اوراکل 21c –  تنظیم خصوصیت compression برای ایندکس در زمان import

به عنوان یک قابلیت جدید در اوراکل 12cR1 می توانستیم در زمان برگرداندن دامپ خصوصیت فشرده سازی را برای جداول فعال/غیرفعال کنیم. این کار از طریق پارامتر TRANSFORM در دستور impdp قابل انجام است:

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production 
SQL> select compression from  dba_tables where table_name = 'TBL1';
COMPRESS
--------
DISABLED
SQL> drop table usef.tbl1;
Table dropped.
 [oracle@oshost ~]$ impdp usef/a directory=drm dumpfile=test.dmp tables=usef.tbl1 TRANSFORM=TABLE_COMPRESSION_CLAUSE:\"ROW STORE COMPRESS ADVANCED\"
SQL> select compression,COMPRESS_FOR from dba_tables where table_name = 'TBL1';
COMPRESS COMPRESS_FOR
-------- ------------------------------
ENABLED ADVANCED

این قابلیت صرفا در سطح جدول قابل استفاده بود و امکان اعمال نظر در مورد فشرده کردن ایندکسها در این نسخه(12c) وجود نداشت(در زمان اجرای دستور impdp).

اما در نسخه 21c به عنوان یک قابلیت جدید می توان در زمان import، ویژگی compression را در سطح ایندکس هم فعال(و یا غیرفعال) کرد:

Oracle Database 21c Enterprise Edition Release 21.0.0.0.0 - Production
Version 21.3.0.0.0
SQL> select index_name,compression from user_indexes where table_name = 'TBL1';
INDEX_NAME COMPRESSION
---------- -------------
IND1    DISABLED
SQL> drop table tbl1;
Table dropped.

[oracle@oLinux7 ~]$ impdp usef/a@192.168.1.20:1521/pdb1 directory=drm dumpfile=test.dmp tables=usef.tbl1 transform=index_compression_clause:\"compress advanced low\"

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 - Production 
SQL> select index_name,compression from user_indexes where table_name = 'TBL1';
INDEX_NAME COMPRESSION
---------- -------------
IND1    ADVANCED LOW

عکس این مسئله هم صادق است یعنی اگر compression برای ایندکسی فعال شده باشد، می توان در زمان import ان را غیرفعال کرد:

 SQL> select index_name,compression from user_indexes where table_name = 'TBL1';
INDEX_NAME COMPRESSION
---------- -------------
IND1    ADVANCED LOW
impdp usef/a@192.168.1.20:1521/pdb1 directory=drm dumpfile=test.dmp tables=usef.tbl1 transform=index_compression_cl ause:\"nocompress\"
SQL> select index_name,compression from user_indexes where table_name = 'TBL1';
INDEX_NAME COMPRESSION
---------- -------------
IND1    DISABLED

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *