اوراکل 23ai – تمامی Tablespaceها به صورت Bigfile ایجاد می شوند

از نسخه 23ai تمامی tablespaceهای سیستمی و همچنین users موجود در root container به صورت Bigfile ایجاد می شوند(به استثنای Temp tablespaceها):

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Sat Jun 8 22:43:40 2024
Version 23.4.0.24.05
SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
SYSTEM             YES
SYSAUX             YES
UNDOTBS1            YES
TEMP              NO
USERS             YES

tablespaceهای جدیدی هم که توسط DBA در root container ایجاد می شود به صورت Bigfile خواهند بود:

SQL> create tablespace tbs1;
Tablespace created.

SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces where TABLESPACE_NAME='TBS1';
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
TBS1              YES

اما در PDB این مسئله تفاوت جزیی دارد در این محیط، تمامی tablespaceهای سیستمی از نوع Bigfile هستند ولی USERS از نوع Smallfile هست:

SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
SYSTEM             YES
SYSAUX             YES
UNDOTBS1            YES
TEMP              NO
USERS             NO

در این محیط، tablespaceهای جدید همگی از نوع Bigfile خواهند بود(حتی TEMP tablespaceها):

SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     3 FREEPDB1            READ WRITE NO

SQL> create tablespace tbspdb;
Tablespace created.

SQL> create temporary tablespace temp2;
Tablespace created.

SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces;
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
SYSTEM             YES
SYSAUX             YES
UNDOTBS1            YES
TEMP              NO
USERS             NO
TBSPDB             YES
TEMP2             YES
7 rows selected.

البته کماکان این امکان وجود دارد که tablespaceهای از نوع smallfile را هم ایجاد کنیم:

SQL> create smallfile tablespace pdbtbs1403;
Tablespace created.

SQL> select TABLESPACE_NAME,BIGFILE from dba_tablespaces where TABLESPACE_NAME='PDBTBS1403';
TABLESPACE_NAME        BIG
------------------------------ ---
PDBTBS1403           NO

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *