نمایش اطلاعات relational به صورت JSON(تابع JSON_OBJECT)

قصد داریم اطلاعات موجود در جدول non_JSON_tbl را به فرمت JSON نمایش دهیم:

SQL> create table non_JSON_tbl(id number,first_name varchar2(100),Last_Name varchar2(100),Email varchar2(100),phone number(12));

Table created

SQL> insert into non_JSON_tbl values(1,’Vahid’,’Usefzadeh’,’vahidusefzadeh@gmail.com’,’09128110897′);

1 row inserted

SQL> commit;

Commit complete

برای این کار می توانیم از تابع JSON_OBJECT استفاده کنیم:

SELECT id,

       JSON_OBJECT(KEY ‘Name‘ VALUE t.first_name,

                   KEY ‘LastName‘ VALUE t.Last_Name) JSON_CONVERT

  FROM non_JSON_tbl t;

        ID           JSON_CONVERT

———- —————————————–

         1 {“Name”:”Vahid”,”LastName”:”Usefzadeh”}

برای نمایش خروجی در دو ستون مجزا می توان کوئری را به صورت زیر نوشت:

SELECT id,

       JSON_OBJECT(KEY ‘Name‘ VALUE t.first_name) JSON_CONVERT1,

       JSON_OBJECT(KEY ‘LastName‘ VALUE t.Last_Name) JSON_CONVERT2

  FROM non_JSON_tbl t;

ID JSON_CONVERT1     JSON_CONVERT2

— —————–               ————————–

  1 {“Name”:”Vahid”}  {“LastName”:”Usefzadeh”}

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *