اوراکل 23ai- قابلیت Traditional Auditing دیگر پشتیبانی نمی شود!

از اوراکل 23c قابلیت Traditional Auditing(یا همان Standard Auditing) دیگر پشتیبانی نمی شود! و قابلیت Unified Auditing در این نسخه از اوراکل به صورت پیش فرض فعال است:

SQL*Plus: Release 23.0.0.0.0 - Developer-Release on Wed Jun 14 18:26:42 2023
SQL> SELECT VALUE FROM V$OPTION WHERE PARAMETER = 'Unified Auditing';
VALUE
-------------
TRUE

البته پارامترها و جداول مربوط به Traditional Auditing کماکان وجود دارند:

SQL> select count(*) from dba_audit_trail;
 COUNT(*)
----------
     0
SQL> show parameter audit_trail
NAME     TYPE    VALUE
------------ ----------- --------
audit_trail string   DB

همچنین امکان تغییر مقدار پارامتر audit_trail هم وجود دارد هر چند که در حالت عادی تغییر آن اثری ندارد:

SQL> alter system set audit_trail='db,extended' scope=spfile;
System altered.

تغییر مقدار این پارامتر زمانی اثرگذار است که دیتابیسی را از نسخه های پایین تر به نسخه 23c ارتقا داده باشیم چرا که در این صورت تمامی تنظیمات قبلی Traditional Auditing قابل اعمال هستند و auditing بر اساس آنها قابل اجراست همچنین امکان حذف auditهای تنظیم شده هم وجود دارد:

SQL> select OWNER,OBJECT_NAME from DBA_OBJ_AUDIT_OPTS where OBJECT_NAME='REALM_AUTH$';
OWNER   OBJECT_NAME
---------- ------------------------------
DVSYS   REALM_AUTH$
SQL> noaudit all on DVSYS."REALM_AUTH$";
Noaudit succeeded.

ولی نمی توان audit جدیدی را تنظیم کرد:

SQL> audit all on DVSYS."REALM_AUTH$";
ORA-46401: No new traditional AUDIT configuration is allowed. Traditional
auditing is desupported, and you should use unified auditing in its place.

برای تبدیل Traditional Auditing به Unified Auditing هم می توان از اسکریپت audconvert.sql استفاده کرد(مطابق با مستند Oracle Support note 2909718.1.):

SQL> @audconvert.sql /home/oracle/uni
[oracle@target ~]$ cd /home/oracle/uni
[oracle@target uni]$ ll
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 56591 Jun 15 13:29 UA_ConvertPolicySummary.txt
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall 53143 Jun 15 13:29 UA_CreatePolicy.sql
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall  150 Jun 15 13:29 UA_DisablePolicy.sql
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall  122 Jun 15 13:29 UA_DropPolicy.sql
-rw-r--r-- 1 oracle oinstall  252 Jun 15 13:29 UA_EnablePolicy.sql
[oracle@target uni]$ less UA_CreatePolicy.sql
create audit policy TA2UA$_ADMIN_ALL_TOP_LEVEL actions all only toplevel;
[oracle@target uni]$ less UA_EnablePolicy.sql
audit policy TA2UA$_ADMIN_ALL_TOP_LEVEL by SYS,SYSKM,SYSBACKUP,SYSDG;
audit policy "TA2UA$_OBJ_BOTH" except SYS,SYSKM,SYSBACKUP,SYSDG;
audit policy "TA2UA$_OBJ_FAIL" except SYS,SYSKM,SYSBACKUP,SYSDG whenever not successful;

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *