اجرای PDB relocation و PDB cloning به صورت از راه دور با کمک DBCA

قبلا در مقاله های جداگانه، مطالبی را در مورد قابلیتهای PDB relocation و PDB cloning ارائه کردیم در اوراکل 19c، انجام این عملیات از طریق دستور DBCA آن هم به صورت silent قابل انجام است که در این مقاله، به این قابلیت جدید خواهیم پرداخت.

Remote PDB cloning با دستور DBCA

برای انجام عملیات Remote PDB cloning، در اوراکل 19c، پارامترهایی نظیر createFromRemotePDB و remotePDBName به دستور DBCA اضافه شده است.

در مثال زیر، با طی مراحلی، دیتابیس mypdb را از CDB1 در CDB2 تکثیر خواهیم کرد.

مرحله اول: ایجاد common user در CDB1

–CDB1

SQL> archive log list

Database log mode              Archive Mode

Automatic archival             Enabled

Archive destination            /19c/arch

Oldest online log sequence     7

Next log sequence to archive   9

Current log sequence           9

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

———- —————————— ———- ———-

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         3 MYPDB                          READ WRITE NO

SQL> create user c##comm_usr identified by c container=all;

User created.

SQL> grant sysoper,sysdba,create pluggable database,create session to c##comm_usr container=all;

Grant succeeded.

 

مرحله دوم: اجرای دستور DBCA برای انجام عملیات Remote PDB cloning در CDB2

–CDB2

SQL>  archive log list

Database log mode              Archive Mode

Automatic archival             Enabled

Archive destination            USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST

Oldest online log sequence     30

Next log sequence to archive   31

Current log sequence           31

 

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

———- —————————— ———- ———-

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

[oracle@CDB2 ~]$ dbca -silentcreatePluggableDatabase -pdbname mypdb -sourceDB CDB2 -createFromRemotePDB -remotePDBName mypdb -dbLinkUsername c##comm_usr -remoteDBConnString “192.168.1.4:1521/cdb1” -remoteDBSYSDBAUserName SYS -dbLinkUserPassword c -remoteDBSYSDBAUserPassword sys -sysDBAUserName SYS -sysDBAPassword sys

Prepare for db operation

50% complete

Create pluggable database using remote clone operation

100% complete

Pluggable database “mypdb” plugged successfully.

Look at the log file “/19c/base/cfgtoollogs/dbca/CDB2/mypdb/CDB20.log” for further details.

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

———- —————————— ———- ———-

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         4 MYPDB                           READ WRITE NO

Remote PDB relocation با دستور DBCA

برای انجام عملیات Remote PDB relocation از طریق DBCA، کافیست دستور اجرا شده در مرحله دوم مثال قبل، به صورت زیر تغییر کند:

[oracle@CDB2 ~]$ dbca -silent  -relocatePDB -pdbname PDB_RELOC -sourceDB CDB1 -remotePDBName mypdb -dbLinkUsername c##comm_usr -remoteDBConnString “192.168.1.4:1521/cdb1” -remoteDBSYSDBAUserName SYS -dbLinkUserPassword c -remoteDBSYSDBAUserPassword sys -sysDBAUserName SYS -sysDBAPassword sys

Prepare for db operation

50% complete

Create pluggable database using relocate PDB operation

100% complete

Pluggable database “PDB_RELOC” plugged successfully.

Look at the log file “/19c/base/cfgtoollogs/dbca/CDB1/PDB_RELOC/CDB1.log” for further details.

با اجرای این دستور، ابتدا mypdb در CDB2 ایجاد تکثیر می شود و در نهایت از CDB1 حذف خواهد شد:

–CDB1

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

———- —————————— ———- ———-

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

         4 MYPDB                          READ WRITE YES

         5 PDB_RELOC                      READ WRITE YES

–CDB1

SQL> show pdbs

    CON_ID CON_NAME                       OPEN MODE  RESTRICTED

———- —————————— ———- ———-

         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *