اوراکل 21c – اضافه شدن resource برای pdb در Grid Infrastracture

اوراکل 21c در محیط Grid Infrastructure، نوع جدیدی از Resource را تحت عنوان ora.pdb.type اضافه کرده است که از طریق آن می توان pdbها را مدیریت کرد. این نوع از Resourceها، به فرمت زیر نام گذاری می شوند:

ora.<DB Unique Name>.<PDB Name>.pdb

همانند دیگر Resourceهای موجود در محیط کلاستر و GI، می توان Resourceهای مربوط به PDB را از طریق ابزار srvctl کنترل و مدیریت کرد. مثلا می توان از طریق این ابزار، PDB را stop و یا start کرد:

[grid@RAC3 ~]$ srvctl start pdb -db db21c -pdb pdb1

[grid@RAC3 ~]$ srvctl status pdb -db db21c -pdb pdb1

Pluggable database PDB1 is enabled.

Pluggable database PDB1 of database db21c is running on nodes: rac2,rac3

[grid@RAC3 ~]$ srvctl stop pdb -db db21c -pdb pdb1

[grid@RAC3 ~]$ srvctl status pdb -db db21c -pdb pdb1

Pluggable database PDB1 is enabled.

Pluggable database PDB1 of database db21c is not running.

 [oracle@RAC2 ~]$ srvctl stop pdb -db db21c -pdb pdb1 -n rac3 -stopoption IMMEDIATE

و یا بدون استفاده از trigger و save state، با کمک srvctl یک pdb را در حالت auto start قرار داد:

SQL>  select * from dba_PDB_SAVED_STATES ;

no rows selected

[oracle@RAC3 ~]$ srvctl modify pdb -db db21c -pdb pdb1 -policy AUTOMATIC

[oracle@RAC3 ~]$ srvctl stop database -db db21c

[oracle@RAC3 ~]$ srvctl start database -db db21c

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 – Production on Wed Oct 13 11:18:02 2021

Version 21.3.0.0.0

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

———- —————————— ———- ———-

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         3 PDB1                           READ WRITE NO

همچنین از طریق  این ابزار، Resource مربوط به PDB را می توان به صورت دستی از Grid حذف کرد و یا به این محیط اضافه نمود:

 [oracle@RAC3 ~]$ srvctl remove pdb -db db21c -pdb pdb2

Remove the PDB pdb2? (y/[n]) y

[oracle@RAC3 ~]$ srvctl add pdb -db db21c -pdb pdb2 -startoption OPEN

البته زمانی که pdb جدیدی را در کلاستر ایجاد می کنیم، resource مربوط به آن، در زمان باز شدن PDB در Grid رجیستر خواهد شد:

SQL> create pluggable database pdb2 admin user a identified by a;

Pluggable database created.

SQL> alter pluggable database pdb2 open;

Pluggable database altered.

[root@RAC3 bin]#  ./crsctl stat res -w “TYPE = ora.pdb.type”

NAME=ora.db21c.pdb1.pdb

TYPE=ora.pdb.type

TARGET=ONLINE        , ONLINE

STATE=ONLINE on rac2, ONLINE on rac3

NAME=ora.db21c.pdb2.pdb

TYPE=ora.pdb.type

TARGET=ONLINE        , OFFLINE

STATE=ONLINE on rac2, OFFLINE

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *