نصب نسخه FREE اوراکل 23ai

در این متن قصد داریم مراحل نصب Oracle Database 23ai free را بر روی اوراکل لینوکس 8 توضیح دهیم در ابتدا باید متذکر شویم که حجم هر دیتابیس(PDB) در نسخه FREE نمی تواند بیشتر از 12GB شود و همچنین برای استفاده از RAM و CPU هم محدودیت دارد:

RPM مربوطه را از سایت اوراکل دانلود می کنیم:

برای نصب   23ai FREE، ابتدا باید پیش نیاز های نصب اوراکل نظیر نصب package، ایجاد کاربر oracle، تنظیم کرنل و… را انجام دهیم که با دانلود و اجرای oracle-database-preinstall-23ai-1.0-2.el8.x86_64.rpm می توانیم همه شرایط نصب اوراکل 23ai را فراهم کنیم البته قبل از نصب این RPM باید repository را ایجاد کنیم:

vi /etc/yum.repos.d/rhel8.repo

[InstallMedia-BaseOS]
name=Red Hat Enterprise Linux 8 - BaseOS
metadata_expire=-1
gpgcheck=0
enabled=1
baseurl=file:///dvd/BaseOS/
 [InstallMedia-AppStream]
name=Red Hat Enterprise Linux 8 - AppStream
metadata_expire=-1
gpgcheck=0
enabled=1
baseurl=file:///dvd/AppStream/

با دستور زیر RPM را نصب می کنیم:

[root@OEL8 source]# dnf -y install oracle-database-preinstall-23ai-1.0-2.el8.x86_64.rpm
Last metadata expiration check: 79 days, 9:48:59 ago on Wed 14 Feb 2024 09:46:03 PM +0330.
Dependencies resolved.
==============================================================================================================================================
 Package                      Architecture       Version           Repository           Size
==============================================================================================================================================
Installing:
 oracle-database-preinstall-23ai          x86_64          1.0-2.el8          @commandline          30 k

Transaction Summary
==============================================================================================================================================
Install 1 Package

Total size: 30 k
Installed size: 78 k
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                                                           1/1
 Installing    : oracle-database-preinstall-23ai-1.0-2.el8.x86_64                                   1/1
 Running scriptlet: oracle-database-preinstall-23ai-1.0-2.el8.x86_64                                   1/1
 Verifying    : oracle-database-preinstall-23ai-1.0-2.el8.x86_64                                   1/1

Installed:
 oracle-database-preinstall-23ai-1.0-2.el8.x86_64

Complete!

در قدم بعدی RPM مربوط به oracle 23ai را نصب می کنیم:

[root@OEL8 source]# dnf -y install oracle-database-free-23ai-1.0-1.el8.x86_64.rpm
Last metadata expiration check: 79 days, 9:51:18 ago on Wed 14 Feb 2024 09:46:03 PM +0330.
Dependencies resolved.
==============================================================================================================================================
 Package                    Architecture        Version           Repository            Size
==============================================================================================================================================
Installing:
 oracle-database-free-23ai           x86_64           1.0-1            @commandline           1.3 G

Transaction Summary
==============================================================================================================================================
Install 1 Package

Total size: 1.3 G
Installed size: 3.6 G
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                                                           1/1
 Running scriptlet: oracle-database-free-23ai-1.0-1.x86_64                                        1/1
 Installing    : oracle-database-free-23ai-1.0-1.x86_64                                        1/1
 Running scriptlet: oracle-database-free-23ai-1.0-1.x86_64                                        1/1
[INFO] Executing post installation scripts...
[INFO] Oracle home installed successfully and ready to be configured.
To configure Oracle Database Free, optionally modify the parameters in '/etc/sysconfig/oracle-free-23ai.conf' and then run '/etc/init.d/oracle-free-23ai configure' as root.

 Verifying    : oracle-database-free-23ai-1.0-1.x86_64                                        1/1

Installed:
 oracle-database-free-23ai-1.0-1.x86_64

Complete!

از طریق فایل لاگی که در مسیر زیر قرار دارد، می توانیم اطلاعات بیشتری از جزییات نصب ببینیم:

[root@OEL8 ~]# cd /var/log/oracle-database-preinstall-23ai/results/
[root@OEL8 results]# tail -f orakernel.log

INFO: Boot parameters will be effected on next reboot
INFO: Altered file /etc/default/grub
INFO: Copy of the changed file is in - /etc/default/grub-oracle-database-preinstall-23ai.orabackup
INFO: Copy of the original file is in - /var/log/oracle-database-preinstall-23ai/backup/May-04-2024-08-35-03
Verification & setting of boot parameters passed
Setting parameters in /etc/sysconfig/network is not relevant for 23
Setting /etc/sysconfig/network parameters passed
Taking a backup of old config files under /var/log/oracle-database-preinstall-23ai/backup/May-04-2024-08-35-03

نرم افزار اوراکل در مسیر opt/oracle/product/23ai/dbhomeFree/ نصب شده است:

[oracle@OEL8 ~]$ export ORACLE_BASE=/opt/oracle
[oracle@OEL8 ~]$ export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/23ai/dbhomeFree
[oracle@OEL8 ~]$ /opt/oracle/product/23ai/dbhomeFree/bin/sqlplus "/as sysdba"
SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Sat May 4 09:10:18 2024
Version 23.4.0.24.05
Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. All rights reserved.
Connected to an idle instance.
SQL>

برای ایجاد دیتابیس می توانیم تنظیمات دلخواه نظیر کاراکترست، مسیر دیتافایلها، فعال بودن TDE و … را در مسیر etc/sysconfig/oracle-free-23ai.conf/ اعمال کنیم:

[root@OEL8 source]# cat /etc/sysconfig/oracle-free-23ai.conf
#This is a configuration file to setup the Oracle Database.
#It is used when running '/etc/init.d/oracle-free-23ai configure'.
# LISTENER PORT used Database listener, Leave empty for automatic port assignment
LISTENER_PORT=1525
# Character set of the database
CHARSET=AR8MSWIN1256
# Database file directory
# If not specified, database files are stored under Oracle base/oradata
DBFILE_DEST=/oradata
# DB Domain name
DB_DOMAIN=
# Configure TDE
CONFIGURE_TDE=false
# Encrypt Tablespaces list, Leave empty for user tablespace alone or provide ALL for encrypting all tablespaces
# For specific tablespaces use SYSTEM:true,SYSAUX:false
ENCRYPT_TABLESPACES=
# SKIP Validations, memory, space
SKIP_VALIDATIONS=false

با اجرای اسکریپت etc/init.d/oracle-free-23ai configure/ می توانیم دیتابیس را ایجاد کنیم:

[root@OEL8 ~]# /etc/init.d/oracle-free-23ai configure
Specify a password to be used for database accounts. Oracle recommends that the password entered should be at least 8 characters in length, contain at least 1 uppercase character, 1 lower case character and 1 digit [0-9]. Note that the same password will be used for SYS, SYSTEM and PDBADMIN accounts:
Confirm the password:
Configuring Oracle Listener.
Listener configuration succeeded.
Configuring Oracle Database FREE.
Enter SYS user password:
****
Enter SYSTEM user password:
*****
Enter PDBADMIN User Password:
******
Prepare for db operation
7% complete
Copying database files
File "/etc/oratab" is not accessible.
29% complete
Creating and starting Oracle instance
30% complete
33% complete
36% complete
39% complete
43% complete
Completing Database Creation
47% complete
49% complete
50% complete
Creating Pluggable Databases
54% complete
71% complete
Executing Post Configuration Actions
93% complete
Running Custom Scripts
100% complete
Database creation complete. For details check the logfiles at:
 /opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/FREE.
Database Information:
Global Database Name:FREE
System Identifier(SID):FREE
Look at the log file "/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/FREE/FREE.log" for further details.

Connect to Oracle Database using one of the connect strings:
   Pluggable database: OEL8:1525/FREEPDB1
   Multitenant container database: OEL8:1525

دیتابیس بدون خطا ایجاد شد:

[oracle@OEL8 ~]$ sqlplus "/as sysdba"
SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Production on Sat May 4 09:42:53 2024
Version 23.4.0.24.05
Copyright (c) 1982, 2024, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 23ai Free Release 23.0.0.0.0 - Develop, Learn, and Run for Free
Version 23.4.0.24.05

SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 FREEPDB1            READ WRITE NO

SQL> select name from v$datafile;
NAME
--------------------------------------------------------------------------------
/oradata/FREE/system01.dbf
/oradata/FREE/pdbseed/system01.dbf
/oradata/FREE/sysaux01.dbf
/oradata/FREE/pdbseed/sysaux01.dbf
/oradata/FREE/users01.dbf
/oradata/FREE/pdbseed/undotbs01.dbf
/oradata/FREE/undotbs01.dbf
/oradata/FREE/FREEPDB1/system01.dbf
/oradata/FREE/FREEPDB1/sysaux01.dbf
/oradata/FREE/FREEPDB1/undotbs01.dbf
/oradata/FREE/FREEPDB1/users01.dbf
11 rows selected.

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

 1. وقت بخیر جناب یوسف زاده – ممنون از زحمتتون و مطالب عالیتون . از بین همه نسخه های نصبی اوراکل تحت لینوکس تقریبا همه رو قرار دادید ولی متاسفانه نسخه 11g رو ندیدم اگر مقدوره این نسخه رو هم قرار بدید برای دانلود چون هنوز هم بشدت مورد استفاده قرار میگیره . ممنون

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *