ارتقا افلاین اوراکل لینوکس 7.4 به 7.5

همانطور که می دانید ارتقای افلاین اوراکل لینوکس(Oracle Linux) با کمک فایل ISO امکان پذیر است(البته به صورت درون نسخه ای). در ادامه شیوه ارتقای افلاین اوراکل لینوکس 7.4 را به نسخه 7.5 مشاهده خواهید کرد.

1.در ابتدا نسخه فعلی را بررسی می کنیم:

[root@ol7 ~]# cat /etc/os-release

NAME=”Oracle Linux Server”

VERSION=”7.4″

PRETTY_NAME=”Oracle Linux Server 7.4″

[root@ol7 ~]# cat /etc/redhat-release

Red Hat Enterprise Linux Server release 7.4 (Maipo)

 

2.فایل iso مربوط به اوراکل لینوکس 7.5 را به ماشین(vm) مونت می کنیم:

 

[root@ol7 ~]# mkdir /dvd

[root@ol7 ~]# mount /dev/sr0 /dvd

mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

[root@ol7 ~]# df -h /dvd

Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/sr0        4.2G  4.2G     0 100% /dvd

3.سپس مخزنی را برای این فایل ISO تعریف می کنیم:

 

[root@ol7 ~]# vi  /etc/yum.repos.d/repo_usef.repo

[repo_usef]

name=repo_usef

baseurl=file:///dvd/

gpgcheck=0

enabled=1

 

4.در نهایت با کمک دستور yum update، بروزرسانی را انجام می دهیم:

[root@ol7 ~]# yum update -y

  Total download size: 657 M

Downloading packages:

Total                   27 MB/s | 657 MB  00:00:24

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction

Updating   : libgcc-4.8.5-28.0.1.el7.x86_64                                                     1/1111

Updating   : 1:grub2-common-2.02-0.65.0.4.el7_4.2.noarch                               2/1111

Updating   : 1:redhat-release-server-7.5-8.0.1.el7.x86_64                                  3/1111

Updating   : 1:liberation-fonts-common-1.07.2-16.el7.noarch                              4/1111

Updating   : 1:control-center-filesystem-3.26.2-8.el7.x86_64                              5/1111

Updating   : hyperv-daemons-license-0-0.32.20161211git.el7.noarch                  6/1111

Cleanup    : glibc-2.17-196.el7.x86_64                                                          1108/1111

Cleanup    : ncurses-base-5.9-13.20130511.el7.noarch                                     1109/1111

Cleanup    : tzdata-2017b-1.el7.noarch                                                           1110/1111

Cleanup    : libgcc-4.8.5-16.el7.x86_64                                                           1111/1111

Verifying  : perl-Getopt-Long-2.40-2.el7.noarch                                             1107/1111

Verifying  : libmtp-1.1.6-5.el7.x86_64                                                             1108/1111

Verifying  : python-slip-0.4.0-2.el7.noarch                                                       1109/1111

Verifying  : open-vm-tools-desktop-10.1.5-3.0.1.el7.x86_64                              1110/1111

Verifying  : gstreamer1-plugins-bad-free-1.10.4-2.el7.x86_64                            1111/1111

Installed:

  grub2.x86_64 1:2.02-0.65.0.4.el7_4.2                     grub2-tools.x86_64 1:2.02-0.65.0.4.el7_4.2      grub2-tools-extra.x86_64 1:2.02-0.65.0.4.el7_4.2

  grub2-tools-minimal.x86_64 1:2.02-0.65.0.4.el7_4.2       kernel.x86_64 0:3.10.0-862.el7                  kernel-uek.x86_64 0:4.1.12-112.16.4.el7uek

  kernel-uek-firmware.noarch 0:4.1.12-112.16.4.el7uek

  Replaced:

  grub2.x86_64 1:2.02-0.64.0.1.el7                                             grub2-tools.x86_64 1:2.02-0.64.0.1.el7

Complete!

عملیات ارتقا با موفقیت انجام پذیرفت. در ادامه نسخه سیستم عامل را مجددا مورد بررسی قرار می دهیم:

 

[root@ol7 ~]# cat /etc/os-release

NAME=”Oracle Linux Server”

VERSION=”7.5″

PRETTY_NAME=”Oracle Linux Server 7.5″

 [root@ol7 ~]# cat /etc/redhat-release

Red Hat Enterprise Linux Server release 7.5 (Maipo)

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *