استفاده همزمان از EXCLUDE و INCLUDE در ابزارهای DataPump

از اوراکل نسخه 21c می توان پارامترهای EXCLUDE  و INCLUDE را در یک دستور بکار گرفت. در زمان استفاده همزمان از این دو پارامتر، اوراکل ابتدا پارامتر INCLUDE را در نظر گرفته و با پردازش مقدار آن، objectهایی که باید از آنها دامپ گرفته شود را مشخص می کند و در نهایت از بین این objectها، بر اساس پارامتر EXCLUDE، پردازش و فیلترینگ را انجام می دهد.

در ادامه مثالهایی را از نحوه استفاده همرمان این دو پارامتر مشاهده می کنید.

مثال 1: از همه جداولی که در اسکیمای usef قرار دارند و اسامی آنها با پیشوند TBL شروع می شود، دامپی گرفته شود به جز جدول TBL18:

 [oracle@oLinux7 ~]$ expdp \’sys/sys@192.168.56.20:1521/pdb5 AS SYSDBA\’ DUMPFILE=TBL_DUMP_TEST DIRECTORY=drm schemas=usef INCLUDE=TABLE:\”LIKE \(\’TBL%\’\)\” EXCLUDE=TABLE:\”IN \(\’TBL18\’\)\” REUSE_DUMPFILES=YES

Export: Release 21.0.0.0.0 – Production on Tue Sep 21 09:19:56 2021

Version 21.3.0.0.0

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT

. . exported “USEF”.”TBL2″                               21.28 MB  150390 rows

. . exported “USEF”.”TBL1″                               10.65 MB   75194 rows

. . exported “USEF”.”TBL5″                               3.224 MB    2136 rows

. . exported “USEF”.”TBL4″                               20.15 KB       4 rows

. . exported “USEF”.”TBL10″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL11″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL12″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL13″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL14″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL15″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL16″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL17″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL19″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL20″                              5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL3″                               5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL6″                               5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL7″                               5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL8″                               5.054 KB       1 rows

. . exported “USEF”.”TBL9″                               5.054 KB       1 rows

Master table “SYS”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully loaded/unloaded

******************************************************************************

  /home/oracle/TBL_DUMP_TEST.dmp

Job “SYS”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully completed at Tue Sep 21 09:20:41 2021 elapsed 0 00:00:42مثال 2: در این مثال از جدول TBL1 و TBL2 دامپ گرفته می شود البته با این شرایط که اطلاعاتی از CONSTRAINTها و STATISTICهای این جداول در دامپ نباشد.

[oracle@oLinux7 ~]$ expdp usef/a@192.168.56.20:1521/pdb5 DUMPFILE=TBL_DUMP_TEST DIRECTORY=drm INCLUDE=TABLE:\”IN \(\’TBL1\’,\’TBL2\’\)\” EXCLUDE=CONSTRAINT,STATISTICS

Export: Release 21.0.0.0.0 – Production on Tue Sep 21 08:48:47 2021

Version 21.3.0.0.0

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX

. . exported “USEF”.”TBL2″                               21.28 MB  150390 rows

. . exported “USEF”.”TBL1″                               10.65 MB   75194 rows

Master table “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully loaded/unloaded

******************************************************************************

Dump file set for USEF.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:

  /home/oracle/TBL_DUMP_TEST.dmp

Job “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully completed at Tue Sep 21 08:49:11 2021 elapsed 0 00:00:20مثال 3: از دو جدول TBL1 و TBL2 دامپ گرفته و در زمان برگرداندن این دامپ، از ایندکسهایی که اسامی آنها با FK_INDEX شروع می شود، صرف نظر کنید:

SQL> select index_name from user_indexes where table_name in (‘TBL1′,’TBL2’) order by 1;

INDEX_NAME

——————————————————————————–

FK_INDEX_ED1

FK_INDEX_NM

FK_INDEX_ST1

IND1

IND_P

[oracle@oLinux7 ~]$ expdp usef/a@192.168.56.20:1521/pdb5  DUMPFILE=TBL_DUMP_TEST DIRECTORY=drm schemas=usef INCLUDE=TABLE:\”IN \(\’TBL1\’,\’TBL2\’\)\”

Export: Release 21.0.0.0.0 – Production on Wed Sep 22 02:02:34 2021

Version 21.3.0.0.0

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT

. . exported “USEF”.”TBL2″                               21.28 MB  150390 rows

. . exported “USEF”.”TBL1″                               10.65 MB   75194 rows

Master table “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully loaded/unloaded

******************************************************************************

Dump file set for USEF.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:

  /home/oracle/TBL_DUMP_TEST.dmp

Job “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully completed at Wed Sep 22 02:03:02 2021 elapsed 0 00:00:25

 

[oracle@oLinux7 ~]$ sqlplus usef/a@192.168.56.20:1521/pdb5

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 – Production on Wed Sep 22 02:03:22 2021

Version 21.3.0.0.0

SQL> drop table tbl1;

Table dropped.

SQL> drop table tbl2;

Table dropped.

 

[oracle@oLinux7 ~]$ impdp usef/a@192.168.56.20:1521/pdb5 DUMPFILE=TBL_DUMP_TEST DIRECTORY=drm schemas=usef INCLUDE=TABLE:\”IN \(\’TBL1\’,\’TBL2\’\)\” EXCLUDE=INDEX:\”LIKE \’FK_INDEX\%\’\”

Import: Release 21.0.0.0.0 – Production on Wed Sep 22 02:04:49 2021

Version 21.3.0.0.0

Master table “USEF”.”SYS_IMPORT_SCHEMA_01″ successfully loaded/unloaded

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA

. . imported “USEF”.”TBL2″                               21.28 MB  150390 rows

. . imported “USEF”.”TBL1″                               10.65 MB   75194 rows

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS

Job “USEF”.”SYS_IMPORT_SCHEMA_01″ successfully completed at Wed Sep 22 02:05:03 2021 elapsed 0 00:00:12

 

[oracle@oLinux7 ~]$ sqlplus usef/a@192.168.56.20:1521/pdb5

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 – Production on Wed Sep 22 02:05:11 2021

Version 21.3.0.0.0

SQL> select index_name from user_indexes where table_name in (‘TBL1′,’TBL2’) order by 1;

INDEX_NAME

——————————————————————————–

IND1

IND_P

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *