اوراکل 12c – جابجایی آنلاین پارتیشن ها

در اوراکل 11g، جابجا کردن پارتیشنهای یک جدول، سبب ایجاد کندی در دستورات DMLای که بر روی ان پارتیشن اجرا می شوند، خواهد شد. در قسمت زیر، این مسئله را مشاهده می کنید:

–session 1:

SQL> select sid,serial# from v$session where sid=sys_context(‘USERENV’, ‘SID’) ;

       SID    SERIAL#

———- ———-

       303      46939

SQL> alter table usef.mytbl move partition p_2010;

Runing…

–session 2:

SQL> insert into usef.mytbl values(1,TO_date(‘1-1-2009’, ‘DD-MM-YYYY’));

Waiting…

–session 3:

SQL> SELECT DECODE(request, 0, ‘Blocker: ‘, ‘Waiter: ‘) || sid sid, lmode,request,type  FROM V$LOCK

 WHERE (id1, id2, type) IN

       (SELECT id1, id2, type FROM V$LOCK WHERE request > 0)

 ORDER BY id1, request;

SID                  LMODE    REQUEST TYPE

————— ———- ———- ——

Blocker: 303             6          0 TM

Waiter: 68               0          3 TM

از اوراکل نسخه 12cR1 می توان پارتیشنهای یک جدول را بصورت انلاین جابجا کرد با این کار اجرای همزمان دستورات DMLای بر روی پارتیشنی که در حال جابجایی است، امکان پذیر خواهد شد:

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Sun Dec 15 10:53:14 2019

–session 1:

SQL> select sid,serial# from v$session where sid=sys_context(‘USERENV’, ‘SID’) ;

       SID    SERIAL#

———- ———-

       425       2685

SQL> alter table usef.mytbl move partition p_2010;

Runing…

–session 2:

SQL> select sid,serial# from v$session where sid=sys_context(‘USERENV’, ‘SID’) ;

       SID    SERIAL#

———- ———-

        65      28245

SQL> insert into usef.mytbl values(1,TO_date(‘1-1-2009’, ‘DD-MM-YYYY’));

1 row created.

البته در سناریوی فوق، دستور alter table در session 1، برای مدت زمان کوتاهی نیاز دارد تا جدول mytbl را به صورت انحصاری در اختیار بگیرد به همین دلیل، تا زمانی که session 2 دستور commit یا rollback را صادر نکند، session شماره 1 به کارش خاتمه نخواهد داد.

با جابجایی انلاین پارتیشنها، ایندکسها maintain شده و درنهایت در وضعیت valid باقی خواهند ماند البته این مسئله سبب بالا رفتن زمان اجرای دستور alter table خواهد شد و همچنین حجم ایندکسهای از نوع global به شدت افزایش خواهد یافت:

محاسبه زمان جابجایی افلاین یک پارتیشن به همراه بازسازی ایندکسهای آن:

SQL*Plus: Release 12.1.0.2.0 Production on Sun Dec 15 10:53:14 2019

SQL> set timing on

SQL>  select status from dba_indexes p where p.index_name=’IND1′;

STATUS

————————

VALID

Elapsed: 00:00:00.05

SQL>  alter table usef.mytbl move partition p_2010;

Table altered.

Elapsed: 00:00:30.48

SQL> select status from dba_indexes p where p.index_name=’IND1′;

STATUS

————————

UNUSABLE

Elapsed: 00:00:00.00

SQL> alter index usef.IND1 rebuild;

Index altered.

Elapsed: 00:01:08.11

SQL>  select bytes/1024/1024 from dba_segments where segment_name=’IND1′;

BYTES/1024/1024

—————

            912

محاسبه زمان جابجایی آنلاین یک پارتیشن:

SQL> select status from dba_indexes p where p.index_name=’IND1′;

STATUS

————————

VALID

SQL> alter table usef.mytbl move partition p_2010 online;

Table altered.

Elapsed: 00:09:53.96

SQL>  select status from dba_indexes p where p.index_name=’IND1′;

STATUS

————————

VALID

SQL> select bytes/1024/1024 from dba_segments where segment_name=’IND1′;

BYTES/1024/1024

—————

           2359

همانطور که می بینید، جابجایی جدول به همراه نگهداشت ایندکس global، حدودا 10 دقیقه زمان برده است. علاوه بر ان، حجم ایندکس ind1 از 912 مگابایت به 2359 تغییر کرده است این اتفاق در ضورت رخ داده است که دیتایی به جدول اضافه نشده است. البته با بازسازی این ایندکس، مجددا حجم ان به مقدار قبلی برمی گردد:

SQL> alter index usef.IND1 rebuild;

Index altered.

SQL>  select bytes/1024/1024 from dba_segments where segment_name=’IND1′;

BYTES/1024/1024

—————

            912

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *