برگرداندن بکاپ PDB در یک CDB جدید!

مطابق با داکیومنتهای اوراکل در زمینه Backup/Recovery، برای برگرداندن یک PDB ابتدا باید بکاپ CDB مربوط به آن PDB را برگرداند در غیر این صورت امکان برگرداندن PDB وجود ندارد! اما در این متن با روش جدیدی آشنا خواهیم شد که امکان برگرداندن بکاپ PDB را در یک CDB جدید فراهم می کند. البته این روش همیشه جواب نمی دهد و بهتر است که در سناریو بکاپ و ریکاوری این موضوع را در نظر داشته باشیم.

در سناریوی پیش رو قرار است از PDBای به نام RmanPDB به صورت مستقل بکاپ گرفته و با انتقال آن به سرور جدید، سعی داریم این PDB را در یک CDB جدید برگردانیم.

بکاپ از RmanPDB:

Connected to:
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     5 PDB1              READ WRITE NO
     4 RMANPDB            READ WRITE NO
RMAN> backup pluggable database RmanPDB format '/oracle21c/bkp_pdb/%U' current controlfile format '/oracle21c/bkp_pdb/control0000.bkp';
Starting backup at 16-OCT-21
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=266 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
input datafile file number=00068 name=/oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_sysaux_jpo62lhz_.dbf
input datafile file number=00067 name=/oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_system_jpo62lhv_.dbf
input datafile file number=00069 name=/oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_undotbs1_jpo62lj1_.dbf
input datafile file number=00070 name=/oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_tbs01_jpo66vjx_.dbf
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 16-OCT-21
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 16-OCT-21
piece handle=/oracle21c/bkp_pdb/4p0bo4mu_153_1_1 tag=TAG20211016T052342 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:03
channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set
including current control file in backup set
channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 16-OCT-21
channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 16-OCT-21
piece handle=/oracle21c/bkp_pdb/control0000.bkp tag=TAG20211016T052342 comment=NONE
channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01
Finished backup at 16-OCT-21

بکاپ مربوط به این PDB و همچنین بکاپ کنترل فایل را به سرور جدید منتقل می کنیم:

[oracle@RAC2 ~]$ mkdir -p /oracle21c/bkp_pdb
[oracle@oLinux7 ~]$ scp /oracle21c/bkp_pdb/* 192.168.1.20:/oracle21c/bkp_pdb/
4p0bo4mu_153_1_1                   100% 518MB 68.8MB/s  00:07  
control0000.bkp                    100%  30MB 81.1MB/s  00:00  

در سرور جدید، pfileای را با حداقل اطلاعات ایجاد کرده و instance را با این pfile استارت می کنیم:

[oracle@RAC2 ~]$ vi p_1400_07_24.ora
*.db_name=db21c
*.db_create_file_dest='/oracle21c/recoverdb'
SQL> startup nomount pfile='/home/oracle/p_1400_07_24.ora';
ORACLE instance started.
Total System Global Area 3.2212E+10 bytes
Fixed Size         38021816 bytes
Variable Size      3892314112 bytes
Database Buffers     2.8253E+10 bytes
Redo Buffers        29085696 bytes

در قدم بعدی، کنترل فایل را برمی گردانیم و instance را در وضعیت mount قرار می دهیم:

RMAN> restore controlfile from '/oracle21c/bkp_pdb/control0000.bkp';
Starting restore at 16-OCT-21
using target database control file instead of recovery catalog
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=4262 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: restoring control file
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:01
output file name=/oracle21c/recoverdb/DB21C/controlfile/o1_mf_jpo703jv_.ctl
Finished restore at 16-OCT-21
RMAN> alter database mount;
released channel: ORA_DISK_1
Statement processed

شرایط برای برگرداندن RMANPDB فراهم شده است:

RMAN> RESTORE PLUGGABLE DATABASE RMANPDB;
Starting restore at 16-OCT-21
allocated channel: ORA_DISK_1
channel ORA_DISK_1: SID=571 device type=DISK
channel ORA_DISK_1: starting datafile backup set restore
channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) to restore from backup set
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00067 to /oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_system_jpo62lhv_.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00068 to /oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_sysaux_jpo62lhz_.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00069 to /oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_undotbs1_jpo62lj1_.dbf
channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00070 to /oracle21c/base/oradata/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_tbs01_jpo66vjx_.dbf
channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /oracle21c/bkp_pdb/4p0bo4mu_153_1_1
channel ORA_DISK_1: piece handle=/oracle21c/bkp_pdb/4p0bo4mu_153_1_1 tag=TAG20211016T052342
channel ORA_DISK_1: restored backup piece 1
channel ORA_DISK_1: restore complete, elapsed time: 00:00:07
Finished restore at 16-OCT-21

با دستور فوق، صرفا دیتافایلهای PDB ریستور شده اند و کماکان امکان استفاده از این PDB وجود ندارد و برای این کار باید PDB را به یک CDB جدید plug کنیم.

برای plug کردن این PDB به دیتابیس جدید نیاز داریم تا فایل xmlای را از این PDB ایجاد کنیم. برای این کار ابتدا مسیر دیتافایلها را مشخص می کنیم:

SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            MOUNTED
     4 RMANPDB            MOUNTED
     5 PDB1              MOUNTED
SQL> select name from v$datafile where con_id=4;
/oracle21c/recoverdb/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_system_jpo72qsh_.dbf
/oracle21c/recoverdb/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_sysaux_jpo72ppx_.dbf
/oracle21c/recoverdb/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_undotbs1_jpo72s8q_.dbf
/oracle21c/recoverdb/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_tbs01_jpo72ssg_.dbf

بعد از تعیین مسیر دیتافایلها، باید به یک دیتابیسی که در حالت open قرار دارد وصل شده و با کمک  پروسیجر DBMS_PDB.RECOVER ، فایل xml را ایجاد کنیم:

[oracle@RAC2 ~]$ srvctl start database -db db21c
[oracle@RAC2 ~]$ sqlplus "/as sysdba"
SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production on Sat Oct 16 13:23:36 2021
Version 21.3.0.0.0
BEGIN
  DBMS_PDB.RECOVER (
   pdb_descr_file  =>  '/home/oracle/RMANPDB.xml',
   pdb_name     =>  'RMANPDB',
   filenames     =>  '
/oracle21c/recoverdb/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_system_jpo72qsh_.dbf,
/oracle21c/recoverdb/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_sysaux_jpo72ppx_.dbf,
/oracle21c/recoverdb/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_undotbs1_jpo72s8q_.dbf,
/oracle21c/recoverdb/DB21C/CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8/datafile/o1_mf_tbs01_jpo72ssg_.dbf
'
  );
END;
/
PL/SQL procedure successfully completed.

فایل xml ایجاد شد و در قسمت زیر بخشی از محتویات این فایل را مشاهده می کنید:

[oracle@RAC2 ~]$ less /home/oracle/RMANPDB.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<PDB>
 <xmlversion>1</xmlversion>
 <pdbname>RMANPDB</pdbname>
 <cid>4</cid>
 <byteorder>0</byteorder>
 <vsn>0</vsn>
 <vsns>
  <vsnnum>0.0.0.0.0</vsnnum>
  <cdbcompt>0.0.0.0.0</cdbcompt>
  <pdbcompt>21.0.0.0.0</pdbcompt>
  <vsnlibnum>0.0.0.0.0</vsnlibnum>
  <vsnsql>0</vsnsql>
  <vsnbsv>0.0.0.0.0</vsnbsv>
 </vsns>
 <dbid>3948388369</dbid>
 <ncdb2pdb>0</ncdb2pdb>
 <cdbid>246486353</cdbid>
 <guid>CE75C2880CCD2A3FE0530488200A29C8</guid>

از طریق فایل ایجاد شده pdb را به دیتابیس plug می کنیم:

SQL> CREATE PLUGGABLE DATABASE RMANPDB USING '/home/oracle/RMANPDB.xml' NOCOPY;
Pluggable database created.
SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 PDB1              READ WRITE NO
     4 PDB2              READ WRITE NO
     5 RMANPDB            MOUNTED

PDB همراه با یک warning و در حالت MIGRATE باز شده است! برای استفاده از این PDB باید آن را مجددا close و open کرد:

SQL> ALTER DATABASE UPGRADE SYNC OFF;
Database altered.
SQL> alter pluggable database RMANPDB open ;
Warning: PDB altered with errors.
SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 PDB1              READ WRITE NO
     4 PDB2              READ WRITE NO
     5 RMANPDB        READ WRITE YES

PDB در حالت open read/write باز شده و قابل استفاده هم خواهد بود:

[oracle@RAC2 ~]$ sqlplus "usef/a@192.168.1.20:1521/RMANPDB"
Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
SQL> select count(*) from usef.tbl1;
 COUNT(*)
----------
    91
SQL> create table usef.tbl2 as select * from tbl1;
Table created.

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *