نوع داده Boolean در اوراکل 23ai

اوراکل در نسخه 23c دیتا تایپ Boolean را در SQL معرفی کرده است(البته این نوع داده قبلا در PLSQL وجود داشته است) و با این قابلیت، در هنگام ساخت جدول می توان نوع داده ستونها را به Boolean تنظیم کرد.

SQL> CREATE TABLE jadval1 (id NUMBER, is_accept BOOLEAN);
Table created

از کلمه BOOL هم می توان به جای Boolean استفاده کرد.

SQL> CREATE TABLE jadval1 (id NUMBER, is_accept BOOL);
Table created

برای ستونهای از نوع Boolean میتوان مقدار پیش فرض تنظیم نمود:

SQL> CREATE TABLE jadval1 (id NUMBER, is_accept BOOL DEFAULT FALSE);
Table created

برای مقداردهی ستون is_accept می توانیم از سه کلمه کلیدی TRUE، FALSE و NULL استفاده کنیم:

SQL> insert into jadval1 values(1,true);
1 row inserted
SQL> insert into jadval1 values(2,null);
1 row inserted
SQL> insert into jadval1 values(3,false);
1 row inserted

SQL> select * from jadval1;
    ID  IS_ACCEPT
---------- ----------
     1     1
     2 
     3     0

البته برای مقداردهی این ستون، صرفا به سه کلمه کلیدی فوق محدود نیستیم و از رشته ها هم می توانیم استفاده کنیم.

رشته های زیر معادل FALSE هستند:

'false' , 'no' , 'off' , '0' , 'f' , 'n'

رشته های زیر معادل TRUE هستند:

'true', 'yes', 'on', '1', 't', 'y'

مثال زیر را ببینید:

SQL> CREATE TABLE jadval1 (id NUMBER, c1 BOOL,c2 BOOL,c3 BOOL,c4 BOOL,c5 BOOL,c6 BOOL,c7 BOOL,c8 BOOL);
Table created
SQL> insert into jadval1 values(1,true,'true', 'yes', 'on', '1', 't', 'y',false);
1 row inserted
SQL> insert into jadval1 values(2,false,'false' , 'no' , 'off' , '0' , 'f' , 'n',true);
1 row inserted

عدد صفر هم به منزله false می باشد و مابقی اعداد به معنی TRUE هستند:

SQL> insert into jadval1 values(1,0,66,9.10);
1 row created.
SQL> select * from jadval1;
 ID C1   C2   C3
--- ------ ------ -----
 1 FALSE TRUE  TRUE

در زمان اجرای پرس و جو باید در نظر داشته باشیم که عملگرهای AND و OR برای ستونهای با نوع داده BOOLEAN هم قابل استفاده هستند:

SQL> select * from jadval1 where c1 and c2;
no rows selected
SQL> select * from jadval1 where c3 and c2;
 ID C1   C2   C3
--- ------ ------ -----
 1 FALSE TRUE  TRUE

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *