تغییر مسیر logs directory در لینوکس

پرسش: چگونه می توان مسیر فایلهای Logی که در var/log/ قرار دارند را به مسیر دیگری تغییر داد؟

پاسخ: مسیر فایلهای Log در لینوکس 8,RHEL 6,7، در فایل پیکربندی سرویس Rsyslog تنظیم می شوند:

[root@node1 ~]# grep “/var/log” /etc/rsyslog.conf

*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none      /var/log/messages

authpriv.*        /var/log/secure

mail.*            –/var/log/maillog

cron.*            /var/log/cron

uucp,news.crit    /var/log/spooler

local7.*          /var/log/boot.log

تغییر مسیر var/log/، با تعیین مسیر جدید در فایل rsyslog.conf قابل انجام است:

[root@node1 ~]# mkdir /NewLogPath

[root@node1 ~]# vi /etc/rsyslog.conf

:%s/var/NewLogPath/g

[root@node1 ~]# grep “/NewLogPath” /etc/rsyslog.conf

*.info;mail.none;authpriv.none;cron.none    /NewLogPath/log/messages

authpriv.*         /NewLogPath/log/secure

mail.*             -/NewLogPath/log/maillog

cron.*             /NewLogPath/log/cron

uucp,news.crit     /NewLogPath/log/spooler

local7.*           /NewLogPath/log/boot.log  

برای اعمال این تغییرات، سرویس rsyslog را restart می کنیم:

[root@node1 ~]# systemctl restart rsyslog

با اجرای دستور فوق، خواهیم دید که فایلها و دایرکتوریهای زیر، در مسیر NewLogPath/ ایجاد خواهند شد:

[root@node1 ~]# cd /NewLogPath

[root@node1 NewLogPath]# ll

drwx—— 2 root root 63 Dec 11 20:55 log

[root@node1 NewLogPath]# cd log/

[root@node1 log]# ll

-rw——- 1 root root   319 Dec 11 20:55 cron

-rw——- 1 root root   190 Dec 11 20:55 maillog

-rw——- 1 root root 75468 Dec 11 20:55 messages

-rw——- 1 root root  1523 Dec 11 20:55 secure

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *