خطاهای رایج در اوراکل- ORA-01034: ORACLE not available

شرح خطا: خطای ORA-01034: ORACLE not available ممکن است در زمان اتصال به دیتابیس از طریق ابزارهایی چون Sqlplus، Sql Developer و … رخ دهد:

[oracle@stb ~]$ sqlplus “usef/p”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Fri Oct 4 00:52:20 2019

Version 18.3.0.0.0

ORA-01034: ORACLE not available

ORA-27101: shared memory realm does not exist

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

راه حل: این خطا ممکن است به دو دلیل زیر اتفاق بیفتد:

1.استاپ بودن دیتابیس اوراکل

 [oracle@stb ~]$ sqlplus “usef/p”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Fri Oct 4 00:56:31 2019

Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 – Production

Version 18.3.0.0.0

SQL> exit

[oracle@stb ~]$ sqlplus “/as sysdba”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Fri Oct 4 00:56:57 2019

Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 – Production

Version 18.3.0.0.0

SQL> shut abort

ORACLE instance shut down.

SQL> exit

[oracle@stb ~]$ sqlplus “usef/p”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Fri Oct 4 00:57:14 2019

Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

ERROR:

ORA-01034: ORACLE not available

ORA-27101: shared memory realm does not exist

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

Additional information: 4150

Additional information: 1681155291

Process ID: 0

Session ID: 0 Serial number: 0

Enter user-name:

پس برای برطرف کردن خطا در چنین شرایطی، صرفا باید دیتابیس را استارت کرد:

[oracle@stb ~]$ sqlplus “/as sysdba”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Fri Oct 4 00:58:06 2019

Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

Connected to an idle instance.

SQL> startup

ORACLE instance started.

Total System Global Area 1845493712 bytes

Fixed Size                  8658896 bytes

Variable Size             553648128 bytes

Database Buffers         1275068416 bytes

Redo Buffers                8118272 bytes

Database mounted.

Database opened.

 

2.تنظیم نادرست متغیر ORACLE_SID

خطای ORACLE not available همیشه به دلیل down بودن دیتابیس رخ نمی دهد بلکه در مواردی ممکن است متغیر ORACLE_SID به درستی تنظیم نشده باشد.

برای مثال، با دستور ps خواهیم دید که نام instance برابر با stb می باشد:

[oracle@stb ~]$ ps -eaf|grep smon

oracle    3094     1  0 00:58 ?        00:00:00 ora_smon_stb

در صورتی که متغیر ORACLE_SID به مقداری غیر از stb تنظیم شود، باز هم به خطا ORACLE not available برخواهیم خورد.

[oracle@stb ~]$ export ORACLE_SID=stb2

 [oracle@stb ~]$ sqlplus “usef/p”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Fri Oct 4 01:03:11 2019

Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

ERROR:

ORA-01034: ORACLE not available

ORA-27101: shared memory realm does not exist

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *