اعمال auditing برای همه editionهای یک object

قابلیت unified auditing در اوراکل نسخه 21c، عملیات auditing را برای همه editionهای یک object امکان پذیر می سازد و حتی اگر در آینده edition جدیدی ایجاد شود، auditing در سطح edition جدید هم اعمال خواهد شد. برای مثال، ویوی vw_IRIR را در دو edition مختلف ایجاد می کنیم:

SQL> alter session set edition=IR_EDITION1;

Session altered

SQL> CREATE EDITIONING VIEW vw_IRIR AS select * from usef.tbl1;

View created

SQL> alter session set edition=IR_EDITION2;

Session altered

SQL> CREATE OR REPLACE EDITIONING VIEW vw_IRIR AS select owner from usef.tbl1;

View created

SQL> select object_name, edition_name from user_objects_ae where object_name='VW_IRIR';

OBJECT_NAM EDITION_NAME

---------- --------------

VW_IRIR    IR_EDITION1

VW_IRIR    IR_EDITION2

با ساخت audit policy زیر، اگر به ویوی vw_IRIR در هر کدام از editionها رجوع شود، auditing انجام می شود:

SQL> alter session set edition=IR_EDITION1;

Session altered

SQL> create audit policy audit_editions_1 actions select on usef.VW_IRIR;

Done

SQL> audit policy audit_editions_1;

Audit succeeded

برای تست، پرس و جوی زیر را اجرا می کنیم:

SQL> alter session set edition=IR_EDITION1;

Session altered

SQL> select count(*) from usef.VW_IRIR;

  COUNT(*)

----------

    377160

SQL> select a.ACTION_NAME,a.OBJECT_NAME,a.OBJECT_EDITION from UNIFIED_AUDIT_TRAIL a where OBJECT_NAME='VW_IRIR';

ACTION_NAM OBJECT_NAM OBJECT_EDITION

---------- ---------- --------------

SELECT     VW_IRIR    IR_EDITION1

تکرار پرس و جو در edition دیگر هم audit می شود:

SQL> alter session set edition=IR_EDITION2;

Session altered

SQL> select count(*) from usef.VW_IRIR;

  COUNT(*)

----------

    377160

SQL> select a.ACTION_NAME,a.OBJECT_NAME,a.OBJECT_EDITION from UNIFIED_AUDIT_TRAIL a where OBJECT_NAME='VW_IRIR';

ACTION_NAM OBJECT_NAM OBJECT_EDITION

---------- ---------- --------------

SELECT     VW_IRIR    IR_EDITION1

SELECT     VW_IRIR    IR_EDITION2

auditing در edition جدید هم برای ویوی VW_IRIR انجام خواهد شد:

SQL> create edition IR_EDITION3;

Done

SQL> alter session set edition=IR_EDITION3;

Session altered

SQL> CREATE OR REPLACE EDITIONING VIEW vw_IRIR AS select object_id from usef.tbl1;

View created

SQL> select count(*) from vw_IRIR;

  COUNT(*)

----------

    377160

 

SQL> select a.ACTION_NAME,a.OBJECT_NAME,a.OBJECT_EDITION from UNIFIED_AUDIT_TRAIL a where OBJECT_NAME='VW_IRIR';

ACTION_NAM OBJECT_NAM OBJECT_EDITION

---------- ---------- --------------

SELECT     VW_IRIR    IR_EDITION1

SELECT     VW_IRIR    IR_EDITION2

SELECT     VW_IRIR    IR_EDITION3

 

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *