اوراکل 23c – بهبودهایی در زمینه DML RETURNING INTO

از نسخه های قدیمی اوراکل امکان استفاده از عبارت RETURNING INTO به همراه دستورات DMLای وجود داشت که در قسمت زیر نحوه استفاده از آن را می بینید:

SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Production on Tue Aug 15 14:08:30 2023
SQL> select * from tbl1;
    ID NAME
---------- ----------
     1 Vahid
     2 Usef
SQL>declare
  var_id number;
  var_name varchar2(10);
 begin
 --Update
  update tbl1 set name='ALI' where id=2 returning name into var_name;
  	dbms_output.put_line('After_Update==>' || name='||var_name);
 --Delete
  delete tbl1 where id=1 returning name into var_name;
  dbms_output.put_line('Before_Delete==>' || name='||var_name);
 --Insert	
  insert into tbl1 values(3,'Reza') returning id,name into var_id,var_name;
  	 dbms_output.put_line('INSERT==> id='||var_id||' , name='||var_name);
  commit;
 end;
/    
After_Update==>name=ALI
Before_Delete==> name=Vahid
INSERT==> id=3 , name=Reza
SQL> select * from tbl1;
    ID NAME
---------- ----------
     2 ALI
     3 Reza

(بیشتر…)

قابلیت Shrink کردن Bigfile tablespace در اوراکل 23c

از نسخه های قدیمی اوراکل امکان resize کردن دیتافایلها وجود دارد:

SQL*Plus: Release 10.1.0.4.2 - Production on Tue Nov 21 11:15:16 2023
SQL> select bytes/1024/1024 SIZE_MB from v$datafile where file#=29;
  SIZE_MB
----------
   1024
SQL> alter database datafile 29 resize 120m;
Database altered.
SQL> select bytes/1024/1024 SIZE_MB from v$datafile where file#=29;
  SIZE_MB
----------
    120

البته resize کردن دیتافایلها همیشه با موفقیت انجام نمی شود و بعضا با آزاد بودن درصد بالایی از فضای دیتافایل، به دلیل قرار گرفتن بعضی از بلاکهای segment بر سر High Water Mark، امکان کاهش سایز دیتافایل وجود ندارد و در این حالت به خطای زیر برخواهیم خورد:

SQL> alter database datafile 1 resize 10m;
ORA-03297: file contains used data beyond requested RESIZE value

برای جلوگیری از خطای ORA-03297، باید segmentای که بر سر راه High Water Mark قرار دارد را جابجا کنیم! که البته قبلا در مطلبی به طور مفصل این مسئله را بررسی کردیم و از تکرار آن خودداری می کنیم.

مسئله ای که در این متن به آن خواهیم پرداخت، موضوع shrink کردن در سطح tablespaceها است. در نسخه 11g امکان shrink کردن Temporary tablespaceها به وجود آمد:

SQL*Plus: Release 11.2.0.4.0 Production on Tue Nov 21 10:35:57 2023
SQL> select FILE#,BYTES/1024/1024 from v$tempfile where file#=5;
   FILE# BYTES/1024/1024
---------- ---------------
     5      5120
SQL> ALTER TABLESPACE Temp_TBS SHRINK SPACE KEEP 340m;
Tablespace altered.
SQL> select FILE#,BYTES/1024/1024 from v$tempfile where file#=5;
   FILE# BYTES/1024/1024
---------- ---------------
     5       340

و نهایتا در نسخه 23c اوراکل این امکان را برای Bigfile Tablespaceها ارائه کرده است این کار با استفاده از پروسیجر dbms_space.tablespace_shrink امکان پذیر است که در ادامه نحوه استفاده از آن را شرح خواهیم داد.

(بیشتر…)

امکان جستجو در سطح کل دیتابیس با DBMS_SEARCH – اوراکل 23c

در نسخه 23c، اوراکل پکیجی را به نام DBMS_SEARCH معرفی کرده است که می تواند با استفاده از زیرساخت ORACLE TEXT و حذف پیچیدگی های آن، امکان جستجو را بر روی Objectهای مختلف فراهم کند. پکیج DBMS_SEARCH با ایجاد ایندکسی از نوع JSON Search Index می تواند قابلیت جستجو را بر روی sourceهای مختلف اعم از Table و View فراهم کند.

برخلاف ایندکسهای متعارف نظیر Btree و Bitmap که بر روی ستونهای یک جدول قابل ایجاد هستند، ایندکسی که از طریق پکیج DBMS_SEARCH ایجاد می شود، می تواند چندین جدول و ویو را به عنوان source بپذیرد و جستجوی همزمان را بر روی این sourceها انجام دهد.

جداولی که به عنوان سورس تعیین می شوند می توانند حاوی ستونهایی با نوع داده number، varchar، CLOB، JSON و … باشند و محدودیتهای بسیاری کمی در این زمینه وجود دارد ضمنا اضافه کردن source به ایندکس به راحتی و صرفا با اجرای یک دستور امکان پذیر است.

توجه! ایندکسهایی که از طریق این پکیج ایجاد می شوند، بروزرسانی آنها به صورت خودکار انجام می شود(sync on commit).

(بیشتر…)

اوراکل 23c – قابلیت Table Values Constructor

Table Values Constructor قابلیتی است که در بیشتر دیتابیسهای رابطه ای وجود داشته و اوراکل امکان استفاده از این قابلیت را در نسخه 23c فراهم کرده است.

بر اساس این قابلیت، می توانیم با اجرای یک دستور insert ساده(Insert به همراه عبارت Values) چندین رکورد را در یک جدول درج کنیم البته استفاده از کلمه کلیدی Values به دستور insert محدود نمی شود و از این عبارت می توانیم برای دستورات DMLای دیگر نظیر Select و Merge هم استفاده کنیم.

ابتدا مثالی از نحوه استفاده از این قابلیت را به همراه دستور insert مشاهده می کنید.

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Developer-Release on Tue Aug 29 22:41:17 2023
SQL> insert into Irani values(1,'Vahid'),(2,'Usef');
2 rows created.
SQL> commit;
Commit complete.

(بیشتر…)

تغییرات دستور OERR در اوراکل 23c

در نسخه 23c دستور OERR اطلاعات بیشتری را برای بسیاری از خطاها(نسبت به نسخه های قبلی) ارائه می کند که این مسئله می تواند در شناسایی علت رخ دادن خطا و همچنین رفع سریع تر آن کمک کند.

بعنوان مثال، برای خطای ORA-00001: unique constraint (constraint_name) violated این دستور را در دو نسخه 21c و 23c اجرا می کنیم:

'Oracle 21c':
[oracle@OEL7 ~]$ oerr ora 00001
00001, 00000, "unique constraint (%s.%s) violated"
// *Cause: An UPDATE or INSERT statement attempted to insert a duplicate key.
//     For Trusted Oracle configured in DBMS MAC mode, you may see
//     this message if a duplicate entry exists at a different level.
// *Action: Either remove the unique restriction or do not insert the key.
'oracle 23c'
[oracle@IranHost ~]$ oerr ora 00001
00001, 00000, "unique constraint (%s.%s) violated on table %s.%s columns (%s)"
// *Cause: An UPDATE, INSERT or MERGE statement attempted to update or
//     create a record that duplicated values limited by a unique
//     constraint. A unique constraint can be implemented as an
//     explicit unique constraint, a unique index, or a primary key.
//
//     Consider the case where a table has a unique constraint on columns
//     FIRSTNAME and LASTNAME. Because of this constraint, it is not
//     possible to insert a row containing values of FIRSTNAME and
//     LASTNAME that are identical to the values of these columns in an
//     existing table row.
// *Action: Determine what type of unique constraint was violated (explicit
//     unique constraint, unique index, or primary key), and which table
//     columns are affected by this unique constraint.
//
//     Then choose whether to change the constraint to allow duplicate
//     values; modify the SQL statement to no longer create a duplicate
//     value; or drop the constraint, unique index, or primary key.
// *Params: 1) constraint_schema: The schema name where the constraint
//       resides.
//     2) constraint_name: The name of the constraint.
//     3) table_schema: The schema name for the table affected by this
//       constraint.
//     4) table_name: The name of the table affected by this
//       constraint.
//     5) column_names: The column names affected by this
//       constraint.

قابلیت دیگر اوراکل 23c در این زمینه، اضافه شدن دستور OERR به محیط sqlplus است:

[oracle@IranHost ~]$ sqlplus "/as sysdba"
Connected to:
Oracle Database 23c Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.3.0.23.09

SQL> OERR
Usage: OERR <facility name> <error number>
SQL> OERR ora 01452
Message: "cannot CREATE UNIQUE INDEX; duplicate keys found"
Help: https://docs.oracle.com/error-help/db/ora-01452/
Cause:   A CREATE UNIQUE INDEX statement specified one or more
      columns that currently contained duplicate values. All values in
      the indexed columns must be unique by row to create a UNIQUE
      INDEX.
Action:  If the entries need not be unique, remove the keyword
      UNIQUE from the CREATE INDEX statement, then re-execute the
      statement. If the entries must be unique, as in a primary key,
      then remove duplicate values before creating the UNIQUE index.

قابلیت Read Only Session در اوراکل 23c

یکی دیگر از پارامترهای جدید اوراکل در نسخه 23c، پارامتر read_only است:

SQL> show parameter READ_ONLY
NAME TYPE    VALUE  
----- ----------- -------- 
read_only              boolean   FALSE

این پارامتر صرفا در سطح session قابل تنظیم است و با تنظیم این پارامتر به مقدار true، امکان اجرای دستورات DML و DDL در سطح session از بین خواهد رفت:

SQL> alter system set read_only=true scope=spfile;
ORA-32017: failure in updating SPFILE
ORA-02065: illegal option for ALTER SYSTEM
 SQL> alter session set read_only=true;
Session altered.

SQL> delete tbl1;
ORA-28193: Can perform read operations only

SQL> drop table tbl1;
ORA-28193: Can perform read operations only

اگر تراکنشی در session در حال اجرا باشد، امکان فعال کردن این پارامتر وجود ندارد:

SQL> delete tbl1;
1 row deleted.

SQL> alter session set read_only=true;
ORA-02097: parameter cannot be modified because specified value is invalid
ORA-65023: active transaction exists in container

این پارامتر برای هر دو نوع از userها یعنی local user و common user قابل استفاده است.

اوراکل 23c – دستور ping در sqlplus

در اوراکل 23c می توانیم از دستور ping در محیط sqlplus استفاده کنیم. این دستور مشابه ابزار tnsping رفتار می کند و از طریق آن می توانیم در دسترس بودن IP و port را بررسی کنیم البته دستور ping درستی service_name و یا SID را چک نمی کند(همانند tnsping).

این دستور با کمک فایل tnsnames.ora اجرا می شود و net service name و یا IP را به عنوان ورودی می پذیرد البته امکان اجرای آن به روش easy connect هم وجود دارد.

(بیشتر…)

اوراکل 23c – امکان استفاده از قابلیت Memoptimized Rowstore بدون تنظیم Hint

برای استفاده از قابلیت Memoptimized Rowstore در نسخه های 19c و 21c، ابتدا می بایست این قابلیت را در سطح جدول فعال می کردیم و بعد از آن، در زمان درج دیتا، Hintای را به دستور insert اضافه می کردیم با توجه به آنکه ممکن است application از قبل نوشته شده باشد، اضافه کردن Hint به دستور insert می تواند مانعی برای استفاده از قابلیت Memoptimized Rowstore شود.

SQL> ALTER TABLE tbl1 MEMOPTIMIZE FOR WRITE;
Table altered

SQL> INSERT /*+ MEMOPTIMIZE_WRITE */ INTO tbl1 VALUES (1,'usefzadeh.com');

بنابرین در نسخه های یاد شده، بدون استفاده از هینت MEMOPTIMIZE_WRITE امکان استفاده از این قابلیت وجود نداشت.

در نسخه 21c اوراکل پارامتری به نام MEMOPTIMIZE_WRITES را اضافه کرده است که از طریق آن می توان بدون تنظیم این Hint، از این قابلیت بهرمند شد:

SQL> show parameter memoptimize_writes
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
memoptimize_writes          string   HINT

(بیشتر…)

اوراکل 23c – ابزار ConnStr

یکی دیگر از قابلیتهای جدید دیتابیس اوراکل در نسخه 23c، ابزار ConnStr است این ابزار خروجی لاگ listener را خوانده و بر اساس آن، برای هر کدام از سرویسها، connection string را به فرمتهای Easy Connect، JDBC و Python نمایش می دهد. علاوه بر آن، این ابزار می تواند برای هر کدام از سرویسها، net service nameای را در فایل tnsnames.ora ایجاد کند.

در حالت پیش فرض اگر سرویس listener پایین باشد، اجرای دستور ConnStr به خطا خواهد خورد:

 [oracle@OEL8 ~]$ lsnrctl stop
LSNRCTL for Linux: Version 23.0.0.0.0 - Developer-Release on 05-SEP-2023 13:30:35
Copyright (c) 1991, 2023, Oracle. All rights reserved.
Connecting to (DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST= OEL8)(PORT=1521)))
The command completed successfully
[oracle@OEL8 ~]$ connstr
Using Listener: LISTENER with Oracle Home: /opt/oracle/product/23c/dbhomeFree
No listener endpoints found

بعد از استارت listener، اگر سرویسی رجیستر نشده باشد، ConnStr پیغام The listener supports no services را نمایش می دهد:

[oracle@OEL8 ~]$ lsnrctl start
The listener supports no services
The command completed successfully
[oracle@OEL8 ~]$ connstr
Using Listener: LISTENER with Oracle Home: /opt/oracle/product/23c/dbhomeFree
The listener supports no services

(بیشتر…)

اوراکل 23c – امکان استفاده از ماژولهای JavaScript در دیتابیس اوراکل

در نسخه 21c، اوراکل امکان اجرای کد JavaScript در داخل دیتابیس را فراهم کرده است. این کار با کمک بسته DBMS_MLE امکان پذیر است:

DECLARE
  ctx varchar2(50) ;
BEGIN
  ctx := DBMS_MLE.create_context();
  DBMS_MLE.eval(ctx, 'JAVASCRIPT', q'~console.log("www.usefzadeh.com");~');
  DBMS_MLE.drop_context(ctx);
END;
/
www.usefzadeh.com

در نسخه 23c قابلیتهای دیگری هم در این زمینه ارائه شد که یکی از آنها، امکان بارگذاری و استفاده از ماژولهای JavaScript در دیتابیس اوراکل است این قابلیت می تواند در زمینه های مختلفی راهگشا باشد و حجم کدنویسی را کاهش دهد.

به عنوان مثال، در مطلب “قابلیت SQL domain در اوراکل 23c” در مورد محدود کردن فرمت ورودی ها از طریق check constraint، trigger و sql domain نکاتی را ارائه کردیم و توضیح دادیم که چگونه می توانیم ورودی های ستونی مثل email را کنترل کنیم تا در قالبی مشخص درج شوند.

در این قبیل چالشها، ماژولهای JavaScript هم می توانند به کمک ما بیایند و با استفاده از آنها هم می توانیم بسیاری از این دست نیازمندیها را در دیتابیس مرتفع کنیم. برای مثال، ماژول validator در مورد کنترل ساختار ورودی ها می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

(بیشتر…)