ایندکس های FUNCTION BASED

در دیتابیس اوراکل انواع مختلفی از ایندکسها وجود دارند که به منظور بهبود کارایی دیتابیس استفاده می شوند ولی هر کدام از آنها دارای کاربرد و ساختار متفاوت است.

ایندکس ها عناصر اختیاری برای جداول و کلاسترها هستند که می توانند با فراهم نمودن مسیرهای جدید دسترسی به داده ها سبب افزایش سرعت اجرای دستوات SQL شوند. در این متن ایندکس های از نوع FUNCTION BASED و روش استفاده مناسب از آنها را توضیح می دهیم.

ایندکس FUNCTION BASED چیست؟

فرض کنید یک ایندکس به نام ind_nam برای ستون nam تعریف می شود:

Create index ind_nam on tbl1(nam);

بنابراین OPTIMIZER در اجرای QUERY زیر از ایندکس ind_nam استفاده می کند:

Select * from tbl1 WHERE nam=’milad’;

اما زمانی که در یک QUERY، توابع یا عملیات خاص روی ستون nam اعمال شود از ایندکس ind_nam استفاده نخواهد شد:

Select * from tbl1 WHERE upper(nam)=’MILAD’;

در این مواقع اگر برای ستون nam ایندکس از نوع function based ساخته شود OPTIMIZER از آن ایندکس استفاده خواهد کرد و سرعت اجرای دستور افزایش می یابد:

Drop index ind_nam;

Create index ind_FUNC_BASED_nam on tbl1(upper(nam));

ایندکس ind_FUNC_BASED_nam  شامل تمام نام های ستون nam ولی با حروف بزرگ می باشد.

در زمان ساخت ایندکس FUNCTION BASED تمام مقدارهای یک عبارت SQL محاسبه می گردند و به عنوان ایندکس ذخیره می شوند. این عبارت SQL می تواند شامل یک یا چند ستون از جدول باشد که روی آنها توابع SQL، توابع PL/SQL یا عملگرهای محاسباتی اعمال شده است. بنابراین OPTIMIZER برای QUERYهایی که نیاز به مقدارهای نهایی این عبارت دارند از ایندکس FUNCTION BASED استفاده می کند.

نکته: توابعی که در عبارت ایندکس استفاده می شوند باید از نوع DETERMINISTIC باشند یعنی به ازای یک ورودی خاص همیشه نتیجه یکسان بدهند.

نکته: اگر دستورات یک تابع تغییر یابد و مجدد کامپایل شود باید تمام ایندکس های FUNCTION BASED وابسته به آن را rebuild کرد در غیر این صورت نتایج توابع قبلی گزارش می شوند.

نکته: ایندکس های FUNCTION BASED می توانند با ساختمان داده BITMAP یا B-TREE تعریف شوند.

نکته: می توان ایندکس های FUNCTION BASED را به صورت ترکیبی و برای بیش از یک ستون تعریف نمود:

CREATE INDEX Compare_indexON Weatherdata_tab ((Maxtemp Mintemp) DESC, Maxtemp);

نکته: نوع داده در عبارت ایندکس نمی تواند VARCHAR2 ،  RAW ، LONGAW یا نوع داده ای که  با طول نا مشخص است باشد. ولی اگر طول داده، مشخص باشد می توان از این نوع ایندکس ها استفاده نمود:

CREATE OR REPLACE FUNCTION initials (name  IN VARCHAR2)

RETURN VARCHAR2  DETERMINISTIC IS BEGIN  RETURN(‘A. J.’);

END;

/* Invoke SUBSTR both when creating index and when referencing   function in queries. */

CREATE INDEX func_substr_index ON EMPLOYEES(SUBSTR(initials(FIRST_NAME),1,10));

SELECT SUBSTR(initials(FIRST_NAME),1,10) FROM EMPLOYEES

 

مزایای ایندکس های FUNCTION BASED

-باعث می  شود دیتابیس بجای FULL TABLE SCAN از ایندکس استفاده کند تا performance بهبود یابد.

-از آنجایی که مقدار عبارتها از قبل محاسبه و ذخیره شده اند دسترسی به آنها با سرعت بیشتری انجام می شود.

 

معایب ایندکس هایFUNCTION BASED

– اگر عملیات DML برای ستون های عبارت ایندکس زیاد باشد استفاده از ایندکس های FUNCTION BASED از لحاظ performance  به صرفه نخواهد بود.

– در عبارت ایندکس نمی توان از توابع گروهی (min,max,avg,…) استفاده نمود.

 

مقایسه COST ایندکس های متفاوت:

در متن ایندکس های BITMAP در دیتابیس اوراکل یک مثال برای بررسی کارایی ایندکس های BITMAP ارائه شد. در آن مثال، جدول KARBARAN با دو ستون ایجاد شد و یک میلیون مقدار تصادفی برای آن جدول تولید و درج گردید. در ادامه از همان جدول KARBARAN استفاده می گردد و COST اجرای QUERY زیر مقایسه می شود:

select count(*) from milad.karbaran t where upper(t.jens)=’MARD’;

حالت 1: بدون ایندکس

SQL> explain plan for select count(*) from milad.karbaran t where upper(t.jens)=’MARD’;

Explained

حالت 2:  برای ستون jens ایندکس BITMAP تعریف می شود.

SQL> create bitmap index jens_bitmapind on milad.karbaran(jens);

Index created

SQL> explain plan for select count(*) from milad.karbaran t where upper(t.jens)=’MARD’;

Explained

حالت 3: ایندکس B-TREE از نوع FUNCTION BASED تعریف می شود.

SQL> drop index jens_bitmapind;

Index dropped

SQL> create index jens_btreeFUNCTIONbased on milad.karbaran(upper(jens));

Index created

SQL> explain plan for select count(*) from milad.karbaran t where upper(t.jens)=’MARD’;

Explained

 

حالت 4: ایندکس BITMAP از نوع FUNCTION BASED تعریف می شود:

SQL> drop index JENS_btreeFUNCTIONbased;

Index dropped

SQL> create bitmap index jens_bitmapFUNCbased on milad.karbaran(upper(jens));

Index created

SQL> explain plan for select count(*) from milad.karbaran t where upper(t.jens)=’MARD’;

Explained

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.