چهار روش برای تعیین نام توزیع و نسخه در لینوکس

روشهای مختلفی برای یافتن نسخه دقیق توزیع هایی چون RHEL/OEL/Fedora وجود دارد که در این متن، به چهار روش آن اشاره می کنیم.

روش اول: مشاهده محتوای فایلهای etc/*-release/ :

معمولا متناسب با هر توزیع لینوکس، فایلی در زیر پوشه etc/ وجود دارد که با نام ان توزیع شروع شده و با release- خاتمه می یابد(etc/[distro]-release/):

[root@ol7 ~]# ls -l /etc/*-release

-rw-r–r–. 1 root root  32 Aug  4  2017 /etc/oracle-release

-rw-r–r–. 1 root root 398 Aug  4  2017 /etc/os-release

-rw-r–r–. 1 root root  52 Aug  4  2017 /etc/redhat-release

lrwxrwxrwx. 1 root root  14 Sep 21  2017 /etc/system-release -> oracle-release

با مشاهده محتوای هر کدام از این فایلها، به نام توزیع و نسخه دقیق آن، پی خواهیم برد:

اوراکل لینوکس 7.4:

[root@ol7 ~]# cat /etc/oracle-release

Oracle Linux Server release 7.4

فدورا 27:

نکته 1: در این مسیر(etc/)، علاوه بر فایلهایی با این ساختار، فایل دیگری با نام issue هم وجود دارد که برای نسخه های قدیمی تر این توزیعها، قابل استفاده می باشد:

[root@linux ~]# cat /etc/issue

Enterprise Linux Enterprise Linux AS release 4 (October Update 8)

Kernel \r on an \m

نکته 2:به مجموعه این فایلها، فایل دیگری را هم می توان اضافه کرد proc/version/:

مثال اول: اوراکل لینوکس 7.4:

[root@ol7 ~]# cat /proc/version

Linux version 4.1.12-94.3.9.el7uek.x86_64 (mockbuild@) (gcc version 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-11) (GCC) ) #2 SMP Fri Jul 14 20:09:40 PDT 2017

مثال دوم: فدورا 27:

نکته 3: ممکن است به هر دلیلی محتوای این فایلها به صورت دستی تغییر کند و یا حتی پاک شود که فایل proc/version/ از این قائده مستثنی می باشد.

 

 روش دوم: استفاده از دستور hostnamectl

مثال اول: فدورا نسخه 27:

مثال دوم: اوراکل لینوکس 7.4:

[root@ol7 ~]# hostnamectl
Static hostname: ol7
Icon name: computer-vm
Chassis: vm
Machine ID: 98e8f7fa91d544279b39af16b0151c75
Boot ID: 34ef1f2a76da452db40eaf521135e450
Virtualization: kvm
Operating System: Oracle Linux Server 7.4
CPE OS Name: cpe:/o:oracle:linux:7:4:server
Kernel: Linux 4.1.12-94.3.9.el7uek.x86_64
Architecture: x86-64

روش سوم: استفاده از دستور rpm و yum

مثال اول:

[root@ol7 ~]# rpm -qf /etc/issue

oraclelinux-release-7.4-1.0.4.el7.x86_64

OR

[root@ol7 ~]# rpm -q –whatprovides /etc/issue

oraclelinux-release-7.4-1.0.4.el7.x86_64

مثال دوم:

[root@fedora ~]# rpm -qf /etc/issue

Fedora-release-27-1.noarch

مثال سوم:

[root@ol7 ~]# yum info nano

Name        : nano

Arch        : x86_64

Version     : 2.3.1

Release     : 10.el7

Size        : 1.6 M

Repo        : installed

روش چهارم: دستور uname

مثال اول: فدورا نسخه 27:

مثال دوم: اوراکل لینوکس نسخه 7:

[root@ol7 ~]# uname -a

Linux ol7 4.1.12-94.3.9.el7uek.x86_64 #2 SMP Fri Jul 14 20:09:40 PDT 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

 

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *