اوراکل 23ai– خواناتر شدن متن خطاها

در نسخه 23c، اوراکل متن بعضی از خطاها را به شکل خواناتری تغییر داده تا در شناسایی علت آن و همچنین رفع سریع تر این خطاها به Developer و یا DBA کمک کرده باشد.

برای مثال متن خطای معروف ORA-00979 تا قبل از نسخه 23c به صورت زیر بوده است:

SQL> select owner,object_type,count(*) from dba_objects group by  owner;

ORA-00979: not a GROUP BY expression

اما این متن در نسخه 23c به صورت زیر تغییر کرده است:

SQL> select owner,object_type,count(*) from dba_objects group by  owner;

ORA-00979: “OBJECT_TYPE”: must appear in the GROUP BY clause or be used in an aggregate function

در ادامه نمونه های دیگری از خطاهای معروفی که متن آنها تغییر کرده است را مشاهده می کنید.

خطای ORA-00020: 

–oracle 21c:

ORA-00020: maximum number of processes () exceeded

–oracle 23c:

ORA-00020: exceeded maximum number of processes () specified in initialization parameter

خطای ORA-01722:

–oracle 21c:

SQL> select name from v$datafile where file#=’sdf’;

ORA-01722: invalid number

 

–oracle 23c:

SQL> select name from v$datafile where file#=’sdf’;

ORA-01722: unable to convert string value containing ‘s’ to a number:

خطای ORA-01017:

–oracle 21c:

ORA-01017: invalid username/password; logon denied

–oracle 23c:

ORA-01017: invalid credential or not authorized; logon denied

 

خطای ORA-12514:

–Oracle 21c:

[oracle@target ~]$ sqlplus “usef/a@10.32.136.4:1521/babol2”

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 – Production on Tue Aug 8 18:03:55 2023

ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor

 

–Oracle 23c:

[oracle@target ~]$ sqlplus “usef/a@target:1521/TEHRANPDB2”

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 – Developer-Release on Tue Aug 8 18:04:20 2023

ORA-12514: Cannot connect to database. Service TEHRANPDB2 is not registered with the listener at host 10.32.136.2 port 1521.

(CONNECTION_ID=Amprm4ntD+rgYwKIIAopcQ==)

 

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *