قابلیت Read Only Session در اوراکل 23ai

یکی دیگر از پارامترهای جدید اوراکل در نسخه 23c، پارامتر read_only است:

SQL> show parameter READ_ONLY
NAME TYPE    VALUE  
----- ----------- -------- 
read_only              boolean   FALSE

این پارامتر صرفا در سطح session قابل تنظیم است و با تنظیم این پارامتر به مقدار true، امکان اجرای دستورات DML و DDL در سطح session از بین خواهد رفت:

SQL> alter system set read_only=true scope=spfile;
ORA-32017: failure in updating SPFILE
ORA-02065: illegal option for ALTER SYSTEM
 SQL> alter session set read_only=true;
Session altered.

SQL> delete tbl1;
ORA-28193: Can perform read operations only

SQL> drop table tbl1;
ORA-28193: Can perform read operations only

اگر تراکنشی در session در حال اجرا باشد، امکان فعال کردن این پارامتر وجود ندارد:

SQL> delete tbl1;
1 row deleted.

SQL> alter session set read_only=true;
ORA-02097: parameter cannot be modified because specified value is invalid
ORA-65023: active transaction exists in container

این پارامتر برای هر دو نوع از userها یعنی local user و common user قابل استفاده است.

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *