بروزر شدن dba_errors بعد از کامپایل invalid objectها

همانطور که می دانید ویوی dba_errors خطای مربوط به invalid objectها را نمایش می دهد بنابرین اگر بخواهیم دلیل invalid بودن یک پروسیجر، پکیج، فانکشن و … را ببینیم، می توانیم از این ویو استفاده کنیم.

نکته ای که در این مستند به آن خواهیم پرداخت آن است که این ویو تا قبل از compile شدن یک invalid object، خطای مربوط  به آن object را نمایش نمی دهد این مسئله را در ادامه متن با ارائه مثال شرح داده ایم.

پروسیجر زیر را در نظر بگیرید:

SQL> create table usef.tb (id number,name varchar2(100));

SQL> create procedure usef.prc1(p_id in number) as
 kk varchar2(100);
begin
 select name into kk from usef.tb where id = p_id;
end;
/
SQL> select status from dba_objects where object_name='PRC1';
STATUS
-------
VALID

با حذف ستون name از جدول tb، این پروسیجر INVALID خواهد شد:

SQL> alter table usef.tb drop column name;
Table altered

SQL> select status from dba_objects where object_name='PRC1';
STATUS
-------
INVALID

اما ویوی dba_errors چیزی را برنمی گرداند:

SQL> select owner,name,text from dba_errors;
no rows selected

با اولین کامپایل این پروسیجر، dba_errors خطای مربوط به پروسیجر را نمایش می دهد:

SQL> alter procedure usef.prc1 compile;
Warning: Procedure altered with compilation errors.

SQL> select owner,name,text from dba_errors;
OWNER   NAME    TEXT
---------- ---------- --------------------------------------------------
USEF    PRC1    PL/SQL: ORA-00904: "NAME": invalid identifier
USEF    PRC1    PL/SQL: SQL Statement ignored

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *