قابلیت SQL History در اوراکل 23ai

قابلیت SQL History در نسخه 23c امکان مشاهده آخرین دستورات اجرا شده توسط sessionها را فراهم می کند(حدودا 50 دستور برای هر session) اوراکل بر اساس این قابلیت، دستوراتی که اجرای آنها به خطا خورده را هم نمایش می دهد.

برای فعال کردن قابلیت SQL History باید پارامتر SQL_HISTORY_ENABLED را به مقدار TRUE تنظیم کرد مقدار پیش فرض این پارامتر برابر با False است:

SQL> show parameter SQL_HISTORY_ENABLED
NAME         TYPE  	 VALUE
-------------------- --------- ------- 
sql_history_enabled boolean 	FALSE

این پارامتر در دو سطح session و system قابل تنظیم است:

SQL> alter system set sql_history_enabled=true;
System altered

بعد از تنظیم این پارامتر، برای مشاهده لیست دستورات اجرا شده می توان از ویوی V$SQL_HISTORY استفاده کرد:

SQL> desc v$sql_history
Name              Type     Nullable Default Comments 
------------------------------ ------------- -------- ------- -------- 
KEY              NUMBER    Y             
SQL_ID             VARCHAR2(13) Y             
ELAPSED_TIME          NUMBER    Y             
CPU_TIME            NUMBER    Y             
BUFFER_GETS          NUMBER    Y             
IO_INTERCONNECT_BYTES     NUMBER    Y             
PHYSICAL_READ_REQUESTS     NUMBER    Y             
PHYSICAL_READ_BYTES      NUMBER    Y             
PHYSICAL_WRITE_REQUESTS    NUMBER    Y             
PHYSICAL_WRITE_BYTES      NUMBER    Y             
PLSQL_EXEC_TIME        NUMBER    Y             
JAVA_EXEC_TIME         NUMBER    Y             
CLUSTER_WAIT_TIME       NUMBER    Y             
CONCURRENCY_WAIT_TIME     NUMBER    Y             
APPLICATION_WAIT_TIME     NUMBER    Y             
USER_IO_WAIT_TIME       NUMBER    Y             
IO_CELL_UNCOMPRESSED_BYTES   NUMBER    Y             
IO_CELL_OFFLOAD_ELIGIBLE_BYTES NUMBER    Y             
SQL_TEXT            VARCHAR2(100) Y             
PLAN_HASH_VALUE        NUMBER    Y             
SQL_EXEC_ID          NUMBER    Y             
SQL_EXEC_START         DATE     Y             
LAST_ACTIVE_TIME        DATE     Y             
SESSION_USER#         NUMBER    Y             
CURRENT_USER#         NUMBER    Y             
CHILD_NUMBER          NUMBER    Y             
SID              NUMBER    Y             
SESSION_SERIAL#        NUMBER    Y             
IS_FULL_SQLTEXT        VARCHAR2(1)  Y             
ERROR_SIGNALLED        VARCHAR2(1)  Y             
ERROR_NUMBER          NUMBER    Y             
ERROR_FACILITY         VARCHAR2(4)  Y             
STATEMENT_TYPE         VARCHAR2(5)  Y             
CON_ID             NUMBER    Y   

از طریق ستونهای SID و #serial می توانیم session مورد نظر را تعیین کنیم همچنین ستونهای ELAPSED_TIME، SQL_TEXT، ERROR_NUMBER، STATEMENT_TYPE و … هم می توانند بسیار کاربردی باشند.

SQL> select sid from v$mystat where rownum=1;
    SID
----------
    70
SQL> select /*usefzadeh*/ * form ss;
ORA-00923: FROM keyword not found where expected

SQL> select sql_id, sql_text,ELAPSED_TIME,error_facility,error_number, statement_type from v$sql_history where sid=70 and sql_text like '%usefza%';

مثال دیگری را در این زمینه می بینیم:

SQL> select /*vahid2*/ * from sys.user$;
ORA-41900: missing READ privilege on "SYS"."USER$"

select sql_id, sql_text,ELAPSED_TIME,error_facility,error_number, statement_type from v$sql_history where sid=52 and sql_text like '%vahid2%'

*برای دستوراتی که اجرای آنها به خطا خورده ستون error_signalled مقدار Yes را نمایش خواهد داد.

مثال بعدی از یک QUERY است که بدون خطا اجرا شده:

SQL> select /*usef2*/ count(*) from dba_source;
 COUNT(*)
----------
  319284

select sql_id, sql_text,ELAPSED_TIME,error_facility,error_number, statement_type from v$sql_history where sid=70 and sql_text like '%usefza%'

دستورات DML و DDL هم ثبت خواهند شد:

SQL> create table iran1402 as select * from v$datafile;
Table created.

SQL> select sql_id, sql_text,ELAPSED_TIME,error_facility,error_number, statement_type from v$sql_history where sid=56 and sql_text like '%iran%';

SQL> delete iran1402;
9 rows deleted.

SQL> select sql_id, sql_text,ELAPSED_TIME,error_facility,error_number, statement_type from v$sql_history where sid=%';

به طور پیش فرض تعداد دستوری که موقتا برای هر session ذخیره می شود برابر با 50 می باشد این مقدار از طریق پارامتر sql_history_buffers_ قابل تنظیم است:

select * from (SELECT a.ksppinm "Parameter",b.ksppstvl "Session_Value",c.ksppstvl "Instance_Value" FROM x$ksppi a, x$ksppcv b, x$ksppsv c
 WHERE a.indx = b.indx AND a.indx = c.indx AND a.ksppinm LIKE '/_%' escape '/') 
 where "Parameter" like '%_sql_history_buffers%'
Parameter      Session_Value    Instance_Value
-------------------- -------------------- ---------------
_sql_history_buffers 50          50

ویوی v$SQL_HISTORY_STATS اطلاعاتی را در مورد sql history ارائه می کند و مشخص می کند این قابلیت برای کدام container فعال شده و یا به ازای هر container چه تعداد دستور ذخیره شده دارد و …

SQL> select c.CON_ID,c.TOTAL_BUFFERS,c.USED_SESSIONS,c.SQL_HISTORY_SGA_LIMIT_KB,c.ENTRY_LIMIT_PARAM,c.SQLTEXT_LIMIT,c.ENABLED from v$SQL_HISTORY_STATS c;

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *