افزایش فضای root با کمک LVM

در صورتی که فضای جاری root (که با ساختار lvm ایجاد شده است)، به لحاظ ظرفیت برای ادامه کار سیستم مناسب نباشد، می توان با کمک LVM این فضا را افزایش داد.

در ادامه این متن، مراحل افزایش فضای root را با کمک ویژگی lvm مشاهده خواهید کرد.

توجه: وضیعت فعلی فضای root، به صورت زیر می باشد:

[root@ol7 ~]# df -h /

Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/ol-root   29G   15G   15G  50% /

1)در ابتدا فضا را به سیستم اضافه کرده و سپس آن را پارتیشن بندی می کنیم:

[root@ol7 ~]# fdisk /dev/sde

Command (m for help): n

Command (m for help): w

2)بعد از ایجاد پارتیشن، physical volume را ایجاد می کنیم:

[root@ol7 ~]# pvcreate /dev/sde1

Physical volume “/dev/sde1” successfully created.

با دستور pvdisplay می توان لیست physical volumeها را مشاهده کرد.

3)در مرحله بعد، physical volume جدید را به volume group اضافه می کنیم.

 [root@ol7 ~]# vgextend  ol /dev/sde1

Volume group “ol” successfully extended

در این دستور، ol همان نام volume group می باشد که از طریق دستور vgdisplay قابل تعیین می باشد.

4)در ادامه باید مشخص کرد که این فضا به کدام یک از logical volume groupهای مربوط به ol اضافه شود. برای انجام این کار باید با کمک دستور lvdisplay، لیست lvها را مشاهده کرده و سپس با کمک دستور lvextend، فضای فعلی root را افزایش داد.

 [root@ol7 ~]# lvdisplay

  LV Path                /dev/ol/root

  VG Name                ol

  LV Size                28.53 GiB

  Free  PE / Size       516 / <2.02 GiB

اجرای دستور lvextend به چند طریق قابل انجام است:

[root@ol7 ~]# lvextend -l 100%FREE /dev/mapper/ol-root

OR

[root@ol7 ~]# lvextend –extents +516 /dev/ol/root

Size of logical volume ol/root changed from 28.53 GiB (7304 extents) to <30.55 GiB (7820 extents).

Logical volume ol/root successfully resized.

با اجرای این دستور، هنوز فضای کلی root به شکل قبل باقی خواهد ماند و تا اجرای مرحله پنجم، فضای root افزایش نخواهد یافت:

[root@ol7 ~]# df -h /

Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/ol-root   29G   15G   15G  50% /

5)در مرحله اخر برای افزایش فضای root، یکی از دستوراتresize2fs (برای فایل سیستم ext4) و xfs_growfs(برای فایل سیستم xfs) را اجرا خواهیم کرد:

[root@ol7 ~]# xfs_growfs  /dev/ol/root

data blocks changed from 7479296 to 8007680

با این اجرای این دستور، فضای root از 29G به 31G افزایش یافته است:

[root@ol7 ~]# df -h /

Filesystem           Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/mapper/ol-root   31G   15G   17G  47% /

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

  1. سلام
    در صورتی که نوع پارتیشن ext4 باشه به جای مرحله 5 میشه از سوئیچ r- در دستور مرحله 4 استفاده کرد:
    lvextend -r -l 100%FREE /dev/mapper/ol-root

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *