اوراکل 21c-حذف پارامتر IGNORECASE و SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON

از اوراکل 21c، همه پسوردها در پسوردفایل به صورت case-sensitive ذخیره می شوند در صورتی که تا قبل از این نسخه می توانستیم با کمک پارامتر IGNORECASE در دستور orapwd، این ویژگی را غیرفعال کنیم.

اوراكل 19c:

[oracle@linux7 dbs]$ orapwd file=/oracle19c/home/dbs/orapwtajmifullssd sys=Y force=Y format=12 ignorecase=Y password=EST_est_123

[oracle@linux7 dbs]$ sqlplus “sys/est_est_123@linux7:1521/pdb1 as sysdba”

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 – Production on Thu Nov 11 08:59:55 2021

Version 19.11.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2020, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 – Production

Version 19.11.0.0.0

SQL>

اوراكل 21c:

[oracle@linux7 ~]$ cd /oracle21c/base/dbs

[oracle@linux7 dbs]$ ll orap*

-rw-r—– 1 oracle oinstall 2048 Nov  7 13:07 orapwdb21c

 [oracle@linux7 dbs]$ orapwd file=/oracle21c/base/dbs/orapwdb21c sys=Y force=Y format=12 ignorecase=Y password=EST_est_123

Usage 1: orapwd file=<fname> force={y|n} asm={y|n}

         dbuniquename=<dbname> format={12|12.2}

          delete={y|n} input_file=<input-fname>

          ‘sys={y | password | external(<sys-external-name>)

                | global(<sys-directory-DN>)}’

          ‘sysbackup={y | password | external(<sysbackup-external-name>)

                      | global(<sysbackup-directory-DN>)}’

          ‘sysdg={y | password | external(<sysdg-external-name>)

                  | global(<sysdg-directory-DN>)}’

          ‘syskm={y | password | external(<syskm-external-name>)

                  | global(<syskm-directory-DN>)}’

[oracle@linux7 dbs]$ orapwd file=/oracle21c/base/dbs/orapwdb21c sys=Y force=Y format=12 password=EST_est_123

[oracle@linux7 dbs]$ sqlplus “sys/EST_est_123@192.168.56.20:1521/pdb1 as sysdba”

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 – Production on Thu Nov 11 08:53:33 2021

Version 21.3.0.0.0

SQL>

[oracle@linux7 dbs]$ sqlplus “sys/est_est_123@192.168.56.20:1521/pdb1 as sysdba”

SQL*Plus: Release 21.0.0.0.0 – Production on Thu Nov 11 08:54:09 2021

Version 21.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2021, Oracle.  All rights reserved.

ORA-01017: invalid username/password; logon denied

Enter user-name:

همچنین پارامتر SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON که از چند نسخه قبل تر deprecate شده بود در نسخه 21c به صورت كامل  حذف و DEsupport شده است:

SQL> alter system set SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON=false;

ORA-25138: SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON initialization parameter has been made obsolete

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *