آموزش PL/SQL قسمت پنجم – انواع حلقه در اوراکل PL/SQL

در این فصل انواع LOOP یا حلقه در PL/SQL را بررسی می کنیم. ممکن است در یک برنامه نیاز باشد یک بلاک از کد چندین مرتبه اجرا شود در این مواقع از حلقه استفاده می شود.

در جدول زیر انواع روش های حلقه و توضیح آنها را مشاهده می کنید.

حلقه ساده

سینتکس حلقه ساده به این شکل است:

LOOP

Sequence of statements;

END LOOP;

در این سینتکس Sequence of statements می تواند یک دستور یا یک بلاک از دستورات باشد.

نکته: برای خروج از حلقه ساده باید از دستور EXIT یا EXIT WHEN استفاده نمود.

مثال 1:

DECLARE

x number := 10;

BEGIN

LOOP

dbms_output.put_line(x);

x := x + 10;

IF x > 50 THEN

exit;

END IF;

END LOOP;

— after exit, control resumes here

dbms_output.put_line(‘After Exit x is: ‘ || x);

END;

/

خروجی

10

20

30

40

50

After Exit x is: 60

PL/SQL procedure successfully completed.

مثال 2: برای خروج از حلقه، از دستور EXIT WHEN استفاده شده است.

DECLARE

x number := 10;

BEGIN

LOOP

dbms_output.put_line(x);

x := x + 10;

exit WHEN x > 50;

END LOOP;

— after exit, control resumes here

dbms_output.put_line(‘After Exit x is: ‘ || x);

END;

/

خروجی

10

20

30

40

50

After Exit x is: 60

PL/SQL procedure successfully completed.

 

حلقه WHILE

سینتکس حلقه WHILE به این شکل است:

WHILE condition LOOP

sequence_of_statements

END LOOP;

مثال:

DECLARE

a number(2) := 10;

BEGIN

WHILE a < 20 LOOP

dbms_output.put_line(‘value of a: ‘ || a);

a := a + 1;

END LOOP;

END;

/

خروجی

value of a: 10

value of a: 11

value of a: 12

value of a: 13

value of a: 14

value of a: 15

value of a: 16

value of a: 17

value of a: 18

value of a: 19

PL/SQL procedure successfully completed.

 

حلقه FOR

FOR counter IN initial_value .. final_value LOOP

sequence_of_statements;

END LOOP;

در این روش initial value و final value می توانند از نوع LITERAL ، متغیر یا یک عبارت باشند به شرطی که به عنوان اعداد باشند وگرنه خطای VALUE_ERROR دریافت می کنیم.

همچنین نیازی نیست که intial value در یک حلقه FOR برابر با یک باشد ولی افزایش و کاهش شمارنده باید یک باشد. می توان محدوده initial value و final value را به صورت دینامیک و در زمان اجرا مشخص نمود.

مثال 1:

DECLARE

a number(2);

BEGIN

FOR a in 10 .. 20 LOOP

dbms_output.put_line(‘value of a: ‘ || a);

END LOOP;

END;

/

خروجی

value of a: 10

value of a: 11

value of a: 12

value of a: 13

value of a: 14

value of a: 15

value of a: 16

value of a: 17

value of a: 18

value of a: 19

value of a: 20

PL/SQL procedure successfully completed.

نکته: زمانی که می خواهیم در حلقه FOR به صورت معکوس شمارش انجام شود از کلمه کلیدی REVERSE استفاده می گردد. در ضمن باید در دستور FOR محدوده شمارش را به همان صورت صعودی مشخص کرد.

مثال 2:

DECLARE

a number(2) ;

BEGIN

FOR a IN REVERSE 10 .. 20 LOOP

dbms_output.put_line(‘value of a: ‘ || a);

END LOOP;

END;

/

خروجی

value of a: 20

value of a: 19

value of a: 18

value of a: 17

value of a: 16

value of a: 15

value of a: 14

value of a: 13

value of a: 12

value of a: 11

value of a: 10

PL/SQL procedure successfully completed.

 

حلقه های تودرتو

در ادامه سینتکس های مربوط به روش های حلقه تودرتو را می بینید:

—LOOP

LOOP

Sequence of statements1

LOOP

Sequence of statements2

END LOOP;

END LOOP;

 

—FOR

FOR counter1 IN initial_value1 .. final_value1 LOOP

sequence_of_statements1

FOR counter2 IN initial_value2 .. final_value2 LOOP

sequence_of_statements2

END LOOP;

END LOOP;

 

—WHILE

WHILE condition1 LOOP

sequence_of_statements1

WHILE condition2 LOOP

sequence_of_statements2

END LOOP;

END LOOP;

مثال: برنامه ای بنویسید که اعداد اول بین 2 تا 50 را نمایش دهد.

DECLARE

i number(3);

j number(3);

BEGIN

i := 2;

LOOP

j:= 2;

LOOP

exit WHEN ((mod(i, j) = 0) or (j = i));

j := j +1;

END LOOP;

IF (j = i ) THEN

dbms_output.put_line(i || ‘ is prime’);

END IF;

i := i + 1;

exit WHEN i = 50;

END LOOP;

END;

/

 

خروجی

2 is prime

3 is prime

5 is prime

7 is prime

11 is prime

13 is prime

17 is prime

19 is prime

23 is prime

29 is prime

31 is prime

37 is prime

41 is prime

43 is prime

47 is prime

PL/SQL procedure successfully completed.

نکته: با علامت براکت << >> می توان یک LABEL یا برچسب برای حلقه در نظرگرفت که قبل از دستور حلقه قرار می گیرد.

مثال:

DECLARE

i number(1);

j number(1);

BEGIN

<< outer_loop >>

FOR i IN 1..3 LOOP

<< inner_loop >>

FOR j IN 1..3 LOOP

dbms_output.put_line(‘i is: ‘|| i || ‘ and j is: ‘ || j);

END loop inner_loop;

END loop outer_loop;

END;

/

خروجی

i is: 1 and j is: 1

i is: 1 and j is: 2

i is: 1 and j is: 3

i is: 2 and j is: 1

i is: 2 and j is: 2

i is: 2 and j is: 3

i is: 3 and j is: 1

i is: 3 and j is: 2

i is: 3 and j is: 3

PL/SQL procedure successfully completed.

 

دستورات کنترلی حلقه ها

دیاگرام دستور EXIT را در شکل زیر می بینید.

مثال:

DECLARE

a number(2) := 10;

BEGIN

— while loop execution

WHILE a < 20 LOOP

dbms_output.put_line (‘value of a: ‘ || a);

a := a + 1;

IF a > 15 THEN

— terminate the loop using the exit statement

EXIT;

END IF;

END LOOP;

END;

/

خروجی

value of a: 10

value of a: 11

value of a: 12

value of a: 13

value of a: 14

value of a: 15

PL/SQL procedure successfully completed.

نکته: اگر از دستور EXIT WHEN استفاده شود یک شرط برای خارج شدن از حلقه بررسی می گردد بنابراین استفاده از این دستور مانند زمانی است که از IF-THEN استفاده شود. اگر شرط برقرار نباشد این دستور مانند دستور NULL عمل می کند.

مثال:

DECLARE

a number(2) := 10;

BEGIN

— while loop execution

WHILE a < 20 LOOP

dbms_output.put_line (‘value of a: ‘ || a);

a := a + 1;

— terminate the loop using the exit when statement

EXIT WHEN a > 15;

END LOOP;

END;

/

خروجی

value of a: 10

value of a: 11

value of a: 12

value of a: 13

value of a: 14

value of a: 15

PL/SQL procedure successfully completed.

در شکل زیر دیاگرام دستور CONTINUE را می بینید.

مثال:

DECLARE

a number(2) := 10;

BEGIN

— while loop execution

WHILE a < 20 LOOP

dbms_output.put_line (‘value of a: ‘ || a);

a := a + 1;

IF a = 15 THEN

— skip the loop using the CONTINUE statement

a := a + 1;

CONTINUE;

END IF;

END LOOP;

END;

/

خروجی

value of a: 10

value of a: 11

value of a: 12

value of a: 13

value of a: 14

value of a: 16

value of a: 17

value of a: 18

value of a: 19

PL/SQL procedure successfully completed.

نکته: از آنجایی که دستور GOTO سبب پیچیدگی در فهم برنامه می شود استفاده از آن توصیه نمی گردد.

در شکل زیر دیاگرام دستور GOTO را می بینید.

مثال:

DECLARE

a number(2) := 10;

BEGIN

<<loopstart>>

— while loop execution

WHILE a < 20 LOOP

dbms_output.put_line (‘value of a: ‘ || a);

a := a + 1;

IF a = 15 THEN

a := a + 1;

GOTO loopstart;

END IF;

END LOOP;

END;

/

خروجی

value of a: 10

value of a: 11

value of a: 12

value of a: 13

value of a: 14

value of a: 16

value of a: 17

value of a: 18

value of a: 19

PL/SQL procedure successfully completed.

نکته 1: دستور GOTO فقط در بلاک فعلی عمل می کند و نمی توان از طریق آن به یک بلاک درونی انتقال یافت.

نکته 2: در داخل یک EXCEPTION HANDLER نمی توان از GOTO برای بازگشت به بلاک فعلی استفاده نمود.

نکته 3: نمی توان با دستور GOTO به داخل یک IF ،  CASE یا حلقه انتقال یافت.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *