اوراکل 23ai – بهبودی برای دستور CASE در PL/SQL

اوراکل در نسخه 23ai قابلیت جدیدی را برای دستور CASE در محیط PL/SQL ارائه کرده است که در این متن با آن آشنا خواهیم شد. در ابتدا شکل ساده دستور CASE در PL/SQL را با یک مثال مرور می کنیم:

declare
 VALUE number := 3;
 text varchar2(50);
begin
 text := case VALUE
      when 1 then
       'ONE'
      when 2 then
       'TWO'
      when 3 then
       'THREE'
      else
       'NOT ONE, TWO NOR THREE'
     end;
 dbms_output.put_line(text);
end;
/
THREE

در این قطعه کد صرفا از عملگر مساوی استفاده شده است و برای استفاده از عملگرهای دیگر نظیر “>”، “<“، BETWEEN و IN باید از فرمت زیر که Searched CASE syntax نامیده می شود، استفاده کنیم:

 declare
 VALUE number := 3;
 text varchar2(50);
begin
 text := case
      when VALUE < 0 OR VALUE > 5 then
       'OUT OF RANGE'
      when VALUE in (1, 2) then
       'ONE OR TWO'
      when VALUE between 0 and 3 then
       'BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2'
      else
       'OTHER'
     end;
 dbms_output.put_line(text);
end;
/
BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2

همچنین می توان این کد را به فرمت زیر هم نوشت:

declare
 VALUE number := 3;
 text varchar2(50);
begin
  case
      when VALUE < 0 OR VALUE > 5 then
       text :='OUT OF RANGE';
      when VALUE in (1, 2) then
       text :='ONE OR TWO';
      when VALUE between 0 and 3 then
       text :='BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2';
      else
       text :='OTHER';
     end case;
 dbms_output.put_line(text);
end;
/
BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2

در نسخه 23ai، با استفاده از قابلیت dangling predicate نیازی به تکرار متغیر VALUE نخواهیم داشت(در قطعه کد فوق) و این متغیر صرفا یکبار در کنار دستور case نوشته می شود.

declare
 VALUE number := 3;
 text varchar2(50);
begin
 text := case VALUE
      when < 0, > 5 then
       'OUT OF RANGE'
      when in (1, 2) then
       'ONE OR TWO'
      when between 0 and 3 then
       'BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2'
      else
       'OTHER'
     end;
 dbms_output.put_line(text);
end;
/
BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2

همچنین می توان این کد را به فرمت زیر هم نوشت:

declare
 VALUE number := 3;
 text varchar2(50);
begin
  case VALUE
      when < 0, > 5 then
       text :='OUT OF RANGE';
      when in (1, 2) then
       text :='ONE OR TWO';
      when between 0 and 3 then
       text :='BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2';
      else
       text :='OTHER';
     end case;
 dbms_output.put_line(text);
end;
/
BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2

این بهبود جزیی در SQL CASE قابل استفاده نیست:

SQL> create table tb (GRD number);
Table created.
SQL> insert into tb values (0), (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ;
8 rows created.
SQL> commit;

اجرای دستور case به روش زیر قابل انجام است:

SQL> select GRD,
    case
     when GRD < 0 OR GRD > 5 then
     'OUT OF RANGE'
     when GRD in (1, 2) then
     'ONE OR TWO'
     when GRD between 0 and 3 then
     'BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2'
       else
     'OTHER'
    end GRD2
 from tb;
    GRD GRD2
---------- -------------------------------
     0 BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2
     1 ONE OR TWO
     2 ONE OR TWO
     3 BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2
     4 OTHER
     5 OTHER
     6 OUT OF RANGE
     7 OUT OF RANGE
8 rows selected.

اما نوشتن این کوئری به روش dangling predicate با خطا مواجه خواهد شد:

SQL> select GRD,case GRD
      when < 0 OR > 5 then
       'OUT OF RANGE'
      when in (1, 2) then
       'ONE OR TWO'
      when between 0 and 3 then
       'BETWEEN 0 AND 3 BUT NOT 1 NOR 2'
      else
       'OTHER'
     end GRD2
 from tb; 
'ORA-00936: missing expression'

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *