ارتقا نسخه Grid Infrastructure به 19.8 با اعمال Patch و بدون Downtime در سطح دیتابیس(در محیط کلاستر)

از اوراکل 19.6RU، می توان بدون Downtime در سطح دیتابیس، عملیات Patching را بر روی Grid Infrastructure انجام داد. از اینرو قصد داریم patch شماره 31305339 که مربوط به GI Release Update 19.8 می باشد را بر روی Grid Infrastructure نسخه 19.6 اعمال کنیم(در محیط کلاستر).

به صورت کلی می توان این عملیات را در دو مرحله زیر خلاصه کرد:

1.نصب گرید 19cR3 به صورت Software only و اعمال پچ 19.8RU بر روی  آن

2.سوییچ بین grid 19.6 و grid 19.8 با اجرای دستور gridSetup.sh به همراه پارامتر SwitchGridhome

در ادامه متن، نحوه انجام این عملیات را تشریح خواهیم کرد.

 

مرحله اول: بررسی وضعیت جاری کلاستر و ثبت زمان استارت دیتابیس قبل از شروع عملیات ارتقا

[root@RAC1 ~]# ps -ef | grep d.bin

root       983     1  1 Sep09 ?        00:11:05 /grid19c/home/bin/ohasd.bin reboot

grid      1203     1  0 Sep09 ?        00:02:23 /grid19c/home/bin/mdnsd.bin

grid      1204     1  0 Sep09 ?        00:05:22 /grid19c/home/bin/evmd.bin

grid      1232     1  0 Sep09 ?        00:02:27 /grid19c/home/bin/gpnpd.bin

grid      1316     1  0 Sep09 ?        00:05:12 /grid19c/home/bin/gipcd.bin

root      1371     1  1 Sep09 ?        00:18:57 /grid19c/home/bin/osysmond.bin

grid      1422     1  0 Sep09 ?        00:07:38 /grid19c/home/bin/ocssd.bin

root      1715     1  0 Sep09 ?        00:05:30 /grid19c/home/bin/octssd.bin reboot

root      1769     1  1 Sep09 ?        00:14:28 /grid19c/home/bin/crsd.bin reboot

 [grid@RAC1 ~]$ sqlplus “/as sysasm”

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 – Production on Thu Sep 10 09:26:05 2020

Version 19.6.0.0.0

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 – Production

SQL> select inst_id,status,to_char(startup_time,’YYYY/MM/DD HH24:mi:ss’,’NLS_CALENDAR=persian’) startup_time from gv$instance;

   INST_ID STATUS     STARTUP_TIME

———- ———- ——————–

         2 STARTED    1399/06/19 17:18:40

         1 STARTED    1399/06/19 16:56:06

قبل از ارتقا بررسی می کنیم که instance مربوط به دیتابیس، از چه زمانی استارت شده است:

 [oracle@RAC1 ~]$ sqlplus “/as sysdba”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Thu Sep 10 09:31:57 2020

Version 18.3.0.0.0

Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 – Production

SQL> select inst_id,status,to_char(startup_time,’YYYY/MM/DD HH24:mi:ss’,’NLS_CALENDAR=persian’) startup_time from gv$instance;

   INST_ID STATUS       STARTUP_TIME

———- ———— ——————-

         1 OPEN         1399/06/19 16:56:28

         2 OPEN         1399/06/19 17:19:01

توجه: نسخه دیتابیس، 18c است که ما در این متن، قصد ارتقای آن را نداریم.

 

مرحله دوم: آماده سازی مقدمات نصب Grid Infrastructure 19cR3 

برای نصب گرید 19cR3 (جدید)، دایرکتورهای زیر را در هر دو نود ایجاد می کنیم:

[root@RAC1 ~]# mkdir -p /grid19.8/home

[root@RAC1 ~]# mkdir -p /grid19.8/base

[root@RAC1 ~]# chown -R grid.oinstall /grid19.8

 

[root@RAC2 ~]# mkdir -p /grid19.8/home

[root@RAC2 ~]# mkdir -p /grid19.8/base

[root@RAC2 ~]# chown -R grid.oinstall /grid19.8

سورس نرم افزار گرید را در نود RAC1 و در مسیر grid19.8/home/ از حالت ZIP خارج می کنیم(unzip):

[grid@RAC1 ~]$ unzip /source/LINUX.X64_193000_grid_home.zip -d /grid19.8/home

Patch شماره 31305339 را در مسیر دلخواه unzip می کنیم:

 [grid@RAC1 ~]$ unzip /source/19cR8/p31305339_190000_Linux-x86-64_5.zip -d /grid19.8/home

برای اعمال این شماره از patch، نیاز است تا نسخه opatch حداقل برابر با 12.2.0.1.21 باشد بنابرین ضمن دانلود patch شماره 6880880، ان را در مسیر ORACLE_HOME$ برمی گردانیم:

[grid@RAC1 ~]$ unzip /source/p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -d /grid19.8/home

[grid@RAC1 ~]$ cd /grid19.8/home/OPatch/

[grid@RAC1 OPatch]$ ./opatch version

OPatch Version: 12.2.0.1.21

OPatch succeeded.

 

مرحله سوم: نصب نرم افزار Grid Infrastructure 19cR3 

در حین نصب نرم افزار گرید، برای اعمال patch شماره 31305339، از سوییچ applyPSU به همراه اجرای دستور gridSetup.sh استفاده می کنیم:

[grid@RAC1 ~]$ cd /grid19.8/home

[grid@RAC1 home]$ ./gridSetup.sh -applyPSU /grid19.8/home/31305339

Preparing the home to patch…

Applying the patch /grid19.8/home/31305339…

Successfully applied the patch.

The log can be found at: /grid18c/oraInventory/logs/GridSetupActions2020-09-10_10-15-21AM/installerPatchActions_2020-09-10_10-15-21AM.log

Launching Oracle Grid Infrastructure Setup Wizard…

 

 

 

 

 

 

 

[root@RAC1 ~]# /grid19.8/home/root.sh

Performing root user operation.

The following environment variables are set as:

    ORACLE_OWNER= grid

    ORACLE_HOME=  /grid19.8/home

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:

The contents of “dbhome” have not changed. No need to overwrite.

The contents of “oraenv” have not changed. No need to overwrite.

The contents of “coraenv” have not changed. No need to overwrite.

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by

Database Configuration Assistant when a database is created

Finished running generic part of root script.

Now product-specific root actions will be performed.

To configure Grid Infrastructure for a Cluster execute the following command as grid user:/grid19.8/home/gridSetup.sh

This command launches the Grid Infrastructure Setup Wizard. The wizard also supports silent operation, and the parameters can be passed through the response file that is available in the installation media.

[root@RAC2 ~]# /grid19.8/home/root.sh

 

مرحله چهارم: سوییچ بین دو گرید

در این مرحله قصد داریم بین دو نرم افزار Grid Infrastructure نسخه 19.6 و 19.8 سوییج کنیم. برای این کار نیاز است تا دستور gridSetup.sh را به همراه پارامتر SwitchGridhome اجرا کنیم:

[grid@RAC1 ~]$ cd /grid19.8/home

[grid@RAC1 home]$ ./gridSetup.sh  -SwitchGridhome

Launching Oracle Grid Infrastructure Setup Wizard…

 

 

 

 

نکته مهم در این قسمت، اجرای اسکریپت root.sh به همراه سوییچهایtransparent  و nodriverupdate می باشد بنابرین دو اسکریپت زیر را در هر دو نود اجرا می کنیم:

[root@RAC1 ~]# /grid19.8/home/root.sh -transparent -nodriverupdate

Performing root user operation.

The following environment variables are set as:

    ORACLE_OWNER= grid

    ORACLE_HOME=  /grid19.8/home

Enter the full pathname of the local bin directory: [/usr/local/bin]:

The contents of “dbhome” have not changed. No need to overwrite.

The contents of “oraenv” have not changed. No need to overwrite.

The contents of “coraenv” have not changed. No need to overwrite.

Entries will be added to the /etc/oratab file as needed by

Database Configuration Assistant when a database is created

Finished running generic part of root script.

Now product-specific root actions will be performed.

Relinking oracle with rac_on option

LD_LIBRARY_PATH=’/grid19c/home/lib:/grid19.8/home/lib:’

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac1/crsconfig/rootcrs_rac1_2020-09-10_10-55-03AM.log

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac1/crsconfig/rootcrs_rac1_2020-09-10_10-55-03AM.log

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac1/crsconfig/crs_prepatch_rac1_2020-09-10_10-55-04AM.log

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac1/crsconfig/crs_prepatch_rac1_2020-09-10_10-55-05AM.log

2020/09/10 10:55:23 CLSRSC-347: Successfully unlock /grid19.8/home

2020/09/10 10:55:24 CLSRSC-671: Pre-patch steps for patching GI home successfully completed.

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac1/crsconfig/crs_postpatch_rac1_2020-09-10_10-55-24AM.log

Oracle Clusterware active version on the cluster is [19.0.0.0.0]. The cluster upgrade state is [NORMAL]. The cluster active patch level is [387459443].

2020/09/10 10:55:47 CLSRSC-329: Replacing Clusterware entries in file ‘oracle-ohasd_dummy.service’

2020/09/10 10:56:30 CLSRSC-329: Replacing Clusterware entries in file ‘oracle-ohasd.service’

Oracle Clusterware active version on the cluster is [19.0.0.0.0]. The cluster upgrade state is [ROLLING PATCH]. The cluster active patch level is [387459443].

2020/09/10 10:57:50 CLSRSC-4015: Performing install or upgrade action for Oracle Trace File Analyzer (TFA) Collector.

2020/09/10 10:57:51 CLSRSC-672: Post-patch steps for patching GI home successfully completed.

اجرای اسکریپت در نود دوم:

 [root@RAC2 ~]# /grid19.8/home/root.sh -transparent -nodriverupdate

Performing root user operation.

The following environment variables are set as:

    ORACLE_OWNER= grid

    ORACLE_HOME=  /grid19.8/home

Relinking oracle with rac_on option

LD_LIBRARY_PATH=’/grid19c/home/lib:/grid19.8/home/lib:’

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac2/crsconfig/rootcrs_rac2_2020-09-10_11-01-23AM.log

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac2/crsconfig/rootcrs_rac2_2020-09-10_11-01-23AM.log

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac2/crsconfig/crs_prepatch_rac2_2020-09-10_11-01-23AM.log

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac2/crsconfig/crs_prepatch_rac2_2020-09-10_11-01-24AM.log

2020/09/10 11:01:44 CLSRSC-347: Successfully unlock /grid19.8/home

2020/09/10 11:01:45 CLSRSC-671: Pre-patch steps for patching GI home successfully completed.

Using configuration parameter file: /grid19.8/home/crs/install/crsconfig_params

The log of current session can be found at:

  /grid18c/base/crsdata/rac2/crsconfig/crs_postpatch_rac2_2020-09-10_11-01-45AM.log

Oracle Clusterware active version on the cluster is [19.0.0.0.0]. The cluster upgrade state is [ROLLING PATCH]. The cluster active patch level is [387459443].

2020/09/10 11:02:03 CLSRSC-329: Replacing Clusterware entries in file ‘oracle-ohasd_dummy.service’

2020/09/10 11:04:12 CLSRSC-329: Replacing Clusterware entries in file ‘oracle-ohasd.service’

Oracle Clusterware active version on the cluster is [19.0.0.0.0]. The cluster upgrade state is [NORMAL]. The cluster active patch level is [441346801].

SQL Patching tool version 19.8.0.0.0 Production on Thu Sep 10 11:07:50 2020

Copyright (c) 2012, 2020, Oracle.  All rights reserved.

Log file for this invocation: /grid18c/base/cfgtoollogs/sqlpatch/sqlpatch_8542_2020_09_10_11_07_50/sqlpatch_invocation.log

Connecting to database…OK

Gathering database info…done

Note:  Datapatch will only apply or rollback SQL fixes for PDBs

       that are in an open state, no patches will be applied to closed PDBs.

       Please refer to Note: Datapatch: Database 12c Post Patch SQL Automation

       (Doc ID 1585822.1)

Bootstrapping registry and package to current versions…done

Determining current state…done

Current state of interim SQL patches:

  No interim patches found

Current state of release update SQL patches:

  Binary registry:

    19.8.0.0.0 Release_Update 200703031501: Installed

  PDB CDB$ROOT:

    Applied 19.6.0.0.0 Release_Update 191217155004 successfully on 09-SEP-20 05.30.19.517896 PM

  PDB GIMR_DSCREP_10:

    Applied 19.6.0.0.0 Release_Update 191217155004 successfully on 09-SEP-20 05.30.22.713305 PM

  PDB PDB$SEED:

    Applied 19.6.0.0.0 Release_Update 191217155004 successfully on 09-SEP-20 05.30.22.241977 PM

Adding patches to installation queue and performing prereq checks…done

Installation queue:

  For the following PDBs: CDB$ROOT PDB$SEED GIMR_DSCREP_10

    No interim patches need to be rolled back

    Patch 31281355 (Database Release Update : 19.8.0.0.200714 (31281355)):

      Apply from 19.6.0.0.0 Release_Update 191217155004 to 19.8.0.0.0 Release_Update 200703031501

    No interim patches need to be applied

Installing patches…

Patch installation complete.  Total patches installed: 3

Validating logfiles…done

Patch 31281355 apply (pdb CDB$ROOT): SUCCESS

  logfile: /grid18c/base/cfgtoollogs/sqlpatch/31281355/23688465/31281355_apply__MGMTDB_CDBROOT_2020Sep10_11_08_54.log (no errors)

Patch 31281355 apply (pdb PDB$SEED): SUCCESS

  logfile: /grid18c/base/cfgtoollogs/sqlpatch/31281355/23688465/31281355_apply__MGMTDB_PDBSEED_2020Sep10_11_10_27.log (no errors)

Patch 31281355 apply (pdb GIMR_DSCREP_10): SUCCESS

  logfile: /grid18c/base/cfgtoollogs/sqlpatch/31281355/23688465/31281355_apply__MGMTDB_GIMR_DSCREP_10_2020Sep10_11_10_27.log (no errors)

SQL Patching tool complete on Thu Sep 10 11:12:09 2020

2020/09/10 11:13:14 CLSRSC-4015: Performing install or upgrade action for Oracle Trace File Analyzer (TFA) Collector.

2020/09/10 11:13:25 CLSRSC-672: Post-patch steps for patching GI home successfully completed.

در حین اجرای اسکریپت root.sh، وضعیت پروسس PMON را برای دو instance مربوط به ASM و RDBMS زیر نظر داشتیم:

[root@RAC1 ~]# ps -eaf|grep pmon

grid      2504     1  0 Sep09 ?        00:00:03 asm_pmon_+ASM1

oracle    2931     1  0 Sep09 ?        00:00:04 ora_pmon_db18c1

[root@RAC1 ~]# ps -eaf|grep pmon

oracle    2931     1  0 Sep09 ?        00:00:04 ora_pmon_db18c1

[root@RAC1 ~]# ps -eaf|grep pmon

oracle    2931     1  0 Sep09 ?        00:00:04 ora_pmon_db18c1

grid      8860     1  0 10:57 ?        00:00:00 asm_pmon_+ASM1

بر اساس خروجی دستور ps، مشاهده می کنید که ASM1+ برای مدتی down شده است اما db18c1 downtimeای نداشته است. برای اطمینان از این مسئله، زمان startup time دو instance را نسبت به زمان استارت عملیات patching مقایسه می کنیم:

—ASM:

[grid@RAC1 ~]$ sqlplus “/as sysasm”

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 – Production on Thu Sep 10 11:05:39 2020

Version 19.8.0.0.0

Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 – Production

SQL>

SQL> select inst_id,status,to_char(startup_time,’YYYY/MM/DD HH24:mi:ss’,’NLS_CALENDAR=persian’) startup_time from gv$instance;

   INST_ID STATUS     STARTUP_TIME

———- ———- ——————–

         1 STARTED    1399/06/20 10:57:25

         2 STARTED    1399/06/20 11:05:10

 

–RDBMS:

[oracle@RAC1 ~]$ sqlplus “/as sysdba”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Thu Sep 10 11:08:16 2020

Version 18.3.0.0.0

Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 – Production

SQL> select inst_id,status,to_char(startup_time,’YYYY/MM/DD HH24:mi:ss’,’NLS_CALENDAR=persian’) startup_time from gv$instance;

   INST_ID STATUS       STARTUP_TIME

———- ———— ——————-

         1 OPEN         1399/06/19 16:56:28

         2 OPEN         1399/06/19 17:19:01

در انتها خواهیم دید که پروسسهای کلاستر از مسیر گرید 19.8 در حال اجرا هستند:

[root@RAC1 ~]# ps -eaf|grep d.bin

root      5911     1  2 10:56 ?        00:00:08 /grid19.8/home/bin/ohasd.bin reboot

grid      6243     1  1 10:56 ?        00:00:07 /grid19.8/home/bin/evmd.bin

grid      6246     1  0 10:56 ?        00:00:01 /grid19.8/home/bin/gpnpd.bin

grid      6250     1  0 10:56 ?        00:00:01 /grid19.8/home/bin/mdnsd.bin

grid      6446     1  0 10:56 ?        00:00:02 /grid19.8/home/bin/gipcd.bin

grid      6599     1  1 10:56 ?        00:00:05 /grid19.8/home/bin/ocssd.bin -P

root      6889     1  0 10:56 ?        00:00:02 /grid19.8/home/bin/octssd.bin reboot

root      7193     1  2 10:56 ?        00:00:09 /grid19.8/home/bin/crsd.bin reboot

root      7211     1  2 10:56 ?        00:00:07 /grid19.8/home/bin/osysmond.bin

 

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *