مسئله را در ادامه متن با ارائه مثال شرح داده ایم.

پروسیجر زیر را در نظر بگیرید:

SQL> create table usef.tb (id number,name varchar2(100));

SQL> create procedure usef.prc1(p_id in number) as
 kk varchar2(100);
begin
 select name into kk from usef.tb where id = p_id;
end;
/
SQL> select status from dba_objects where object_name='PRC1';
STATUS
-------
VALID

با حذف ستون name از جدول tb، این پروسیجر INVALID خواهد شد:

SQL> alter table usef.tb drop column name;
Table altered

SQL> select status from dba_objects where object_name='PRC1';
STATUS
-------
INVALID

اما ویوی dba_errors چیزی را برنمی گرداند:

SQL> select owner,name,text from dba_errors;
no rows selected

با اولین کامپایل این پروسیجر، dba_errors خطای مربوط به پروسیجر را نمایش می دهد:

SQL> alter procedure usef.prc1 compile;
Warning: Procedure altered with compilation errors.

SQL> select owner,name,text from dba_errors;
OWNER   NAME    TEXT
---------- ---------- --------------------------------------------------
USEF    PRC1    PL/SQL: ORA-00904: "NAME": invalid identifier
USEF    PRC1    PL/SQL: SQL Statement ignored

 

اوراکل 23ai –چند ویوی جدید برای بررسی مسائل پرفورمنسی Data Pump

در اوراکل نسخه 23ai، ویوهای جدیدی در زمینه Data Pump اضافه شده اند که می توان از طریق آنها دلایل کندی  اجرای Data Pump را شناسایی کرد. لیست این ویوها را در قسمت زیر می بینید:

(G)V$DATAPUMP_PROCESS_INFO
(G)V$DATAPUMP_PROCESSWAIT_INFO
(G)V$DATAPUMP_SESSIONWAIT_INFO

ویوی V$DATAPUMP_PROCESS_INFO اطلاعاتی را در مورد جابهای مربوط به Data Pump نمایش می دهد نظیر SESSIONID، SPID، PROGRAM و …

SQL> desc V$DATAPUMP_PROCESS_INFO
 Name                   Null?  Type
 ----------------------------------------- -------- ----------------------------
 CUR_DATE                      VARCHAR2(19)
 PROGRAM                      VARCHAR2(84)
 SESSIONID                     NUMBER
 STATUS                       VARCHAR2(8)
 USERNAME                      VARCHAR2(128)
 JOBNAME                      VARCHAR2(128)
 SPID                        VARCHAR2(24)
 SERIALNUMBER                    NUMBER
 PROCESSID                     NUMBER
 CON_ID                       NUMBER

(بیشتر…)

نصب نسخه FREE اوراکل 23ai

در این متن قصد داریم مراحل نصب Oracle Database 23ai free را بر روی اوراکل لینوکس 8 توضیح دهیم در ابتدا باید متذکر شویم که حجم هر دیتابیس(PDB) در نسخه FREE نمی تواند بیشتر از 12GB شود و همچنین برای استفاده از RAM و CPU هم محدودیت دارد:

RPM مربوطه را از سایت اوراکل دانلود می کنیم:

(بیشتر…)

ذخیره AWR snapshot خارج از SYSAUX

همانطور که می دانید AWR snapshotها در SYSAUX tablespace ذخیره می شوند و تا نسخه 19c نمی توان آنها را در tablespace مجزایی ذخیره کرد. این امکان در نسخه 19c با اضافه شدن پارامتر TABLESPACE_NAME به پروسیجر dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings به وجود آمد.

Connected to Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 
SQL> desc dbms_workload_repository.modify_snapshot_settings
Parameter    Type   Mode Default? 
--------------- -------- ---- -------- 
RETENTION    NUMBER  IN  Y    
INTERVAL    NUMBER  IN  Y    
TOPNSQL     NUMBER  IN  Y    
DBID      NUMBER  IN  Y    
TABLESPACE_NAME VARCHAR2 IN  Y    
RETENTION    NUMBER  IN  Y    
INTERVAL    NUMBER  IN  Y    
TOPNSQL     VARCHAR2 IN      
DBID      NUMBER  IN  Y    
TABLESPACE_NAME VARCHAR2 IN  Y   

همچنین اوراکل در نسخه 21c ستون TABLESPACE_NAME را به ویوی awr_cdb_wr_control اضافه کرده است که از طریق آن می توانیم tablespace جاری AWR  را مشخص کنیم:

(بیشتر…)

اوراکل 23ai – قابلیت Transport Tablespace بر روی Network

در اوراکل نسخه 23ai امکان پیاده سازی قابلیت Transport Tablespace از طریق network به وجود آمد برای این کار باید از ابزار RMAN استفاده کرد و از طریق آن دیتافایلهای tablespace مورد نظر را از دیتابیس مبدا به دیتابیس مقصد منتقل کرد.

این کار با اجرای دستور RESTORE FOREIGN TABLESPACE در دیتابیس مقصد قابل انجام است با اجرای این دستور، حتی Metadata مربوط به TABLESPACE هم از طریق ایجاد فایل dump به دیتابیس مقصد منتقل خواهند شد و به صورت خودکار در این دیتابیس برخواهند گشت.

(بیشتر…)

اوراکل 23ai – اجرای sysdate بر اساس time zone هر PDB

همانطور که می دانید توابع SYSDATE و SYSTIMESTAMP ساعت جاری سیستم را برمی گردانند این توابع date را بر اساس time zone سیستم عامل نمایش می دهند و اگر time zone متفاوتی برای دیتابیس تنظیم شود، تغییری در رفتار این توابع ایجاد نمی شود:

[oracle@OEL8 ~]$ timedatectl
        Local time: Thu 2024-02-15 13:14:48 +0330
      Universal time: Thu 2024-02-15 09:44:48 UTC
         RTC time: Thu 2024-02-15 07:37:09
        Time zone: Asia/Tehran (+0330, +0330)
SQL> select sysdate , SYSTIMESTAMP ;
SYSDATE  SYSTIMESTAMP
--------- ----------------------------------------
15-FEB-24 15-FEB-24 01.25.54.270895 PM +03:30

SQL> ALTER DATABASE SET TIME_ZONE='Asia/Tokyo';
Database altered.

SQL> select sysdate , SYSTIMESTAMP ;
SYSDATE  SYSTIMESTAMP
--------- ----------------------------------------
15-FEB-24 15-FEB-24 01.26.37.200429 PM +03:30

در نسخه 23ai می توان با تنظیم پارامتر time_at_dbtimezone به مقدار USER_SQL این توابع را مجاب کرد تا date را بر اساس time zone دیتابیس برگردانند صرف نظر از time zone سیستم عامل!

(بیشتر…)

اوراکل 23ai- افزایش حداکثر اندازه پسورد از 30 بایت به 1024 بایت

تا قبل از نسخه 23ai، پسورد کاربران و roleها حداکثر می توانست 30 بایت باشد:

SQL> create user u1 identified by a123456789012345678901234567890;
ORA-00972: identifier is too long
SQL> create role r1 identified by a123456789012345678901234567890;
ORA-00972: identifier is too long

در اوراکل 23ai این محدودیت به 1024 بایت تغییر کرده است:

SQL> create user u1 identified by a123456789012345678901234567890;
User created.
SQL> create role r1 identified by a123456789012345678901234567890;
Role created.

قابلیت JSON Schema در اوراکل 23ai

یکی دیگر از قابلیتهای جدید اوراکل در نسخه 23cء، JSON Schema است از طریق این قابلیت می توانیم برای هر کدام از keyهای JSON، دیتاتایپی را تنظیم کنیم و محدودیتهای دیگر نظیر minLength و maxLength را برای هر کدام از کلیدها اعمال کنیم. این کار با اضافه کردن عبارت VALIDATE به متن دستور create table قابل انجام است.

ساختار جدول زیر را در نظر بگیرید! در این جدول صرفا JSON Documentای را می توانیم در ستون ettelaat ذخیره کنیم که حداقل شامل فیلدهای  First_Name و Last_Name باشند(“required”: [“First_Name”, “Last_Name”]) و این دو فیلد باید از نوع string هم باشند همچنین در صورت وجود فیلد Age در داکیومنت JSON، این فیلد باید از نوع number باشد.

SQL> CREATE TABLE TB_Person (
 2  id     NUMBER PRIMARY KEY,
 3  ettelaat json VALIDATE '{
 4   "type": "object",
 5   "properties": {
 6    "First_Name": {
 7     "type": "string",
 8     "minLength": 5,
 9     "maxLength": 20
 10    },
 11    "Last_Name": {
 12     "type": "string",
 13     "minimum": 5,
 14     "maximum": 30
 15    },
 16 	 "Age": {
 17     "type": "number"
 18    }
 19   },
 20   "required": ["First_Name", "Last_Name"]
 21  }'
 22  );

Table created

(بیشتر…)