اوراکل 23c -قابلیت Automatic Transaction Rollback(تنظیم اولویت برای تراکنشها)

در صورتی که دو کاربر قصد ویرایش یک رکورد را داشته باشند، کاربری که دیرتر دستور update را اجرا کرده Block خواهد شد و تا زمانی که کاربر اول(کاربری که زودتر رکورد را در اختیار گرفته) به تراکنش خاتمه ندهد، کاربر دوم در حالت Block باقی خواهد ماند.

--session 1:
SQL> select sid from v$mystat where rownum=1;
    SID
----------
   2190
SQL> update USEF.TBL1 set id=1;
1 row updated
--session 2:
SQL> select sid from v$mystat where rownum=1;
    SID
----------
    944

SQL> update USEF.TBL1 set id=1;
Executing…

بلاک شدن session دوم را می توانیم از طریق دستور زیر ببینیم:

SQL> select SID,ID1,ID2,LMODE,block,request from v$lock where type='TX';
    SID    ID1    ID2   LMODE   BLOCK  REQUEST
---------- ---------- ---------- ---------- ---------- ----------
    944   458766    2511     0     0     6
   2190   458766    2511     6     1     0

ممکن است کاربر دوم که تراکنشش در حالت انتظار قرار دارد، برای ما اولویت بیشتری داشته باشد. در این حالت چه راهکاری وجود دارد؟

(بیشتر…)

اوراکل 23c – خواناتر شدن متن خطاها

در نسخه 23c، اوراکل متن بعضی از خطاها را به شکل خواناتری تغییر داده تا در شناسایی علت آن و همچنین رفع سریع تر این خطاها به Developer و یا DBA کمک کرده باشد.

برای مثال متن خطای معروف ORA-00979 تا قبل از نسخه 23c به صورت زیر بوده است:

SQL> select owner,object_type,count(*) from dba_objects group by  owner;

ORA-00979: not a GROUP BY expression

اما این متن در نسخه 23c به صورت زیر تغییر کرده است:

SQL> select owner,object_type,count(*) from dba_objects group by  owner;

ORA-00979: “OBJECT_TYPE”: must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

در ادامه نمونه های دیگری از خطاهای معروفی که متن آنها تغییر کرده است را مشاهده می کنید.

(بیشتر…)

اوراکل 23c – امکان ذخیره کردن Flashback Logها خارج از FRA

تا قبل از اوراکل 23c،ء Flashback Logها الزاما باید در FRA ذخیره می شدند و در صورت عدم تنظیم FRA، امکان فعال کردن قابلیت Flashback Database وجود نداشت:

Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
SQL> alter database flashback on;
ORA-38706: Cannot turn on FLASHBACK DATABASE logging.
ORA-38709: Recovery Area is not enabled.

در نسخه 23c دو پارامتر جدید در این زمینه معرفی شدند که می توان از طریق آنها Flashback Logها را در مسیری غیر از FRA ذخیره کرد. این پارامترها، db_flashback_log_dest_size و db_flashback_log_dest هستند. قبل از تنظیم این دو پارامتر، وضعیت پارامترهای مربوط به FRA را بررسی می کنیم:

SQL> show parameter db_recovery_file_dest
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
db_recovery_file_dest        string
db_recovery_file_dest_size      big integer 0

با تنظیم دو پارامتر مذکور، قابلیت Flashback Database را فعال می کنیم:

SQL> select flashback_on from v$database;
FLASHBACK_ON
------------------
NO
SQL> alter system set db_flashback_log_dest_size=800m;
System altered.
SQL> alter system set db_flashback_log_dest='/oracle23c/FlashbackLog';
System altered.
SQL> alter database flashback on;
Database altered.
SQL> select flashback_on from v$database;
FLASHBACK_ON
------------------
YES

(بیشتر…)

قابلیت SQL History در اوراکل 23c

قابلیت SQL History در نسخه 23c امکان مشاهده آخرین دستورات اجرا شده توسط sessionها را فراهم می کند(حدودا 50 دستور برای هر session) اوراکل بر اساس این قابلیت، دستوراتی که اجرای آنها به خطا خورده را هم نمایش می دهد.

برای فعال کردن قابلیت SQL History باید پارامتر SQL_HISTORY_ENABLED را به مقدار TRUE تنظیم کرد مقدار پیش فرض این پارامتر برابر با False است:

SQL> show parameter SQL_HISTORY_ENABLED
NAME         TYPE  	 VALUE
-------------------- --------- ------- 
sql_history_enabled boolean 	FALSE

این پارامتر در دو سطح session و system قابل تنظیم است:

SQL> alter system set sql_history_enabled=true;
System altered

(بیشتر…)

افزایش حداکثر اندازه Inline LOBها به 8000

در دیتابیس اوراکل LOBها همیشه در LOB segment ذخیره نمی شوند! زمانی که حجم یک LOB از مقدار مشخصی کمتر باشد، این LOB در segment متعلق به خود جدول و در کنار فیلدهای non-LOB ذخیره خواهد شد:

SQL> create table tbl_asnad( id number, doc clob);
Table created
SQL> alter table tbl_asnad rename lob(doc) "SYS_LOB0000136146C00002$$" to lob_asnad_doc;
Table altered
SQL> insert into TBL_ASNAD values(1,'usefzadeh.com');
1 row inserted
SQL> select segment_name,bytes from user_segments where segment_name in ('LOB_ASNAD_DOC','TBL_ASNAD');
SEGMENT_NAME        	 BYTES
---------------------- 	----------
TBL_ASNAD            65536
LOB_ASNAD_DOC          65536
SQL> begin
 2 for i in 1.. 100000 loop
 3 insert into TBL_ASNAD values(1,'usefzadeh.com');
 4 end loop;
 5 end;
 6 /
PL/SQL procedure successfully completed
SQL> select segment_name,bytes from user_segments where segment_name in ('LOB_ASNAD_DOC','TBL_ASNAD');
SEGMENT_NAME       BYTES
--------------------		 ----------
TBL_ASNAD        	8388608
LOB_ASNAD_DOC       65536

این محدودیت در نسخه 21c برابر 4000 بود و در نسخه 23c به 8000 افزایش یافته است. به ادعای اوراکل، با این قابلیت می توان در زمان عملیاتهایی نظیر Full table scan، Index range scan و DML کارایی بهتری داشت.

اوراکل 23c – تغییر نام LOB segment

همانطور که می دانید اوراکل برای هر LOB segment یک نام خودکار با پیشوند SYS_LOB ایجاد می کند:

SQL> create table asnad( id number, doc clob);
Table created

SQL> select segment_name from dba_lobs where table_name='ASNAD';
SEGMENT_NAME
------------------------------
SYS_LOB0000136126C00002$$

در نسخه 21c برای تغییر نام SYS_LOBها می بایست LOB segment را move داد که این کار بسیار پرهزینه بود و چالشهایی نظیر بازسازی ایندکسهای جدول را به همراه داشت:

SQL> insert into ASNAD values(1,'my name is vahid');
1 row inserted
SQL> commit;
Commit complete
SQL> create index ind on asnad(id);
Index created
SQL> alter table asnad move lob(doc) store as asnad_doc;
Table altered
SQL> select segment_name from dba_lobs where table_name='ASNAD';
SEGMENT_NAME
----------------
ASNAD_DOC

SQL> select index_name from user_indexes where status='UNUSABLE';
INDEX_NAME
---------------
IND

(بیشتر…)

قابلیت SQL domain در اوراکل 23c

دیتابیس اوراکل در نسخه 23c سعی کرده تا بسیاری از قابلیتهای موجود در دیتابیسهای رابطه ای دیگر را در این version ارائه کند قابلیتهای ساده ای نظیر «Schema level privilege» – «Boolean data type» – «Direct Joins for UPDATE and DELETE» -«SELECT without FROM» و …

یکی دیگر از این قابلیتها که موضوع بحث این مستند هم هست، SQL domain می باشد که می تواند شامل مجموعه ای از محدودیتها و خصوصیتها باشد و با تخصیص آن به یک ستون، می توان محدودیتهایی را برای آن ستون اعمال کرد به عبارت دیگر، SQL domain امکان توسعه Data type را متناسب با Business فراهم می کند.

یکی از کاربردهای مهم این قابلیت به زمانی برمی گردد که بخواهیم برای مقادیر ورودی یک ستون، شرطهای به خصوصی را اعمال کنیم. مثلا برای ستون Age با نوع داده number، با شرط Age>=18، از ثبت مقادیر کمتر از 18 جلوگیری کنیم و یا به عنوان مثالی کاربردی تر، برای ستونی که قرار است آدرس Email در آن ذخیره شود، شرطی را اعمال کنیم تا این ستون، صرفا اطلاعات ورودی با فرمت text@text.text را بپذیرد.

(بیشتر…)

معرفی Role جدید برای Developerها در اوراکل 23c

زمانی که ادمین دیتابیس، User جدیدی را برای Developerها ایجاد می کند شاید در تردید باشد که چه مجوزهایی را به این User اهدا کند تا Developer حداقل دسترسی لازم برای تولید Application را در نقطه شروع داشته باشد.

شاید بسیاری از ادمینها، Roleهای Connect و Resource را به این User اهدا می کنند تا Developer بتواند از طریق این User به دیتابیس وصل شده و در صورت لزوم اقداماتی را نظیر ساخت Table، View، Trigger و … انجام دهد.

این دو Role شامل system privilegeهای زیر هستند:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production
Version 19.3.0.0.0
SQL> create user usef identified by a;
User created.
SQL> grant connect,resource to usef;
Grant succeeded.
SQL> conn usef/a@target:1521/PDBTARGET
Connected.
SQL> select * from session_privs;
CREATE SESSION
CREATE TABLE
CREATE CLUSTER
CREATE SEQUENCE
CREATE PROCEDURE
CREATE TRIGGER
CREATE TYPE
CREATE OPERATOR
CREATE INDEXTYPE
SET CONTAINER
10 rows selected. 

(بیشتر…)

اوراکل 23c – قابلیت Read Only User

Read Only User یکی از قابلیتهای جدید اوراکل در نسخه 23c است که اوراکل در مستندات مربوط به نسخه 23c حرفی در مورد آن نزده و ظاهرا اولین مستند آن مربوط به آقای Pete Finnigan است.

از طریق این قابلیت می توانیم امکان هرگونه تغییر داده را از یک کاربر بگیریم به طوری که کاربر با داشتن مجوز لازم برای insert، delete و update نتواند این دستورات را اجرا کند و یا با داشتن مجوز ساخت جدول، ویو، پروسیجر و … قابلیت ایجاد این اشیا را نداشته باشد چرا که ایجاد یک شی نیازمند تغییر داده در جداول Data Dictionary است.

بنابرین در صورتی که کاربر در حالت read only قرار بگیرد صرفا می تواند به دیتابیس وصل شده و اطلاعات جداول را ببیند و یا پروسیجر، فانکشن و پکیجی که تغییری را ایجاد نمی کنند اجرا کند.

در زمان ساخت یک user می توان آن را در حالت read only قرار داد:

SQL> create user USEF identified by abc read only;
User created.

(بیشتر…)

اوراکل 23c – اجرای دستور SELECT بدون عبارت FROM

قبلا در مطلبی  نکاتی را در مورد “جدول dual و فراخوانی توابع در اوراکل و پستگرس” ارائه کردیم و توضیح دادیم که در دیتابیس پستگرس، در زمان فراخوانی توابع و عبارتها به همراه دستور select الزامی به استفاده از کلمه کلیدی FROM نخواهد بود. در صورتی که در دیتابیس اوراکل به ناچار باید از عبارت FROM در دستور SELECT استفاده کرد همچنین ثابت کردیم که به لحاظ پرفورمنسی استفاده از جدول dual در این مواقع بسیار کاربردی است.

حالا در نسخه 23c اوراکل امکان اجرای دستور SELECT را بدون عبارت FROM فراهم کرده است:

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Thu Jun 15 13:56:58 2023
SQL> select sysdate;
ORA-00923: FROM keyword not found where expected
Oracle Database 23c Free, Release 23.0.0.0.0 - Developer-Release
SQL> SELECT sysdate;
SYSDATE
---------
15-JUN-23
SQL> select 15+85*98;
 15+85*98
----------
   8345

(بیشتر…)