اجرای کلاستر اوراکل در داکر(Oracle RAC 21c)

برای نصب Oracle RAC به منظور استفاده در محیط آموزشی و یا اجرای بعضی از تستها، معمولا از Oracle Virtual Box و یا VMware workstation استفاده می کنیم.

برای این کار باید به تعداد نودهای کلاستر، ماشین مجازی ایجاد کرده و بر روی هر کدام از این ماشینها، سیستم عاملی را نصب کنیم و در نهایت اقداماتی را در هر کدام از این سیستم عاملها انجام دهیم تا شرایط برای نصب کلاستر فراهم شود. پیکربندی کلاستر در محیط VM نسبتا زمانبر است و شاید کمی پیچیده هم باشد.

 البته در این زمینه، VM تنها گزینه ما نیست و استفاده از Docker می تواند به عنوان انتخابی دیگر، ایرادات ذکر شده را از بین ببرد.

اوراکل از نسخه 12c امکان اجرای Oracle RAC در داکر را برای محیط تست و develop فراهم کرده و در نسخه 21c، از اجرای Oracle RAC در محیط docker آن هم به صورت عملیاتی پشتیبانی می کند.

اجرای Oracle RAC در داکر، می تواند با استفاده از یک یا چند هاست انجام شود که در این متن صرفا از یک هاست استفاده خواهیم کرد و راه اندازی آن در چند هاست را به زمانی دیگر موکول می کنیم.

سیستم عاملی که از آن استفاده کرده ایم، Oracle Linux نسخه 7 می باشد و قرار است Oracle RAC نسخه 21c را در این محیط اجرا کنیم. این کار با کمک سه container انجام خواهد شد که یکی از آنها برای DNS server و دو container دیگر هم هر کدام نودهای کلاستر را تشکیل خواهند داد.

در ابتدا مراحل پیکربندی را مرور می کنیم:

1.نصب و اجرای داکر

2.آماده سازی داکر هاست

3.تنظیم Docker Network

4.نصب git و کلون Oracle Repository

5.ایجاد container برای DNS

6.ایجاد container برای راه اندازی نود اول کلاستر

7.اضافه کردن نود دوم کلاستر

 

نصب و اجرای داکر

با توجه به آنکه نحوه “نصب داکر در اوراکل لینوکس” قبلا توضیح داده شده از تکرار آن در این متن می پرهیزیم و صرفا با دستور زیر، وضعیت سرویس docker را بررسی می کنیم:

[root@OEL7 ~]# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2022-10-05 13:43:33 +0330; 8ms ago
   Docs: https://docs.docker.com
 Main PID: 44314 (dockerd)
  Tasks: 30
  Memory: 84.1M
  CGroup: /system.slice/docker.service
      └─44314 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock --cp...

 

آماده سازی داکر هاست

برای آماده سازی docker host، مراحل زیر را انجام خواهیم داد.

1.پارامترهای زیر را در فایل sysctl.conf تنظیم می کنیم:

[root@OEL7 ~]# vi /etc/sysctl.conf
fs.aio-max-nr=1048576
fs.file-max = 6815744
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.rmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048576
net.core.wmem_default = 262144
net.core.rmem_default = 262144

و با اجرای دستور sysctl -p این تغییرات را اعمال می کنیم.

2.پارامتر cpu-rt-runtime=950000– را به صورت زیر به فایل docker.service اضافه می کنیم:

[root@OEL7 ~]# vi /usr/lib/systemd/system/docker.service
ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock --cpu-rt-runtime=950000

بعد از اعمال این تغییر، باید سرویس داکر را restart کنیم:

[root@OEL7 ~]# systemctl daemon-reload
[root@OEL7 ~]# systemctl stop docker
[root@OEL7 ~]# systemctl restart docker

3.فایروال را stop و غیرفعال می کنیم:

[root@OEL7 ~]# systemctl stop firewalld.service
[root@OEL7 ~]# systemctl disable firewalld.service

 

ایجاد Docker Network

همانطور که می دانید، برای راه اندازی کلاستر حداقل به دو کارت شبکه public و private نیاز خواهیم داشت، در این مرحله، این دو کارت شبکه را ایجاد می کنیم:

[root@OEL7 ~]# docker network create --driver=bridge --subnet=10.0.20.0/24 rac_pub_nw1
710ae5777ba3cb207b6b0b49ec37e89a0554347bae054d5017af5fa3a35a03cb

[root@OEL7 ~]# docker network create --driver=bridge --subnet=192.168.10.0/24 rac_priv_nw1
f3824262f932161851fde89da802c29a9323f4ff76c1bb8c88fe42b6546c7880

 

نصب git و کلون Oracle Repository

در قدم بعدی، git را نصب می کنیم:

[root@OEL7 ~]# yum install -y git

بعد از نصب gitء، Oracle repository را در مسیر OracleRepoGIT/ کلون می کنیم:

[root@OEL7 ~]# mkdir /OracleRepoGIT
[root@OEL7 ~]# cd /OracleRepoGIT
[root@OEL7 OracleRepoGIT]# git clone https://github.com/oracle/docker-images.git
Cloning into 'docker-images'...
remote: Enumerating objects: 16096, done.
remote: Counting objects: 100% (15/15), done.
remote: Compressing objects: 100% (15/15), done.
remote: Total 16096 (delta 3), reused 1 (delta 0), pack-reused 16081
Receiving objects: 100% (16096/16096), 10.47 MiB | 3.86 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9512/9512), done.

با اجرای این دستور، فایلها و دایرکتوری های زیر ایجاد خواهند شد:

[root@OEL7 OracleRepoGIT]# ls -l
drwxr-xr-x 32 root root 4096 Oct 5 13:48 docker-images
[root@OEL7 docker-images]# ll
drwxr-xr-x 6 root root 110 Oct 5 13:48 Archive
-rw-r--r-- 1 root root 3359 Oct 5 13:48 CODE_OF_CONDUCT.md
-rw-r--r-- 1 root root 1338 Oct 5 13:48 CODEOWNERS
drwxr-xr-x 3 root root  53 Oct 5 13:48 Contrib
-rw-r--r-- 1 root root 9695 Oct 5 13:48 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x 3 root root  16 Oct 5 13:48 GraalVM
-rw-r--r-- 1 root root 1844 Oct 5 13:48 LICENSE.txt
drwxr-xr-x 3 root root  33 Oct 5 13:48 NoSQL
drwxr-xr-x 4 root root  76 Oct 5 13:48 OracleAccessManagement
drwxr-xr-x 3 root root  59 Oct 5 13:48 OracleBI
drwxr-xr-x 4 root root  59 Oct 5 13:48 OracleCloudInfrastructure
drwxr-xr-x 2 root root  23 Oct 5 13:48 OracleCoherence
drwxr-xr-x 4 root root  56 Oct 5 13:48 OracleDatabase
drwxr-xr-x 4 root root  57 Oct 5 13:48 OracleEssbase
drwxr-xr-x 4 root root  57 Oct 5 13:48 OracleFMWInfrastructure
drwxr-xr-x 4 root root  49 Oct 5 13:48 OracleGoldenGate
drwxr-xr-x 4 root root  74 Oct 5 13:48 OracleHTTPServer
drwxr-xr-x 5 root root  91 Oct 5 13:48 OracleIdentityGovernance
drwxr-xr-x 4 root root  63 Oct 5 13:48 OracleInstantClient
drwxr-xr-x 6 root root  62 Oct 5 13:48 OracleJava
drwxr-xr-x 4 root root  63 Oct 5 13:48 OracleLinuxDevelopers
drwxr-xr-x 3 root root  42 Oct 5 13:48 OracleManagementAgent
drwxr-xr-x 3 root root  33 Oct 5 13:48 OracleOpenJDK
drwxr-xr-x 3 root root  77 Oct 5 13:48 OracleRestDataServices
drwxr-xr-x 4 root root  91 Oct 5 13:48 OracleSOASuite
drwxr-xr-x 5 root root 109 Oct 5 13:48 OracleUnifiedDirectory
drwxr-xr-x 4 root root  94 Oct 5 13:48 OracleUnifiedDirectorySM
drwxr-xr-x 3 root root  22 Oct 5 13:48 OracleVeridata
drwxr-xr-x 3 root root  42 Oct 5 13:48 OracleWebCenterContent
drwxr-xr-x 3 root root  42 Oct 5 13:48 OracleWebCenterPortal
drwxr-xr-x 3 root root  59 Oct 5 13:48 OracleWebCenterSites
drwxr-xr-x 4 root root  74 Oct 5 13:48 OracleWebLogic
-rw-r--r-- 1 root root 3127 Oct 5 13:48 README.md

 

ایجاد container برای DNS

همانطور که می دانید، برای داشتن scan ipها، بهتر است از DNS سرور استفاده کنیم، با انجام روال زیر، ابتدا image و سپس containerای را برای DNS ایجاد خواهیم کرد.

در ابتدا دو فایل zonefile و reversezonefile موجود در مسیر OracleRepoGIT را به شکل زیر اصلاح می کنیم:

[root@OEL7 OracleRepoGIT]# cd /OracleRepoGIT/docker-images/OracleDatabase/RAC/OracleDNSServer/dockerfiles/latest

[root@OEL7 latest]# vi zonefile
$TTL 86400
@    IN SOA ###DOMAIN_NAME###.  root (
    2014090401  ; serial
    3600  ; refresh
    1800  ; retry
    604800  ; expire
    86400 ) ; minimum
; Name server's
        IN NS   ###DOMAIN_NAME###.
; Name server hostname to IP resolve.
        IN A  ###RAC_DNS_SERVER_IP###
; Hosts in this Domain
###HOSTNAME###           IN A  ###RAC_DNS_SERVER_IP###
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###1    IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.151
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###2    IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.152
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###3    IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.153
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###4    IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.154
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###1-vip  IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.161
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###2-vip  IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.162
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###3-vip  IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.163
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###4-vip  IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.164
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-scan  IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.171
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-scan  IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.172
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-scan  IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.173
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-gns1  IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.175
###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-gns2  IN A  ###RAC_PUBLIC_SUBNET###.176
[root@OEL7 latest]# mv reversezonefile reversezonefile-old
[root@OEL7 latest]# vi reversezonefile
$TTL 86400
@    IN SOA ###DOMAIN_NAME###. root.###DOMAIN_NAME###. (
    2014090402   ; serial
    3600   ; refresh
    1800   ; retry
    604800   ; expire
    86400 )  ; minimum
; Name server's
 ###HOSTNAME_IP_LAST_DIGITS###    IN   NS   ###DOMAIN_NAME###.
; Name server hostname to IP resolve.
    IN PTR ###HOSTNAME###.###DOMAIN_NAME###.
; Second RAC Cluster on Same Subnet on Docker
151   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###1.###DOMAIN_NAME###.
152   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###2.###DOMAIN_NAME###.
153   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###3.###DOMAIN_NAME###.
154   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###4.###DOMAIN_NAME###.
161   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###1-vip.###DOMAIN_NAME###.
162   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###2-vip.###DOMAIN_NAME###.
163   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###3-vip.###DOMAIN_NAME###.
164   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###4-vip.###DOMAIN_NAME###.
171   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-scan.###DOMAIN_NAME###.
172   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-scan.###DOMAIN_NAME###.
173   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-scan.###DOMAIN_NAME###.
175   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-gns1.###DOMAIN_NAME###.
176   IN PTR ###RAC_NODE_NAME_PREFIX###-gns2.###DOMAIN_NAME###.

با اجرای دستور زیر، imageای را برای اجرای Container DNS ایجاد خواهیم کرد:

[root@OEL7 latest]# cd /OracleRepoGIT/docker-images/OracleDatabase/RAC/OracleDNSServer/dockerfiles
[root@OEL7 dockerfiles]# ./buildContainerImage.sh -v latest
==========================
DOCKER info:
Client:
 Debug Mode: false

Server:
 Containers: 0
 Running: 0
 Paused: 0
 Stopped: 0
 Images: 0
 Server Version: 19.03.11-ol
 Storage Driver: overlay2
 Backing Filesystem: xfs
 Supports d_type: true
 Native Overlay Diff: false
 Logging Driver: json-file
 Cgroup Driver: cgroupfs
 Plugins:
 Volume: local
 Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
 Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
 Swarm: inactive
 Runtimes: runc
 Default Runtime: runc
 Init Binary: docker-init
 containerd version: 7eba5930496d9bbe375fdf71603e610ad737d2b2
 runc version: 52de29d
 init version: fec3683
 Security Options:
 seccomp
  Profile: default
 Kernel Version: 4.14.35-1818.3.3.el7uek.x86_64
 Operating System: Oracle Linux Server 7.6
 OSType: linux
 Architecture: x86_64
 CPUs: 56
 Total Memory: 755.5GiB
 Name: OEL7
 ID: LE4E:FM37:S2RL:AUUF:CNFH:KZHE:FYT4:L6P2:EGYT:JF7S:6JWE:QAGZ
 Docker Root Dir: /var/lib/docker
 Debug Mode: false
 Registry: https://index.docker.io/v1/
 Labels:
 Experimental: false
 Insecure Registries:
 127.0.0.0/8
 Live Restore Enabled: false
Loaded plugins: ovl
Cleaning repos: ol7_latest
Removing intermediate container be8a4c33ec0e
 ---> 9ea5cc12a920
Step 9/11 : USER orcladmin
 ---> Running in fd4fd39557aa
Removing intermediate container fd4fd39557aa
 ---> 3ff83fb548b8
Step 10/11 : WORKDIR /home/orcladmin
 ---> Running in f3719e4b73f6
Removing intermediate container f3719e4b73f6
 ---> 9231bfa5d4d8
Step 11/11 : CMD exec $SCRIPT_DIR/$RUN_FILE
 ---> Running in 8ee8f356b32a
Removing intermediate container 8ee8f356b32a
 ---> e8076b822446
Successfully built e8076b822446
Successfully tagged oracle/rac-dnsserver:latest
 Oracle Database Docker Image for Real Application Clusters (RAC) version latest is ready to be extended:
  --> oracle/rac-dnsserver:latest
 Build completed in 609 seconds.

Imageای با نام rac-dnsserver ایجاد شده است:

[root@OEL7 latest]# docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
oracle/rac-dnsserver  latest       e8076b822446    5 hours ago     285MB
oraclelinux      7-slim       60807cf6683b    12 days ago     135MB

از طریق این image، کانتینر racnode-dns را ایجاد می کنیم:

[root@OEL7 dockerfiles]# docker run -d --name racnode-dns \
> --hostname racnode-dns \
> --dns-search="example.com" \
> --cap-add=SYS_ADMIN \
> --network rac_pub_nw1 \
> --ip 10.0.20.2 \
> --sysctl net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 \
> --env SETUP_DNS_CONFIG_FILES="setup_true" \
> --env DOMAIN_NAME="example.com" \
> --env RAC_NODE_NAME_PREFIX="racnode" \
> oracle/rac-dnsserver:latest
c2374d70d683d211e70a61bdf835b8e9eecb8b72cd0c789c0129ebc503f8315b

با دستور زیر محتویات log مربوط به این container را مشاهده خواهید کرد:

[root@OEL7 dockerfiles]# docker logs -f racnode-dns
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Creating /tmp/orod.log
10-05-2022 10:30:41 UTC : : HOSTNAME is set to racnode-dns
10-05-2022 10:30:41 UTC : : RAC_PUBLIC_SUBNET is set to 10.0.20
10-05-2022 10:30:41 UTC : : HOSTNAME_IP_LAST_DIGITS is set to 2
10-05-2022 10:30:41 UTC : : RAC_DNS_SERVER_IP is set to 10.0.20.2
10-05-2022 10:30:41 UTC : : RAC_PUBLIC_REVERSE_IP set to 20.0.10
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Creating Directories
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Copying files to destination dir
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Setting up Zone file
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Setting up reverse Zone file
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Setting ip named configuration file
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Setting up Resolve.conf file
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Starting DNS Server
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Checking DNS Server
Server:     10.0.20.2
Address:    10.0.20.2#53

Name:  racnode-dns.example.com
Address: 10.0.20.2
10-05-2022 10:30:41 UTC : : DNS Server started sucessfully
10-05-2022 10:30:41 UTC : : ################################################
10-05-2022 10:30:41 UTC : : DNS Server IS READY TO USE!
10-05-2022 10:30:41 UTC : : ################################################
10-05-2022 10:30:41 UTC : : DNS Server Started Successfully
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Setting up reverse Zone file
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Setting ip named configuration file
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Setting up Resolve.conf file
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Starting DNS Server
10-05-2022 10:30:41 UTC : : Checking DNS Server
10-05-2022 10:30:41 UTC : : DNS Server started sucessfully
10-05-2022 10:30:41 UTC : : ################################################
10-05-2022 10:30:41 UTC : : DNS Server IS READY TO USE!
10-05-2022 10:30:41 UTC : : ################################################
10-05-2022 10:30:41 UTC : : DNS Server Started Successfully

با دستور زیر اطلاعات بیشتری از این container مشاهده می کنید:

[root@OEL7 ~]# docker container ls
CONTAINER ID    IMAGE             COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
c2374d70d683    oracle/rac-dnsserver:latest  "/bin/sh -c 'exec $S…"  5 hours ago     Up 5 hours               racnode-dns

برای آنکه ببینیم DNS به خوبی عمل می کند، به container وصل شده و از دستور nslookup کمک می گیریم:

[root@OEL7 ~]# docker exec -it racnode-dns /bin/bash

[orcladmin@racnode-dns ~]$ nslookup racnode1
Server:     10.0.20.2
Address:    10.0.20.2#53
Name:  racnode1.example.com
Address: 10.0.20.151

[orcladmin@racnode-dns ~]$ nslookup racnode2
Server:     10.0.20.2
Address:    10.0.20.2#53
Name:  racnode2.example.com
Address: 10.0.20.152

[orcladmin@racnode-dns ~]$ nslookup 10.0.20.152
152.20.0.10.in-addr.arpa    name = racnode2.example.com.

همچنین برای کلاستری که قرار است نصب شود، سه scan ip در نظر گرفته شده است:

[orcladmin@racnode-dns ~]$ nslookup racnode-scan.example.com.
Server:     10.0.20.2
Address:    10.0.20.2#53
Name:  racnode-scan.example.com
Address: 10.0.20.173
Name:  racnode-scan.example.com
Address: 10.0.20.172
Name:  racnode-scan.example.com
Address: 10.0.20.171

[orcladmin@racnode-dns ~]$ nslookup 10.0.20.171
171.20.0.10.in-addr.arpa    name = racnode-scan.example.com.

 

ایجاد container برای راه اندازی نود اول کلاستر

در این مرحله قصد داریم docker image مربوط به Oracle RAC را ایجاد کنیم برای این کار، فایلهای نصب grid و database را در مسیر زیر کپی می کنیم:

[root@OEL7 dockerfiles]# cd /OracleRepoGIT/docker-images/OracleDatabase/RAC/OracleRealApplicationClusters/dockerfiles/21.3.0/
[root@OEL7 21.3.0]# cp /source/LINUX.X64_213000_* .

بعد از انجام کپی، با اجرای دستور زیر، image مربوط به کلاستر را ایجاد می کنیم:

[root@OEL7 ~]# cd /OracleRepoGIT/docker-images/OracleDatabase/RAC/OracleRealApplicationClusters/dockerfiles
[root@OEL7 dockerfiles]# ./buildContainerImage.sh -v 21.3.0
Checking if required packages are present and valid...
LINUX.X64_213000_db_home.zip: OK
LINUX.X64_213000_grid_home.zip: OK
==========================
DOCKER info:
Client:
 Debug Mode: false

Server:
 Containers: 1
 Running: 1
 Paused: 0
 Stopped: 0
 Images: 25
 Server Version: 19.03.11-ol
 Storage Driver: overlay2
 Backing Filesystem: xfs
 Supports d_type: true
 Native Overlay Diff: false
 Logging Driver: json-file
 Cgroup Driver: cgroupfs
 Plugins:
 Volume: local
 Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay
 Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog
 Swarm: inactive
 Runtimes: runc
 Default Runtime: runc
 Init Binary: docker-init
 containerd version: 7eba5930496d9bbe375fdf71603e610ad737d2b2
 runc version: 52de29d
 init version: fec3683
 Security Options:
 seccomp
  Profile: default
 Kernel Version: 4.14.35-1818.3.3.el7uek.x86_64
 Operating System: Oracle Linux Server 7.6
 OSType: linux
 Architecture: x86_64
 CPUs: 56
 Total Memory: 755.5GiB
 Name: OEL7
 ID: LE4E:FM37:S2RL:AUUF:CNFH:KZHE:FYT4:L6P2:EGYT:JF7S:6JWE:QAGZ
 Docker Root Dir: /var/lib/docker
 Debug Mode: false
 Registry: https://index.docker.io/v1/
 Labels:
 Experimental: false
 Insecure Registries:
 127.0.0.0/8
 Live Restore Enabled: false

Registries:
==========================
Building image 'oracle/database-rac:21.3.0' ...
Sending build context to Docker daemon 5.532GB
Step 1/26 : ARG BASE_OL_IMAGE=oraclelinux:7-slim
Step 2/26 : FROM $BASE_OL_IMAGE AS base
 ---> 60807cf6683b
Step 3/26 : LABEL "provider"="Oracle"                           "issues"="https://github.com/oracle/docker-images/issues"        "volume.setup.location1"="/opt/scripts"          "volume.startup.location1"="/opt/scripts/startup"        "port.listener"="1521"                         "port.oemexpress"="5500"
 ---> Running in 38596d9a815a
……
---> Running in fbb006aefde1
Changing permissions of /u01/app/oraInventory.
Adding read,write permissions for group.
Removing read,write,execute permissions for world.

Changing groupname of /u01/app/oraInventory to oinstall.
The execution of the script is complete.
Check /u01/app/21.3.0/grid/install/root_fbb006aefde1_2022-10-05_11-13-31-659210429.log for the output of root script
Check /u01/app/oracle/product/21.3.0/dbhome_1/install/root_fbb006aefde1_2022-10-05_11-13-31-779049670.log for the output of root script
Preparing...             ########################################
Updating / installing...
cvuqdisk-1.0.10-1           ########################################
Removing intermediate container fbb006aefde1
 ---> 98380a74fcf1
Step 23/26 : USER ${USER}
 ---> Running in 3d39de0dd47e
Removing intermediate container 3d39de0dd47e
 ---> c03fe8661c27
Step 24/26 : VOLUME ["/common_scripts"]
 ---> Running in ae9f2de3b766
Removing intermediate container ae9f2de3b766
 ---> dc3628ed0345
Step 25/26 : WORKDIR $WORKDIR
 ---> Running in 511736d2dc3a
Removing intermediate container 511736d2dc3a
 ---> 6bd0ac840e4b
Step 26/26 : ENTRYPOINT /usr/bin/$INITSH
 ---> Running in 1376bcd74cfb
Removing intermediate container 1376bcd74cfb
 ---> 023775e51a76
Successfully built 023775e51a76
Successfully tagged oracle/database-rac:21.3.0
 Oracle Database Docker Image for Real Application Clusters (RAC) version 21.3.0 is ready to be extended:
  --> oracle/database-rac:21.3.0
 Build completed in 1513 seconds.

Image مربوط به oracle RAC ایجاد شده و آماده اجرا می باشد:

[root@OEL7 ~]# docker image ls
REPOSITORY       TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
oracle/database-rac  21.3.0       023775e51a76    5 hours ago     14.1GB
<none>         <none>       0226d841eb6d    5 hours ago     19.7GB
<none>         <none>       9936f433aeb4    5 hours ago     5.93GB
oracle/rac-dnsserver  latest       e8076b822446    5 hours ago     285MB
oraclelinux      7-slim       60807cf6683b    12 days ago     135MB

قبل از اجرای container از image ایجاد شده باید فایلهای زیر را در داکر هاست ایجاد کنیم تا در دسترس همه containerها باشند.

اولین فایل rac_host_file است که قرار است فایل hosts را(برای name resolution) بین همه containerها به اشتراک بگذارد:

[root@OEL7 ~]# mkdir /opt/containers; touch /opt/containers/rac_host_file

همانطور که می دانید، در زمان نصب grid infra و نرم افزار oracle باید برای کاربر oracle و grid پسوردی را تنظیم کرده باشیم و این مسئله برای کاربران دیتابیسی هم صادق است. برای این کار، با اجرای دستورات زیر، فایل پسوردی را در داکر هاست ایجاد می کنیم تا در طول راه اندازی کلاستر، از این پسورد استفاده شود:

[root@OEL7 ~]# mkdir /opt/.secrets/
[root@OEL7 ~]# openssl rand -hex 64 -out /opt/.secrets/pwd.key

[root@OEL7 ~]# echo "Welcome1" > /opt/.secrets/common_os_pwdfile
[root@OEL7 ~]# openssl enc -aes-256-cbc -salt -in /opt/.secrets/common_os_pwdfile -out /opt/.secrets/common_os_pwdfile.enc -pass file:/opt/.secrets/pwd.key
[root@OEL7 ~]# rm -f /opt/.secrets/common_os_pwdfile
[root@OEL7 ~]# chmod 400 /opt/.secrets/common_os_pwdfile.enc; chmod 400 /opt/.secrets/pwd.key

همانطور که می دانید، برای نصب Oracle RAC نیاز به فضای مشترک بین دو نود داریم، اگر دیسک و یا پارتیشن مستقلی برای این کار در هاست دارید، نیازی به انجام این مرحله نیست در غیر این صورت می توانید با دستور dd فایلی را ایجاد کنید تا نقش این دیسک را برای شما بازی کند:

[root@OEL7 ~]# dd if=/dev/zero of=/oracle/ASM1 bs=1024 count=50388608
50388608+0 records in
50388608+0 records out
51597934592 bytes (52 GB) copied, 137.139 s, 376 MB/s

[root@OEL7 ~]# dd if=/dev/zero of=/oracle/ASM2 bs=1024 count=50388608
50388608+0 records in
50388608+0 records out
51597934592 bytes (52 GB) copied, 142.893 s, 361 MB/s

[root@OEL7 ~]# losetup /dev/loop0 /oracle/ASM1
[root@OEL7 ~]# losetup /dev/loop1 /oracle/ASM2

 

–ایجاد container

با اجرای دستور زیر، containerای با نام racnode1 ایجاد خواهیم کرد که قرار است نود اول کلاستر در این container ایجاد و اجرا شود:

[root@OEL7 ~]# docker create -t -i \
 --volume /dev/shm \
>  --hostname racnode1 \
>  --volume /boot:/boot:ro \
>  --volume /dev/shm \
 --volume /opt/containers/rac_host_file:/etc/hosts \
 --volume /opt/.secrets:/run/secrets:ro \
>  --tmpfs /dev/shm:rw,exec,size=4G \
 --cpuset-cpus 0-3 \
>  --volume /opt/containers/rac_host_file:/etc/hosts \
>  --volume /opt/.secrets:/run/secrets:ro \
>  --volume /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
>  --cpuset-cpus 0-3 \
 --dns-search=example.com \
>  --memory 16G \
>  --memory-swap 32G \
>  --sysctl kernel.shmall=2097152 \
>  --sysctl "kernel.sem=250 32000 100 128" \
>  --sysctl kernel.shmmax=8589934592 \
>  --sysctl kernel.shmmni=4096 \
>  --dns-search=example.com \
>  --dns=10.0.20.2 \
>  --device=/dev/loop0:/dev/asm_disk1 \
 -e VIP_HOSTNAME=racnode1-vip \
 -e PRIV_IP=192.168.10.151 \
>  --device=/dev/loop1:/dev/asm_disk2 \
>  --privileged=false \
>  --cap-add=SYS_NICE \
>  --cap-add=SYS_RESOURCE \
>  --cap-add=NET_ADMIN \
>  -e DNS_SERVERS=10.0.20.2 \
>  -e NODE_VIP=10.0.20.161 \
>  -e VIP_HOSTNAME=racnode1-vip \
>  -e PRIV_IP=192.168.10.151 \
>  -e PRIV_HOSTNAME=racnode1-priv \
>  -e PUBLIC_IP=10.0.20.151 \
>  -e PUBLIC_HOSTNAME=racnode1 \
>  -e SCAN_NAME=racnode-scan \
>  -e OP_TYPE=INSTALL \
>  -e DOMAIN=example.com \
>  -e ASM_DEVICE_LIST=/dev/asm_disk1,/dev/asm_disk2 \
>  -e ASM_DISCOVERY_DIR=/dev \
>  -e COMMON_OS_PWD_FILE=common_os_pwdfile.enc \
>  -e PWD_KEY=pwd.key \
>  --restart=always --tmpfs=/run -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro \
>  --cpu-rt-runtime=95000 --ulimit rtprio=99 \
>  --name racnode1 \
>  oracle/database-rac:21.3.0
2b66bf78fe1eecb1868f29e29b89eddee836496363e8df41c7377fa5ecf9b736

قبل از استارت این container، آن را به دو شبکه ایجاد شده متصل می کنیم:

[root@OEL7 ~]# docker network disconnect bridge racnode1
[root@OEL7 ~]# docker network connect rac_pub_nw1 --ip 10.0.20.151 racnode1
[root@OEL7 ~]# docker network connect rac_priv_nw1 --ip 192.168.10.151 racnode1

بعد از این تنظیمات، container را استارت می کنیم:

[root@OEL7 backup]# docker start racnode1
racnode1
[root@OEL7 backup]# docker logs -f racnode1
Creating env variables file /etc/rac_env_vars
Starting Systemd
systemd 219 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 -SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
Detected virtualization other.
Detected architecture x86-64.

Welcome to Oracle Linux Server 7.9!

Set hostname to <racnode1>.
[/usr/lib/systemd/system/systemd-pstore.service:22] Unknown lvalue 'StateDirectory' in section 'Service'
Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit not found.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Reached target RPC Port Mapper.
[ OK ] Created slice Root Slice.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Created slice System Slice.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Listening on Delayed Shutdown Socket.
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
     Starting Rebuild Hardware Database...
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
     Starting Journal Service...
     Starting Read and set NIS domainname from /etc/sysconfig/network...
     Starting Configure read-only root support...
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Started Read and set NIS domainname from /etc/sysconfig/network.
[ OK ] Started Journal Service.
     Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ OK ] Started Configure read-only root support.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
     Starting Rebuild Journal Catalog...
     Starting Preprocess NFS configuration...
     Starting Mark the need to relabel after reboot...
     Starting Load/Save Random Seed...
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
[ OK ] Started Mark the need to relabel after reboot.
     Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started Rebuild Journal Catalog.
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started Preprocess NFS configuration.
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
     Mounting RPC Pipe File System...
     Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[FAILED] Failed to mount RPC Pipe File System.
See 'systemctl status var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount' for details.
[DEPEND] Dependency failed for rpc_pipefs.target.
[DEPEND] Dependency failed for RPC security service for NFS client and server.
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Started Rebuild Hardware Database.
     Starting Update is Completed...
[ OK ] Started Update is Completed.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Started Flexible branding.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
     Starting RPC bind service...
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Reached target Basic System.
     Starting OpenSSH Server Key Generation...
     Starting Resets System Activity Logs...
     Starting GSSAPI Proxy Daemon...
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
     Starting Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon...
     Starting LSB: Bring up/down networking...
     Starting Login Service...
[ OK ] Started RPC bind service.
[ OK ] Started Resets System Activity Logs.
[ OK ] Started GSSAPI Proxy Daemon.
     Starting Cleanup of Temporary Directories...
[ OK ] Reached target NFS client services.
[ OK ] Reached target Remote File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
     Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Started Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started Command Scheduler.
[ OK ] Started Login Service.
[ OK ] Started OpenSSH Server Key Generation.
[ OK ] Started LSB: Bring up/down networking.
[ OK ] Reached target Network.
[ OK ] Reached target Network is Online.
     Starting Notify NFS peers of a restart...
     Starting OpenSSH server daemon...
     Starting /etc/rc.d/rc.local Compatibility...
[ OK ] Started Notify NFS peers of a restart.
[ OK ] Started /etc/rc.d/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started Console Getty.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started OpenSSH server daemon.
10-05-2022 14:50:53 +0330 : : Process id of the program :
10-05-2022 14:50:53 +0330 : : #################################################
10-05-2022 14:50:53 +0330 : : Starting Grid Installation
10-05-2022 14:50:53 +0330 : : #################################################
10-05-2022 14:50:53 +0330 : : Pre-Grid Setup steps are in process
10-05-2022 14:50:53 +0330 : : Process id of the program :
10-05-2022 14:50:53 +0330 : : Disable failed service var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
10-05-2022 14:50:53 +0330 : : Resetting Failed Services
10-05-2022 14:50:53 +0330 : : Sleeping for 60 seconds
[ OK ] Started Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
     Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.

Oracle Linux Server 7.9
Kernel 4.14.35-1818.3.3.el7uek.x86_64 on an x86_64

racnode1 login: 10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Systemctl state is running!
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Setting correct permissions for /bin/ping
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Public IP is set to 10.0.20.151
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : RAC Node PUBLIC Hostname is set to racnode1
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Preparing host line for racnode1
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Adding \n10.0.20.151\tracnode1.example.com\tracnode1 to /etc/hosts
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Preparing host line for racnode1-priv
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Adding \n192.168.10.151\tracnode1-priv.example.com\tracnode1-priv to /etc/hosts
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Preparing host line for racnode1-vip
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Adding \n10.0.20.161\tracnode1-vip.example.com\tracnode1-vip to /etc/hosts
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Preparing host line for racnode-scan
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Preapring Device list
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Changing Disk permission and ownership /dev/asm_disk1
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Changing Disk permission and ownership /dev/asm_disk2
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Preapring Dns Servers list
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Setting DNS Servers
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : Adding nameserver 10.0.20.2 in /etc/resolv.conf.
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : #####################################################################
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : RAC setup will begin in 2 minutes                
10-05-2022 14:51:53 +0330 : : ####################################################################
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : ###################################################
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : Pre-Grid Setup steps completed
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : ###################################################
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : Checking if grid is already configured
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : Process id of the program :
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : Public IP is set to 10.0.20.151
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : RAC Node PUBLIC Hostname is set to racnode1
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : Domain is defined to example.com
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : Default setting of AUTO GNS VIP set to false. If you want to use AUTO GNS VIP, please pass DHCP_CONF as an env parameter set to true
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : RAC VIP set to 10.0.20.161
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : RAC Node VIP hostname is set to racnode1-vip
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : SCAN_NAME name is racnode-scan
10-05-2022 14:52:23 +0330 : : SCAN PORT is set to empty string. Setting it to 1521 port.
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : 10.0.20.171
10.0.20.173
10.0.20.172
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : SCAN Name resolving to IP. Check Passed!
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : SCAN_IP set to the empty string
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : RAC Node PRIV IP is set to 192.168.10.151
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : RAC Node private hostname is set to racnode1-priv
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : CMAN_NAME set to the empty string
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : CMAN_IP set to the empty string
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Cluster Name is not defined
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Cluster name is set to 'racnode-c'
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Password file generated
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Common OS Password string is set for Grid user
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Common OS Password string is set for Oracle user
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Common OS Password string is set for Oracle Database
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Setting CONFIGURE_GNS to false
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : GRID_RESPONSE_FILE env variable set to empty. configGrid.sh will use standard cluster responsefile
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Location for User script SCRIPT_ROOT set to /common_scripts
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : IGNORE_CVU_CHECKS is set to true
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Oracle SID is set to ORCLCDB
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Oracle PDB name is set to ORCLPDB
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Check passed for network card eth1 for public IP 10.0.20.151
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Public Netmask : 255.255.255.0
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Check passed for network card eth0 for private IP 192.168.10.151
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Building NETWORK_STRING to set networkInterfaceList in Grid Response File
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Network InterfaceList set to eth1:10.0.20.0:1,eth0:192.168.10.0:5
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Setting random password for grid user
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Setting random password for oracle user
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Calling setupSSH function
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : SSh will be setup among racnode1 nodes
10-05-2022 14:52:24 +0330 : : Running SSH setup for grid user between nodes racnode1
10-05-2022 14:53:00 +0330 : : Running SSH setup for oracle user between nodes racnode1
10-05-2022 14:53:05 +0330 : : SSH check fine for the racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : SSH check fine for the oracle@racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Preapring Device list
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Changing Disk permission and ownership
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Changing Disk permission and ownership
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : ASM Disk size : 0
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : ASM Device list will be with failure groups /dev/asm_disk1,,/dev/asm_disk2,
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : ASM Device list will be groups /dev/asm_disk1,/dev/asm_disk2
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : CLUSTER_TYPE env variable is set to STANDALONE, will not process GIMR DEVICE list as default Diskgroup is set to DATA. GIMR DEVICE List will be processed when CLUSTER_TYPE is set to DOMAIN for DSC
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Nodes in the cluster racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Setting Device permissions for RAC Install on racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Preapring ASM Device list
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Changing Disk permission and ownership
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo chown $GRID_USER:asmadmin $device" execute on racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo chmod 660 $device" execute on racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Populate Rac Env Vars on Remote Hosts
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo echo \"export ASM_DEVICE_LIST=${ASM_DEVICE_LIST}\" >> /etc/rac_env_vars" execute on racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Changing Disk permission and ownership
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo chown $GRID_USER:asmadmin $device" execute on racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo chmod 660 $device" execute on racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Populate Rac Env Vars on Remote Hosts
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo echo \"export ASM_DEVICE_LIST=${ASM_DEVICE_LIST}\" >> /etc/rac_env_vars" execute on racnode1
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Generating Reponsefile
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Running cluvfy Checks
10-05-2022 14:53:06 +0330 : : Performing Cluvfy Checks
10-05-2022 14:53:45 +0330 : : Checking /tmp/cluvfy_check.txt if there is any failed check.
This standalone version of CVU is "454" days old. The latest release of standalone CVU can be obtained from the Oracle support site. Refer to MOS note 2731675.1 for more details.

Performing following verification checks ...

 Physical Memory ...PASSED
 Available Physical Memory ...PASSED
 Swap Size ...PASSED
 Free Space: racnode1:/usr,racnode1:/var,racnode1:/etc,racnode1:/sbin,racnode1:/tmp ...PASSED
 User Existence: grid ...
  Users With Same UID: 54332 ...PASSED
 User Existence: grid ...PASSED
 Group Existence: asmadmin ...PASSED
 Group Existence: asmdba ...PASSED
 Group Existence: oinstall ...PASSED
 Group Membership: asmdba ...PASSED
 Group Membership: asmadmin ...PASSED
 Group Membership: oinstall(Primary) ...PASSED
 Run Level ...PASSED
 Hard Limit: maximum open file descriptors ...PASSED
 Soft Limit: maximum open file descriptors ...PASSED
 Hard Limit: maximum user processes ...PASSED
 Soft Limit: maximum user processes ...PASSED
 Soft Limit: maximum stack size ...PASSED
 Architecture ...PASSED
 OS Kernel Version ...PASSED
 OS Kernel Parameter: semmsl ...PASSED
 OS Kernel Parameter: semmns ...PASSED
 OS Kernel Parameter: semopm ...PASSED
 OS Kernel Parameter: semmni ...PASSED
 OS Kernel Parameter: shmmax ...PASSED
 OS Kernel Parameter: shmmni ...PASSED
 OS Kernel Parameter: shmall ...PASSED
 OS Kernel Parameter: file-max ...PASSED
 OS Kernel Parameter: ip_local_port_range ...PASSED
 OS Kernel Parameter: rmem_default ...PASSED
 OS Kernel Parameter: rmem_max ...PASSED
 OS Kernel Parameter: wmem_default ...PASSED
 OS Kernel Parameter: wmem_max ...PASSED
 OS Kernel Parameter: aio-max-nr ...PASSED
 OS Kernel Parameter: panic_on_oops ...PASSED
 Package: kmod-20-21 (x86_64) ...PASSED
 Package: kmod-libs-20-21 (x86_64) ...PASSED
 Package: binutils-2.23.52.0.1 ...PASSED
 Package: libgcc-4.8.2 (x86_64) ...PASSED
 Package: libstdc++-4.8.2 (x86_64) ...PASSED
 Package: sysstat-10.1.5 ...PASSED
 Package: ksh ...PASSED
 Package: make-3.82 ...PASSED
 Package: glibc-2.17 (x86_64) ...PASSED
 Package: glibc-devel-2.17 (x86_64) ...PASSED
 Package: libaio-0.3.109 (x86_64) ...PASSED
 Package: nfs-utils-1.2.3-15 ...PASSED
 Package: smartmontools-6.2-4 ...PASSED
 Package: net-tools-2.0-0.17 ...PASSED
 Package: policycoreutils-2.5-17 ...PASSED
 Package: policycoreutils-python-2.5-17 ...PASSED
 Port Availability for component "Oracle Remote Method Invocation (ORMI)" ...PASSED
 Port Availability for component "Oracle Notification Service (ONS)" ...PASSED
 Port Availability for component "Oracle Cluster Synchronization Services (CSSD)" ...PASSED
 Port Availability for component "Oracle Notification Service (ONS) Enterprise Manager support" ...PASSED
 Port Availability for component "Oracle Database Listener" ...PASSED
 Users With Same UID: 0 ...PASSED
 Current Group ID ...PASSED
 Root user consistency ...PASSED
 Host name ...PASSED
 Node Connectivity ...
  Hosts File ...PASSED
  Check that maximum (MTU) size packet goes through subnet ...PASSED
 Node Connectivity ...PASSED
 Multicast or broadcast check ...PASSED
 ASM Network ...PASSED
 Device Checks for ASM ...
  Access Control List check ...PASSED
 Device Checks for ASM ...PASSED
 Same core file name pattern ...PASSED
 User Mask ...PASSED
 User Not In Group "root": grid ...PASSED
 Time zone consistency ...PASSED
 Path existence, ownership, permissions and attributes ...
  Path "/var" ...PASSED
  Path "/var/lib/oracle" ...PASSED
  Path "/dev/shm" ...PASSED
 Path existence, ownership, permissions and attributes ...PASSED
 VIP Subnet configuration check ...PASSED
 resolv.conf Integrity ...PASSED
 DNS/NIS name service ...
  Name Service Switch Configuration File Integrity ...PASSED
 DNS/NIS name service ...PASSED
 Single Client Access Name (SCAN) ...PASSED
 Domain Sockets ...PASSED
 Daemon "avahi-daemon" not configured and running ...PASSED
 Daemon "proxyt" not configured and running ...PASSED
 loopback network interface address ...PASSED
 Oracle base: /u01/app/grid ...
  '/u01/app/grid' ...PASSED
 Oracle base: /u01/app/grid ...PASSED
 User Equivalence ...PASSED
 RPM Package Manager database ...INFORMATION (PRVG-11250)
 Network interface bonding status of private interconnect network interfaces ...PASSED
 /dev/shm mounted as temporary file system ...PASSED
 File system mount options for path /var ...PASSED
 DefaultTasksMax parameter ...PASSED
 zeroconf check ...PASSED
 ASM Filter Driver configuration ...PASSED
 Systemd login manager IPC parameter ...PASSED
 Systemd status ...PASSED

Pre-check for cluster services setup was successful.
RPM Package Manager database ...INFORMATION
PRVG-11250 : The check "RPM Package Manager database" was not performed because
it needs 'root' user privileges.

Refer to My Oracle Support notes "2548970.1" for more details regarding errors
PRVG-11250".

CVU operation performed:   stage -pre crsinst
Date:             Oct 5, 2022 11:23:07 AM
CVU home:           /u01/app/21.3.0/grid
User:             grid
Operating system:       Linux4.14.35-1818.3.3.el7uek.x86_64
10-05-2022 14:53:45 +0330 : : CVU Checks are ignored as IGNORE_CVU_CHECKS set to true. It is recommended to set IGNORE_CVU_CHECKS to false and meet all the cvu checks requirement. RAC installation might fail, if there are failed cvu checks.
10-05-2022 14:53:45 +0330 : : Running Grid Installation
10-05-2022 14:54:38 +0330 : : Running root.sh
10-05-2022 14:54:38 +0330 : : Nodes in the cluster racnode1
10-05-2022 14:54:38 +0330 : : Running root.sh on racnode1
10-05-2022 15:02:34 +0330 : : Running post root.sh steps
10-05-2022 15:02:34 +0330 : : Running post root.sh steps to setup Grid env
10-05-2022 15:03:32 +0330 : : Checking Cluster Status
10-05-2022 15:03:32 +0330 : : Nodes in the cluster
10-05-2022 15:03:32 +0330 : : Removing /tmp/cluvfy_check.txt as cluster check has passed
10-05-2022 15:03:32 +0330 : : Generating DB Responsefile Running DB creation
10-05-2022 15:03:32 +0330 : : Running DB creation
10-05-2022 15:03:33 +0330 : : Workaround for Bug 32449232 : Removing /u01/app/grid/kfod

10-05-2022 15:28:54 +0330 : : Checking DB status
10-05-2022 15:28:55 +0330 : : #################################################################
10-05-2022 15:28:55 +0330 : : Oracle Database ORCLCDB is up and running on racnode1
10-05-2022 15:28:55 +0330 : : #################################################################
10-05-2022 15:28:55 +0330 : : Running User Script
10-05-2022 15:28:55 +0330 : : Setting Remote Listener
10-05-2022 15:28:55 +0330 : : ####################################
10-05-2022 15:28:55 +0330 : : ORACLE RAC DATABASE IS READY TO USE!
10-05-2022 15:28:55 +0330 : : ####################################

کلاستر با یک نود در کانتینر racnode1 در حال اجرا است:

grid   20492   1 0 14:59 ?    00:00:00 asm_pmon_+ASM1
oracle  51242   1 0 15:10 ?    00:00:00 ora_pmon_ORCLCDB1
[grid@racnode1 ~]$ crsctl stat res -t
---------------------------------------------------------------------                    -----------
Name      Target State    Server          State de                    tails
---------------------------------------------------------------------                    -----------
Local Resources
---------------------------------------------------------------------                    -----------
ora.LISTENER.lsnr
        ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.chad
        ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.net1.network
        ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.ons
        ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
---------------------------------------------------------------------                    -----------
Cluster Resources
---------------------------------------------------------------------                    -----------
ora.ASMNET1LSNR_ASM.lsnr(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.DATA.dg(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.LISTENER_SCAN1.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.LISTENER_SCAN2.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.LISTENER_SCAN3.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.asm(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         Started,                    STABLE
ora.asmnet1.asmnetwork(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.cdp1.cdp
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.cdp2.cdp
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.cdp3.cdp
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.cvu
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.orclcdb.db
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         Open,HOME=/u01/app/oracle/product/21.3.0/dbhome_1,STABLE
ora.orclcdb.orclpdb.pdb
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.qosmserver
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.racnode1.vip
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.scan1.vip
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.scan2.vip
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.scan3.vip
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE

همانطور که می بینید، دیتابیس، orclcdb هم با pdbای به نام orclpdb ایجاد شده است:

[oracle@racnode1 ~]$ export ORACLE_HOME=/u01/app/oracle/product/21.3.0/dbhome_1
[oracle@racnode1 ~]$ export ORACLE_SID=ORCLCDB1
[oracle@racnode1 ~]$ sqlplus "/as sysdba"
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Oct 5 19:53:46 2022
Version 21.3.0.0.0
Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
SQL> show parameter sga
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
sga_max_size             big integer 3760M
sga_target              big integer 3760M
SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 ORCLPDB            READ WRITE NO
SQL> show parameter cluster_data
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
cluster_database           boolean   TRUE

 

اضافه کردن نود دوم

مراحل انجام شده برای ایجاد container نود اول را در این قسمت برای اصافه کردن نود دوم تکرار می کنیم. این کار در پس زمینه با اجرای اسکریپت addnode انجام خواهد شد:

[root@OEL7 ~]# docker create -t -i \
 --volume /dev/shm \
>  --hostname racnode2 \
 --tmpfs /dev/shm:rw,exec,size=4G \
>  --volume /boot:/boot:ro \
>  --volume /dev/shm \
>  --tmpfs /dev/shm:rw,exec,size=4G \
>  --volume /opt/containers/rac_host_file:/etc/hosts \
>  --volume /opt/.secrets:/run/secrets:ro \
>  --volume /etc/localtime:/etc/localtime:ro \
>  --cpuset-cpus 4-7 \
>  --memory 16G \
>  --memory-swap 32G \
>  --sysctl kernel.shmall=2097152 \
>  --sysctl "kernel.sem=250 32000 100 128" \
>  --sysctl kernel.shmmax=8589934592 \
>  --sysctl kernel.shmmni=4096 \
>  --dns-search=example.com \
>  --dns=10.0.20.2 \
>  --device=/dev/loop0:/dev/asm_disk1 \
>  --device=/dev/loop1:/dev/asm_disk2 \
>  --privileged=false \
 -e DNS_SERVERS=10.0.20.2 \
>  --cap-add=SYS_NICE \
>  --cap-add=SYS_RESOURCE \
>  --cap-add=NET_ADMIN \
 -e PRIV_IP=192.168.10.152 \
 -e PRIV_HOSTNAME=racnode2-priv \
>  -e EXISTING_CLS_NODES=racnode1 \
>  -e DNS_SERVERS=10.0.20.2 \
>  -e NODE_VIP=10.0.20.162 \
>  -e VIP_HOSTNAME=racnode2-vip \
>  -e PRIV_IP=192.168.10.152 \
>  -e PRIV_HOSTNAME=racnode2-priv \
>  -e PUBLIC_IP=10.0.20.152 \
>  -e PUBLIC_HOSTNAME=racnode2 \
>  -e SCAN_NAME=racnode-scan \
>  -e OP_TYPE=ADDNODE \
>  -e DOMAIN=example.com \
>  -e ASM_DEVICE_LIST=/dev/asm_disk1,/dev/asm_disk2 \
>  -e ASM_DISCOVERY_DIR=/dev \
>  -e ORACLE_SID=ORCLCDB \
>  -e COMMON_OS_PWD_FILE=common_os_pwdfile.enc \
>  -e PWD_KEY=pwd.key \
>  --restart=always --tmpfs=/run -v /sys/fs/cgroup:/sys/fs/cgroup:ro \
>  --cpu-rt-runtime=95000 --ulimit rtprio=99 \
>  --name racnode2 \
>  oracle/database-rac:21.3.0
0dfa77c7f8f8b5e3bc1d5b2b2739448743dcb98a0e660ede087281b6a6aa0324
[root@OEL7 ~]# docker network disconnect bridge racnode2
[root@OEL7 ~]# docker network connect rac_pub_nw1 --ip 10.0.20.152 racnode2
[root@OEL7 ~]# docker network connect rac_priv_nw1 --ip 192.168.10.152 racnode2
[root@OEL7 ~]# docker start racnode2
racnode2
[root@OEL7 ~]# docker logs racnode2 -f
Creating env variables file /etc/rac_env_vars
Starting Systemd
systemd 219 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 -SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN)
Detected virtualization other.
Detected architecture x86-64.
Welcome to Oracle Linux Server 7.9!
Set hostname to <racnode2>.
[/usr/lib/systemd/system/systemd-pstore.service:22] Unknown lvalue 'StateDirectory' in section 'Service'
Cannot add dependency job for unit display-manager.service, ignoring: Unit not found.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Created slice Root Slice.
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Reached target RPC Port Mapper.
[ OK ] Listening on Delayed Shutdown Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
[ OK ] Created slice User and Session Slice.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Created slice System Slice.
     Starting Journal Service...
     Starting Read and set NIS domainname from /etc/sysconfig/network...
     Starting Configure read-only root support...
     Starting Rebuild Hardware Database...
[ OK ] Reached target Slices.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Started Journal Service.
[ OK ] Started Read and set NIS domainname from /etc/sysconfig/network.
     Starting Flush Journal to Persistent Storage...
[ OK ] Started Configure read-only root support.
[ OK ] Reached target Local File Systems.
     Starting Mark the need to relabel after reboot...
     Starting Preprocess NFS configuration...
     Starting Rebuild Journal Catalog...
     Starting Load/Save Random Seed...
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Started Mark the need to relabel after reboot.
[ OK ] Started Preprocess NFS configuration.
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
     Starting Create Volatile Files and Directories...
[ OK ] Started Rebuild Journal Catalog.
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
     Mounting RPC Pipe File System...
     Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[FAILED] Failed to mount RPC Pipe File System.
See 'systemctl status var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount' for details.
[DEPEND] Dependency failed for rpc_pipefs.target.
[DEPEND] Dependency failed for RPC security service for NFS client and server.
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Started Rebuild Hardware Database.
     Starting Update is Completed...
[ OK ] Started Update is Completed.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Listening on RPCbind Server Activation Socket.
     Starting RPC bind service...
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Started Flexible branding.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Basic System.
     Starting LSB: Bring up/down networking...
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
     Starting Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon...
     Starting Login Service...
     Starting Resets System Activity Logs...
     Starting GSSAPI Proxy Daemon...
     Starting OpenSSH Server Key Generation...
[ OK ] Started RPC bind service.
     Starting Cleanup of Temporary Directories...
[ OK ] Started Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Started Login Service.
[ OK ] Started Resets System Activity Logs.
[ OK ] Started GSSAPI Proxy Daemon.
[ OK ] Reached target NFS client services.
[ OK ] Reached target Remote File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
     Starting Permit User Sessions...
[ OK ] Started Permit User Sessions.
[ OK ] Started Command Scheduler.
[ OK ] Started OpenSSH Server Key Generation.
[ OK ] Started LSB: Bring up/down networking.
[ OK ] Reached target Network.
     Starting OpenSSH server daemon...
     Starting /etc/rc.d/rc.local Compatibility...
[ OK ] Reached target Network is Online.
     Starting Notify NFS peers of a restart...
[ OK ] Started Notify NFS peers of a restart.
[ OK ] Started OpenSSH server daemon.
[ OK ] Started /etc/rc.d/rc.local Compatibility.
[ OK ] Started Console Getty.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
10-05-2022 15:29:44 +0330 : : Process id of the program :
10-05-2022 15:29:44 +0330 : : #################################################
10-05-2022 15:29:44 +0330 : : Starting Grid Installation
10-05-2022 15:29:44 +0330 : : #################################################
10-05-2022 15:29:44 +0330 : : Pre-Grid Setup steps are in process
10-05-2022 15:29:44 +0330 : : Process id of the program :
10-05-2022 15:29:44 +0330 : : Disable failed service var-lib-nfs-rpc_pipefs.mount
10-05-2022 15:29:44 +0330 : : Resetting Failed Services
10-05-2022 15:29:44 +0330 : : Sleeping for 60 seconds
[ OK ] Started Self Monitoring and Reporting Technology (SMART) Daemon.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
     Starting Update UTMP about System Runlevel Changes...
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Oracle Linux Server 7.9
Kernel 4.14.35-1818.3.3.el7uek.x86_64 on an x86_64
racnode2 login: 10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Systemctl state is running!
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Setting correct permissions for /bin/ping
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Public IP is set to 10.0.20.152
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : RAC Node PUBLIC Hostname is set to racnode2
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Preparing host line for racnode2
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Adding \n10.0.20.152\tracnode2.example.com\tracnode2 to /etc/hosts
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Preparing host line for racnode2-priv
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Adding \n192.168.10.152\tracnode2-priv.example.com\tracnode2-priv to /etc/hosts
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Preparing host line for racnode2-vip
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Adding \n10.0.20.162\tracnode2-vip.example.com\tracnode2-vip to /etc/hosts
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Preparing host line for racnode-scan
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Preapring Device list
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Changing Disk permission and ownership /dev/asm_disk1
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Changing Disk permission and ownership /dev/asm_disk2
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Preapring Dns Servers list
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Setting DNS Servers
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : Adding nameserver 10.0.20.2 in /etc/resolv.conf.
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : #####################################################################
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : RAC setup will begin in 2 minutes                
10-05-2022 15:30:44 +0330 : : ####################################################################
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : ###################################################
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Pre-Grid Setup steps completed
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : ###################################################
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Checking if grid is already configured
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Public IP is set to 10.0.20.152
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : RAC Node PUBLIC Hostname is set to racnode2
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Domain is defined to example.com
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Setting Existing Cluster Node for node addition operation. This will be retrieved from racnode1
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Existing Node Name of the cluster is set to racnode1
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : 10.0.20.151
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Existing Cluster node resolved to IP. Check passed
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Default setting of AUTO GNS VIP set to false. If you want to use AUTO GNS VIP, please pass DHCP_CONF as an env parameter set to true
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : RAC VIP set to 10.0.20.162
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : RAC Node VIP hostname is set to racnode2-vip
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : SCAN_NAME name is racnode-scan
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : 10.0.20.171
10.0.20.173
10.0.20.172
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : SCAN Name resolving to IP. Check Passed!
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : SCAN_IP set to the empty string
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : RAC Node PRIV IP is set to 192.168.10.152
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : RAC Node private hostname is set to racnode2-priv
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : CMAN_NAME set to the empty string
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : CMAN_IP set to the empty string
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Password file generated
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Common OS Password string is set for Grid user
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Common OS Password string is set for Oracle user
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : GRID_RESPONSE_FILE env variable set to empty. AddNode.sh will use standard cluster responsefile
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Location for User script SCRIPT_ROOT set to /common_scripts
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : ORACLE_SID is set to ORCLCDB
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Setting random password for root/grid/oracle user
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Setting random password for grid user
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Setting random password for oracle user
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Setting random password for root user
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Cluster Nodes are racnode1 racnode2
10-05-2022 15:31:14 +0330 : : Running SSH setup for grid user between nodes racnode1 racnode2
10-05-2022 15:31:26 +0330 : : Running SSH setup for oracle user between nodes racnode1 racnode2
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : SSH check fine for the racnode1
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : SSH check fine for the racnode2
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : SSH check fine for the racnode2
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : SSH check fine for the oracle@racnode1
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : SSH check fine for the oracle@racnode2
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : SSH check fine for the oracle@racnode2
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : Setting Device permission to grid and asmadmin on all the cluster nodes
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : Nodes in the cluster racnode2
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : Setting Device permissions for RAC Install on racnode2
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : Preapring ASM Device list
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : Changing Disk permission and ownership
10-05-2022 15:31:38 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo chown $GRID_USER:asmadmin $device" execute on racnode2
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo chmod 660 $device" execute on racnode2
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Populate Rac Env Vars on Remote Hosts
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo echo \"export ASM_DEVICE_LIST=${ASM_DEVICE_LIST}\" >> /etc/rac_env_vars" execute on racnode2
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Changing Disk permission and ownership
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo chown $GRID_USER:asmadmin $device" execute on racnode2
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo chmod 660 $device" execute on racnode2
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Populate Rac Env Vars on Remote Hosts
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Command : su - $GRID_USER -c "ssh $node sudo echo \"export ASM_DEVICE_LIST=${ASM_DEVICE_LIST}\" >> /etc/rac_env_vars" execute on racnode2
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Checking Cluster Status on racnode1
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Checking Cluster
10-05-2022 15:31:39 +0330 : : Cluster Check on remote node passed
10-05-2022 15:31:40 +0330 : : Cluster Check went fine
10-05-2022 15:31:40 +0330 : : CRSD Check went fine
10-05-2022 15:31:40 +0330 : : CSSD Check went fine
10-05-2022 15:31:40 +0330 : : EVMD Check went fine
10-05-2022 15:31:40 +0330 : : Generating Responsefile for node addition
10-05-2022 15:31:40 +0330 : : Clustered Nodes are set to racnode2:racnode2-vip:HUB
10-05-2022 15:31:40 +0330 : : Running Cluster verification utility for new node racnode2 on racnode1
10-05-2022 15:31:40 +0330 : : Nodes in the cluster racnode2
10-05-2022 15:31:40 +0330 : : ssh to the node racnode1 and executing cvu checks on racnode2
10-05-2022 15:32:33 +0330 : : Checking /tmp/cluvfy_check.txt if there is any failed check.
This software is "454" days old. It is a best practice to update the CRS home by downloading and applying the latest release update. Refer to MOS note 2731675.1 for more details.
Performing following verification checks ...
 Physical Memory ...PASSED
 Available Physical Memory ...PASSED
 Swap Size ...PASSED
 Free Space: racnode2:/usr,racnode2:/var,racnode2:/etc,racnode2:/u01/app/21.3.0/grid,racnode2:/sbin,racnode2:/tmp ...PASSED
 Free Space: racnode1:/usr,racnode1:/var,racnode1:/etc,racnode1:/u01/app/21.3.0/grid,racnode1:/sbin,racnode1:/tmp ...PASSED
 User Existence: oracle ...
  Users With Same UID: 54321 ...PASSED
 User Existence: oracle ...PASSED
 User Existence: grid ...
  Users With Same UID: 54332 ...PASSED
 User Existence: grid ...PASSED
 User Existence: root ...
  Users With Same UID: 0 ...PASSED
 User Existence: root ...PASSED
 Group Existence: asmadmin ...PASSED
 Group Existence: asmoper ...PASSED
 Group Existence: asmdba ...PASSED
 Group Existence: oinstall ...PASSED
 Group Membership: oinstall ...PASSED
 Group Membership: asmdba ...PASSED
 Group Membership: asmadmin ...PASSED
 Group Membership: asmoper ...PASSED
 Run Level ...PASSED
 Hard Limit: maximum open file descriptors ...PASSED
 Soft Limit: maximum open file descriptors ...PASSED
 Hard Limit: maximum user processes ...PASSED
 Soft Limit: maximum user processes ...PASSED
 Soft Limit: maximum stack size ...PASSED
 Architecture ...PASSED
 OS Kernel Version ...PASSED
 OS Kernel Parameter: semmsl ...PASSED
 OS Kernel Parameter: semmns ...PASSED
 OS Kernel Parameter: semopm ...PASSED
 OS Kernel Parameter: semmni ...PASSED
 OS Kernel Parameter: shmmax ...PASSED
 OS Kernel Parameter: shmmni ...PASSED
 OS Kernel Parameter: shmall ...PASSED
 OS Kernel Parameter: file-max ...PASSED
 OS Kernel Parameter: ip_local_port_range ...PASSED
 OS Kernel Parameter: rmem_default ...PASSED
 OS Kernel Parameter: rmem_max ...PASSED
 OS Kernel Parameter: wmem_default ...PASSED
 OS Kernel Parameter: wmem_max ...PASSED
 OS Kernel Parameter: aio-max-nr ...PASSED
 OS Kernel Parameter: panic_on_oops ...PASSED
 Package: kmod-20-21 (x86_64) ...PASSED
 Package: kmod-libs-20-21 (x86_64) ...PASSED
 Package: binutils-2.23.52.0.1 ...PASSED
 Package: libgcc-4.8.2 (x86_64) ...PASSED
 Package: libstdc++-4.8.2 (x86_64) ...PASSED
 Package: sysstat-10.1.5 ...PASSED
 Package: ksh ...PASSED
 Package: make-3.82 ...PASSED
 Package: glibc-2.17 (x86_64) ...PASSED
 Package: glibc-devel-2.17 (x86_64) ...PASSED
 Package: libaio-0.3.109 (x86_64) ...PASSED
 Package: nfs-utils-1.2.3-15 ...PASSED
 Package: smartmontools-6.2-4 ...PASSED
 Package: net-tools-2.0-0.17 ...PASSED
 Package: policycoreutils-2.5-17 ...PASSED
 Package: policycoreutils-python-2.5-17 ...PASSED
 Users With Same UID: 0 ...PASSED
 Current Group ID ...PASSED
 Root user consistency ...PASSED
 Node Addition ...
  CRS Integrity ...PASSED
  Clusterware Version Consistency ...PASSED
  '/u01/app/21.3.0/grid' ...PASSED
 Node Addition ...PASSED
 Host name ...PASSED
 Node Connectivity ...
  Hosts File ...PASSED
  Check that maximum (MTU) size packet goes through subnet ...PASSED
  subnet mask consistency for subnet "10.0.20.0" ...PASSED
  subnet mask consistency for subnet "192.168.10.0" ...PASSED
 Node Connectivity ...PASSED
 Multicast or broadcast check ...PASSED
 ASM Network ...PASSED
 Device Checks for ASM ...
  Access Control List check ...PASSED
 Device Checks for ASM ...PASSED
 Database home availability ...PASSED
 OCR Integrity ...PASSED
 Time zone consistency ...PASSED
 User Not In Group "root": grid ...PASSED
 Time offset between nodes ...PASSED
 resolv.conf Integrity ...PASSED
 DNS/NIS name service ...PASSED
 User Equivalence ...PASSED
 Software home: /u01/app/21.3.0/grid ...PASSED
 /dev/shm mounted as temporary file system ...PASSED
 zeroconf check ...PASSED

Pre-check for node addition was successful.

CVU operation performed:   stage -pre nodeadd
Date:             Oct 5, 2022 12:01:41 PM
Clusterware version:     21.0.0.0.0
CVU home:           /u01/app/21.3.0/grid
Grid home:          /u01/app/21.3.0/grid
User:             grid
Operating system:       Linux4.14.35-1818.3.3.el7uek.x86_64
10-05-2022 15:32:33 +0330 : : CVU Checks are ignored as IGNORE_CVU_CHECKS set to true. It is recommended to set IGNORE_CVU_CHECKS to false and meet all the cvu checks requirement. RAC installation might fail, if there are failed cvu checks.
10-05-2022 15:32:33 +0330 : : Running Node Addition and cluvfy test for node racnode2
10-05-2022 15:32:33 +0330 : : Copying /tmp/grid_addnode_21c.rsp on remote node racnode1
10-05-2022 15:32:33 +0330 : : Running GridSetup.sh on racnode1 to add the node to existing cluster
10-05-2022 15:33:28 +0330 : : Node Addition performed. removing Responsefile
10-05-2022 15:33:28 +0330 : : Running root.sh on node racnode2
10-05-2022 15:33:28 +0330 : : Nodes in the cluster racnode2
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : Checking Cluster
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : Cluster Check passed
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : Cluster Check went fine
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : CRSD Check went fine
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : CSSD Check went fine
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : EVMD Check went fine
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : Removing /tmp/cluvfy_check.txt as cluster check has passed
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : Checking Cluster Class
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : Checking Cluster Class
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : Cluster class is CRS-41008: Cluster class is 'Standalone Cluster'
10-05-2022 15:37:01 +0330 : : Performing DB Node addition
10-05-2022 15:37:38 +0330 : : Node Addition went fine for racnode2
10-05-2022 15:37:38 +0330 : : Running root.sh
10-05-2022 15:37:38 +0330 : : Nodes in the cluster racnode2
10-05-2022 15:37:38 +0330 : : Adding DB Instance
10-05-2022 15:37:38 +0330 : : Adding DB Instance on racnode1
10-05-2022 15:39:35 +0330 : : Checking DB status
10-05-2022 15:39:35 +0330 : : #################################################################
10-05-2022 15:39:35 +0330 : : Oracle Database ORCLCDB is up and running on racnode2
10-05-2022 15:39:35 +0330 : : #################################################################
10-05-2022 15:39:35 +0330 : : Running User Script
10-05-2022 15:39:35 +0330 : : Setting Remote Listener
10-05-2022 15:39:35 +0330 : : ####################################
10-05-2022 15:39:35 +0330 : : ORACLE RAC DATABASE IS READY TO USE!
10-05-2022 15:39:35 +0330 : : ####################################

نود دوم هم به کلاستر اضافه شده است در قسمت زیر وضعیت این نود را مشاهده می کنید:

[root@OEL7 ~]# docker container ls
CONTAINER ID    IMAGE             COMMAND         CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
0dfa77c7f8f8    oracle/database-rac:21.3.0  "/bin/sh -c /usr/bin…"  17 minutes ago   Up 17 minutes              racnode2
2b66bf78fe1e    oracle/database-rac:21.3.0  "/bin/sh -c /usr/bin…"  56 minutes ago   Up 56 minutes              racnode1
c2374d70d683    oracle/rac-dnsserver:latest  "/bin/sh -c 'exec $S…"  2 hours ago     Up 2 hours               racnode-dns

همچنین با اتصال به container مربوط به نود دوم، خواهیم دید که resourceهای کلاستر به درستی در حال اجرا می باشد:

[root@OEL7 ~]# docker exec -it racnode2 /bin/bash
bash-4.2# su - grid
[grid@racnode2 ~]$ crsctl stat res –t
--------------------------------------------------------------------------------
Name      Target State    Server          State details
--------------------------------------------------------------------------------
Local Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.LISTENER.lsnr
        ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
        ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.chad
        ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
        ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.net1.network
        ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
        ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.ons
        ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
        ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
--------------------------------------------------------------------------------
Cluster Resources
--------------------------------------------------------------------------------
ora.ASMNET1LSNR_ASM.lsnr(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
   2    ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.DATA.dg(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
   2    ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.LISTENER_SCAN1.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.LISTENER_SCAN2.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.LISTENER_SCAN3.lsnr
   1    ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.asm(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         Started,STABLE
   2    ONLINE ONLINE    racnode2         Started,STABLE
ora.asmnet1.asmnetwork(ora.asmgroup)
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
   2    ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.cdp1.cdp
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.cdp2.cdp
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.cdp3.cdp
   1    ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.cvu
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.orclcdb.db
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         Open,HOME=/u01/app/o
                               racle/product/21.3.0
                               /dbhome_1,STABLE
   2    ONLINE ONLINE    racnode2         Open,HOME=/u01/app/o
                               racle/product/21.3.0
                               /dbhome_1,STABLE
ora.orclcdb.orclpdb.pdb
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
   2    ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.qosmserver
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.racnode1.vip
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.racnode2.vip
   1    ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
ora.scan1.vip
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.scan2.vip
   1    ONLINE ONLINE    racnode1         STABLE
ora.scan3.vip
   1    ONLINE ONLINE    racnode2         STABLE
--------------------------------------------------------------------------------

همچنین امکان اتصال به دیتابیس از طریق scan ip هم وجود دارد:

[oracle@racnode1 ~]$ sqlplus sys/Welcome1@//racnode-scan.example.com:1521/ORCLCDB as sysdba
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Oct 5 20:39:46 2022
Version 21.3.0.0.0
Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
SQL> show parameter instance_number
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
instance_number           integer   1
SQL> exit
Disconnected from Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
[oracle@racnode1 ~]$ sqlplus sys/Welcome1@//racnode-scan.example.com:1521/ORCLCDB as sysdba
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Wed Oct 5 20:39:54 2022
Version 21.3.0.0.0
Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
SQL> show parameter instance_number
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
instance_number           integer   2

با restart کردن کانتینر یکی از این نودها، پیامی به صورت زیر خواهیم گرفت:

racnode2 login: 10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Systemctl state is running!
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Setting correct permissions for /bin/ping
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Public IP is set to 10.0.20.152
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : RAC Node PUBLIC Hostname is set to racnode2
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : racnode2 already exists : 10.0.20.152  racnode2.example.com  racnode2
192.168.10.152 racnode2-priv.example.com    racnode2-priv
10.0.20.162   racnode2-vip.example.com    racnode2-vip, no update required
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : racnode2-priv already exists : 192.168.10.152  racnode2-priv.example.com  priv, no update required
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : racnode2-vip already exists : 10.0.20.162    racnode2-vip.example.com  vip, no update required
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Preparing host line for racnode-scan
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Preapring Device list
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Changing Disk permission and ownership /dev/asm_disk1
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Changing Disk permission and ownership /dev/asm_disk2
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Preapring Dns Servers list
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Setting DNS Servers
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : Adding nameserver 10.0.20.2 in /etc/resolv.conf.
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : #####################################################################
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : RAC setup will begin in 2 minutes
10-05-2022 20:44:24 +0330 : : ####################################################################
10-05-2022 20:44:54 +0330 : : ###################################################
10-05-2022 20:44:54 +0330 : : Pre-Grid Setup steps completed
10-05-2022 20:44:54 +0330 : : ###################################################
10-05-2022 20:44:54 +0330 : : Checking if grid is already configured
10-05-2022 20:44:54 +0330 : : Grid is installed on racnode2. runOracle.sh will start the Grid service
10-05-2022 20:44:54 +0330 : : Setting up Grid Env for Grid Start
10-05-2022 20:44:54 +0330 : : #############################################################################
10-05-2022 20:44:54 +0330 : : Grid is already installed on this container! Grid will be started by default
10-05-2022 20:44:54 +0330 : : ###############################################################################

 

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *