نصب Docker در اوراکل لینوکس 8

در این متن قصد داریم داکر را بر روی اوراکل لینوکس نسخه 8 نصب کنیم و در مطلب بعدی، اجرای اوراکل با داکر را توضیح خواهیم داد. قبل از نصب پکیج مربوط به docker، باید پکیج yum-utils را نصب کنیم:

[root@OEL8 ~]# yum install –y yum-utils

برای نصب داکر باید Docker Repository را اضافه کنیم این کار با دستور زیر قابل انجام است:

[root@OEL8 ~]# yum-config-manager --add-repo https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
Adding repo from: https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

بعد از اجرای این دستور خواهیم دید که فایل docker-ce.repo در مسیر زیر اضافه شده است:

[root@OEL8 ~]# cd /etc/yum.repos.d/
[root@OEL8 yum.repos.d]# ll docker*
-rw-r—r--. 1 root root 1919 Sep 9 10:12 docker-ce.repo

با دستور زیر، پکیجهای مورد نیاز داکر را نصب می کنیم:

[root@OEL8 ~]# dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

در قدم بعدی، سرویس داکر را استارت می کنیم:

[root@OEL8 ~]# systemctl start docker

با اجرای دستور زیر، سرویس داکر را فعال می کنیم تا بعد از reboot شدن سیستم عامل(به صورت دقیق تر، با هر boot شدن سیستم عامل)، به صورت خودکار استارت شود:

[root@OEL8 ~]# systemctl enable docker
Created symlink /etc/ ystem/system/multi-user.target.wants/docker.service → /usr/lib/ ystem/system/docker.service.

دستور docker info اطلاعاتی نظیر نسخه docker نصب شده را نمایش می دهد:

[root@OEL8 ~]# docker info
Client:
 Context:  default
 Debug Mode: false
 Plugins:
 app: Docker App (Docker Inc., v0.9.1-beta3)
 buildx: Docker Buildx (Docker Inc., v0.8.2-docker)
 scan: Docker Scan (Docker Inc., v0.17.0)
Server:
 Containers: 1
 Running: 0
 Paused: 0
 Stopped: 1
 Images: 1
 Server Version: 20.10.17

برای گرفتن image باید ابتدا به docker hub لاگین کنیم:

[root@OEL8 ~]# docker login
Username: vahidusefzadeh
Password:
Login Succeeded

به صورت تستی، hello-world را اجرا می کنیم:

[root@OEL8 ~]# docker container run –name test_OEL8 hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
2db29710123e: Pull complete
Digest: sha256:7d246653d0511db2a6b2e0436cfd0e52ac8c066000264b3ce63331ac66dca625
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
  (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
  executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
  to your terminal.

به صورت پیش فرض دستورات docker باید با کاربر root اجرا شوند:

[oracle@OL8 ~]$ docker image ls
Got permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock: Get "http://%2Fvar%2Frun%2Fdocker.sock/v1.24/images/json": dial unix /var/run/docker.sock: connect: permission denied

برای انکه کاربر دیگری غیر از کاربر root بتواند دستورات مربوط به docker را اجرا کند، می توانیم آن یوزر را عضو گروه docker کنیم:

[root@OEL8 ~]# usermod -aG docker oracle
[root@OEL8 ~]# su - oracle
[oracle@OL8 ~]$ docker image ls
REPOSITORY  TAG    IMAGE ID    CREATED     SIZE
hello-world  latest  feb5d9fea6a5  11 months ago  13.3kB
[oracle@OL8 ~]$ docker container run --name test_OOOOOEL8 hello-world
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *