اوراکل 21C – پارامتر pdbTimezone در دستور DBCA

در محیط Container Database می توان در سطح هر containerء، از Time Zone به خصوصی استفاده کرد این امکان در نسخه 12cR1 هم وجود داشت. اسامی Time Zoneها از طریق ویوی V$TIMEZONE_NAMES قابل مشاهده است و با دستور “ALTER DATABASE SET TIME_ZONE” می توان Time Zone دلخواه را برای هر PDB تنظیم کرد:

SQL> show con_name
CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT
SQL> ALTER DATABASE SET TIME_ZONE='Asia/Tel_Aviv';
Database altered.
SQL> alter session set container=IranPdb;
Session altered.
SQL> ALTER DATABASE SET TIME_ZONE='Asia/Tehran';
Database altered.
SQL> alter session set container=cdb$root;
Session altered.
SQL> startup force;
SQL> show con_name
CON_NAME
------------------------------
CDB$ROOT
SQL> SELECT dbtimezone FROM DUAL;
DBTIMEZONE
-------------
'Asia/Tel_Aviv'
SQL>  alter session set container=IranPdb;
Session altered.
SQL>  SELECT dbtimezone FROM DUAL;
DBTIMEZONE
-----------
'Asia/Tehran'

در اوراکل 21c قایلبت جدید و البته ساده ای در این زمینه اضافه شد که این ویژگی در هنگام اجرای ابزار dbca تنظیم timezone را برای هر PDB ممکن می سازد(در زمان ساخت PDB) که در ادامه نحوه استفاده از این ویژگی را مشاهده می کنید:

[oracle@oLinux7 ~]$  dbca -silent -createPluggableDatabase -pdbName KievPdb -sourceDB db21c -pdbTimezone 'Europe/Kiev'
Enter PDBADMIN User Password: 
Prepare for db operation
13% complete
Creating Pluggable Database
15% complete
19% complete
23% complete
31% complete
53% complete
Completing Pluggable Database Creation
60% complete
Executing Post Configuration Actions
100% complete
Pluggable database "KIEVPDB" plugged successfully.
Look at the log file "/oracle21c/base/cfgtoollogs/dbca/db21c/KievPdb/db21c.log" for further details.


[oracle@oLinux7 ~]$ sqlplus "/as sysdba"
SQL> alter session set container=KIEVPDB;
Session altered.
SQL> SELECT dbtimezone FROM DUAL;
DBTIMEZONE
-----------
'Europe/Kiev'

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *