راهنمای نصب APEX 22.1

در این متن قصد داریم نحوه نصب Oracle APEX 22.1 را در دیتابیس نسخه 21c و در محیط لینوکس شرح دهیم. برای این کار نیاز است تا مراحل زیر را طی کنیم:

1.نصب اوراکل لینوکس(نسخه 8)

2.نصب و آماده سازی اوراکل(نسخه 21c)

3.نصب APEX

4.نصب ORDS

نصب و آماده سازی اوراکل لینوکس نسخه 8

مراحل نصب اوراکل لینوکس نسخه 8 را قبلا توضیح داده ایم و برای مطالعه آن می توانید از لینک  “نصب اوراکل لینوکس 8.4” استفاده کنید.

 

نصب و آماده سازی اوراکل نسخه 21c

نصب اوراکل نسخه 21c هم در لینک “آموزش نصب و راه‌اندازی اوراکل نسخه 21c” توضیح داده شده و در این متن صرفا به آماده سازی دیتابیس برای نصب APEX بسنده می کنیم.

برای نصب APEX در دیتابیس، PDB جدیدی با نام APEX را ایجاد می کنیم:

SQL> show con_name
CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT
SQL> create pluggable database APEX admin user a identified by a;
Pluggable database created.
SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     5 APEX              MOUNTED

دیتابیس APEX در وضعیت mount قرار دارد، این دیتابیس را در حالت read write قرار داده و تنظیم می کنیم با restart شدن instance، این دیتابیس به صورت خودکار در حالت read write قرار بگیرد:

SQL> alter pluggable database APEX open;
Pluggable database altered.
SQL> alter pluggable database APEX save state;
Pluggable database altered.

دو tablespace جدید با نامهای APEX_DATA و APEX_FILES را در دیتابیس APEX ایجاد می کنیم. برای این کار ابتدا باید به دیتابیس APEX وصل شد.

SQL> alter session set container=APEX;
Session altered.
SQL> show con_name
CON_NAME
------------------------------
APEX
SQL> CREATE TABLESPACE APEX_DATA DATAFILE size 1g AUTOEXTEND ON NEXT 100M;
Tablespace created.
SQL> CREATE TABLESPACE APEX_FILES DATAFILE size 1g AUTOEXTEND ON NEXT 100M;
Tablespace created.

همچنین tablespace دیگری را برای ORDS ایجاد می کنیم:

SQL> CREATE TABLESPACE ORDS_PUBLIC_USER DATAFILE size 100M AUTOEXTEND ON NEXT 100M;
Tablespace created.

توجه!!! دیتافایلها در مسیری که برای پارامتر db_create_file_dest تنظیم شده، به صورت OMF ایجاد خواهند شد:

SQL> show parameter db_create_file_dest
NAME                 TYPE    VALUE
------------------------------------ ----------- ------------------------------
db_create_file_dest         string   /oracle21c/base/oradata

در صورت عدم تنظیم این پارامتر در دیتابیس شما، می توانید آن را با دستور زیر را تنظیم کنید:

SQL> alter system set db_create_file_dest='/oracle21c/base/oradata';
System altered.

 

نصب APEX

برای نصب APEX بعد از دانلود نرم افزار، باید این نرم افزار را از حالت zip خارج کنیم:

[root@Olinux8 ~]# unzip /source/apex_22.1.zip -d /APEX22
[root@Olinux8 ~]# chown -R oracle.oinstall /APEX22

نصب APEX از طریق اجرای اسکریپت apexins.sql انجام می شود این اسکریپت با پارامترهای زیر باید اجرا شود:

@apexins.sql tablespace_apex tablespace_files tablespace_temp images

با توجه به tablespaceهای ایجاد شده در مرحله قبل، این اسکریپت باید به صورت زیر اجرا شود:

[oracle@Olinux8 ~]$ cd /APEX22/apex/
[oracle@Olinux8 apex]$ sqlplus "/as sysdba"
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Thu Jul 14 02:24:14 2022
Version 21.30.0.0
Copyright (c) 1982, 2021, Oracle. All rights reserved.
Connected to:
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
SQL> alter session set container=apex;
Session altered.
SQL> @apexins.sql APEX_DATA  APEX_FILES TEMP /i/

بخشی از خروجی را در این قسمت مشاهده می کنید:

# Actions in Phase 3:
#
  ok 1 - BEGIN                            |  0.00
  ok 2 - Updating DBA_REGISTRY                    |  0.00
  ok 3 - Computing Pub Syn Dependents                 |  0.00
  ok 4 - Upgrade Hot Metadata and Switch Schemas           |  0.00
  ok 5 - Removing Jobs                        |  0.02
  ok 6 - Creating Public Synonyms                   |  0.05
  ok 7 - Granting Public Synonyms                   |  0.15
  ok 8 - Granting to FLOWS_FILES                   |  0.00
  ok 9 - Creating FLOWS_FILES grants and synonyms           |  0.00
  ok 10 - Creating Jobs                        |  0.00
  ok 11 - Creating Dev Jobs                      |  0.00
  ok 12 - Installing FLOWS_FILES Objects               |  0.00
  ok 13 - Installing APEX$SESSION Context               |  0.00
  ok 14 - Recompiling APEX_220100                   |  0.05
  ok 15 - Installing APEX REST Config                 |  0.00
  ok 16 - Set Loaded/Upgraded in Registry               |  0.00
  ok 17 - Removing Unused SYS Objects                 |  0.00
  ok 18 - Validating Installation                   |  0.12
ok 3 - 18 actions passed, 0 actions failed               |  0.38
Thank you for installing Oracle APEX 22.1.0
Oracle APEX is installed in the APEX_220100 schema.
The structure of the link to the Oracle APEX administration services is as follows:
http://host:port/ords/apex_admin
The structure of the link to the Oracle APEX development interface is as follows:
http://host:port/ords
timing for: Phase 3 (Switch)
Elapsed: 00:00:23.25
timing for: Complete Installation
Elapsed: 00:08:34.15

کامپوننت APEX به دیتابیس اضافه شد:

col COMP_NAME format a28
col VERSION_FULL format a13
col STATUS format a6
SELECT COMP_NAME,VERSION_FULL,STATUS FROM DBA_REGISTRY WHERE COMP_ID = 'APEX';
COMP_NAME          VERSION_FULL STATUS
---------------------------- ------------- ------
Oracle APEX         22.1.0    VALID

در قدم بعدی باید اسکریپت apxchpwd.sql را اجرا کنیم این اسکریپت کاربر ادمین را برای APEX ایجاد می کند و یا در صورت وجود، پسوردی را برای ان تنظیم خواهد کرد:

SQL> alter session set container=APEX;
Session altered.
SYS> @apxchpwd
...set_appun.sql
================================================================================
This script can be used to change the password of an Oracle APEX
instance administrator. If the user does not yet exist, a user record will be
created.
================================================================================
Enter the administrator's username [ADMIN]
User "ADMIN" does not yet exist and will be created.
Enter ADMIN's email [ADMIN]
Enter ADMIN's password []
Created instance administrator ADMIN.

با نصب APEX، کاربران زیر ایجاد خواهند شد:

SQL> SELECT USERNAME FROM dba_users WHERE username LIKE '%APEX%' OR username LIKE '%FLOWS%';
USERNAME
-------------------------
APEX_220100
FLOWS_FILES
APEX_PUBLIC_USER

SQL> ALTER USER APEX_PUBLIC_USER ACCOUNT UNLOCK IDENTIFIED BY APEX_PUBLIC_USER;
User altered.

 

نصب ORDS

نرم افزار ORDS را در مسیر دلخواه unzip می کنیم:

[root@Olinux8 ~]# mkdir /ORDS21
[root@Olinux8 ~]# unzip /source/ords-21.4.1.025.0904.zip -d /ORDS21/
[root@Olinux8 ~]# chown -R oracle.oinstall /ORDS21/

برای نصب ORDS باید جاوا با نسخه مناسب در سیستم عامل نصب شده باشد:

[root@Olinux8 ~]# rpm -ivh /source/jdk-17.0.3.1_linux-x64_bin.rpm
warning: /source/jdk-17.0.3.1_linux-x64_bin.rpm: Header V3 RSA/SHA256 Signature, key ID ec551f03: NOKEY
Verifying...             ################################# [100%]
Preparing...             ################################# [100%]
Updating / installing...
  1:jdk-17-2000:17.0.3.1-ga     ################################# [100%]
[root@Olinux8 ~]# update-alternatives --config java
There is 1 program that provides 'java'.
 Selection  Command
-----------------------------------------------
*+ 1      /usr/java/jdk-17.0.3.1/bin/java
Enter to keep the current selection[+], or type selection number:

بعد از تنظیم مسیر جاوا، ORDS را نصب می کنیم:

[oracle@Olinux8 ~]$ export JAVA_HOME=/usr/java/jdk-17.0.3.1
[oracle@Olinux8 ~]$ cd /ORDS21/
[oracle@OLINUX8 ORDS21]$ mkdir /ORDS21/conf
[oracle@Olinux8 ORDS]$ java -jar ords.war setup advanced
This Oracle REST Data Services instance has not yet been configured.
Please complete the following prompts
Enter the location to store configuration data: /ORDS21/conf
Specify the database connection type to use.
Enter number for [1] Basic [2] TNS [3] Custom URL [1]:
Enter the name of the database server [localhost]:
Enter the database listen port [1521]:
Enter 1 to specify the database service name, or 2 to specify the database SID [1]:
Enter the database service name:APEX
Enter 1 if you want to verify/install Oracle REST Data Services schema or 2 to skip this step [1]:
Enter the database password for ORDS_PUBLIC_USER:
Confirm password:
Requires to login with administrator privileges to verify Oracle REST Data Services schema.
Enter the administrator username:sys
Enter the database password for SYS AS SYSDBA:
Confirm password:
Connecting to database user: SYS AS SYSDBA url: jdbc:oracle:thin:@//localhost:1521/APEX
Retrieving information.
Enter the default tablespace for ORDS_METADATA [SYSAUX]:ORDS_PUBLIC_USER
Enter the temporary tablespace for ORDS_METADATA [TEMP]:
Enter the default tablespace for ORDS_PUBLIC_USER [SYSAUX]:ORDS_PUBLIC_USER
Enter the temporary tablespace for ORDS_PUBLIC_USER [TEMP]:
Enter 1 if you want to use PL/SQL Gateway or 2 to skip this step.
If using Oracle Application Express or migrating from mod_plsql then you must enter 1 [1]:
Enter the PL/SQL Gateway database user name [APEX_PUBLIC_USER]:
Enter the database password for APEX_PUBLIC_USER:
Confirm password:
Enter 1 to specify passwords for Application Express RESTful Services database users (APEX_LISTENER, APEX_REST_PUBLIC_USER) or 2 to skip this step [1]:
Enter the database password for APEX_LISTENER:
Confirm password:
Enter the database password for APEX_REST_PUBLIC_USER:
Confirm password:
Enter a number to select a feature to enable:
  [1] SQL Developer Web (Enables all features)
  [2] REST Enabled SQL
  [3] Database API
  [4] REST Enabled SQL and Database API
  [5] None
Choose [1]:
2022-07-16T08:17:46.291Z INFO    reloaded pools: []
Installing Oracle REST Data Services version 21.4.1.r0250904
... Log file written to /home/oracle/ords_install_core_2022-07-16_124746_00674.log
... Verified database prerequisites
... Created Oracle REST Data Services proxy user
... Created Oracle REST Data Services schema
... Granted privileges to Oracle REST Data Services
... Created Oracle REST Data Services database objects
... Log file written to /home/oracle/ords_install_datamodel_2022-07-16_124813_00950.log
... Log file written to /home/oracle/ords_install_scheduler_2022-07-16_124816_00805.log
... Log file written to /home/oracle/ords_install_apex_2022-07-16_124820_00492.log
Completed installation for Oracle REST Data Services version 21.4.1.r0250904. Elapsed time: 00:00:36.951

در قدم بعدی با اجرای دستور زیر، سرویس ords را استارت می کنیم.

[oracle@OLINUX8 ORDS21]$ java -jar ords.war standalone

اگر برای بار اول این دستور را اجرا می کنیم، باید مسیر فایلهای static اوراکل apex، پورت و (HTTP|HTTPS) را مشخص کنیم:

Enter the APEX static resources location:/APEX22/apex/images
Enter 1 if using HTTP or 2 if using HTTPS [1]:
Enter the HTTP port [8080]:
2022-07-16T08:27:56.893Z INFO    HTTP and HTTP/2 cleartext listening on host: localhost port: 8080
2022-07-16T08:27:56.920Z INFO    Disabling document root because the specified folder does not exist: /ORDS21/conf/ords/standalone/doc_root
2022-07-16T08:28:07.663Z INFO    Oracle REST Data Services initialized
Oracle REST Data Services version : 21.4.1.r0250904
Oracle REST Data Services server info: jetty/9.4.44.v20210927

برای اتصال به APEX، باید این سرویس در حال اجرا باشد.

 

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comments (3)

 1. با سلام
  راهنمای نصب اپکس 21.1 روی اوراکل 19c در محیط ویندوز را نیاز دارم . در سایت شما موجود هست ؟
  با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *