اوراکل 12cR2- مروری بر دو بهبود ساده در دیتاپامپ

اوراکل 12c قابلیتهای را در زمینه Data Pump ارائه کرد که قبلا بعضی از آنها را مورد بررسی قرار داده ایم. در این متن به دو بهبود ساده اوراکل 12cR2 در این زمینه خواهیم پرداخت.

بهبود اول: امکان تهیه دامپ از متادیتا به صورت parallel

در نسخه 12cR1 امکان تهیه دامپ از متادیتا بصورت parallel وجود نداشت:

# expdp parfile=parfile.par

Export: Release 12.1.0.2.0 – Production on Wed Sep 18 16:32:53 2019

Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 – 64bit Production

With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

18-SEP-19 16:32:56.101: Starting “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″:  usef/********@192.168.1.20:1521/PDB12R1 parfile=parfile.par

18-SEP-19 16:32:56.347: Startup took 1 seconds

18-SEP-19 16:32:56.799: Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER

18-SEP-19 16:32:56.868:      Completed 1 USER objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:32:56.871: Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT

18-SEP-19 16:32:56.882:      Completed 1 SYSTEM_GRANT objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:32:56.884: Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT

18-SEP-19 16:32:56.899:      Completed 1 ROLE_GRANT objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:32:56.901: Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE

18-SEP-19 16:32:57.212:      Completed 1 DEFAULT_ROLE objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:32:57.214: Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA

18-SEP-19 16:33:00.691:      Completed 1 PROCACT_SCHEMA objects in 1 seconds

18-SEP-19 16:33:00.694: Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE

18-SEP-19 16:33:13.892:      Completed 3 TABLE objects in 16 seconds

18-SEP-19 16:33:13.896: Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/COMMENT

18-SEP-19 16:33:15.328:      Completed  TABLE objects in  seconds

18-SEP-19 16:33:15.331: Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX

18-SEP-19 16:33:17.240:      Completed  TABLE objects in  seconds

18-SEP-19 16:33:17.244: Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT

18-SEP-19 16:33:17.247:      Completed  TABLE objects in  seconds

18-SEP-19 16:33:17.250: Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS

18-SEP-19 16:33:20.770:      Completed  TABLE objects in  seconds

18-SEP-19 16:33:20.774: Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS

18-SEP-19 16:33:20.787:      Completed 3 TABLE_STATISTICS objects in 3 seconds

18-SEP-19 16:33:20.790: Processing object type SCHEMA_EXPORT/STATISTICS/MARKER

18-SEP-19 16:33:21.530:      Completed 1 MARKER objects in 1 seconds

18-SEP-19 16:33:21.713: Master table “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully loaded/unloaded

18-SEP-19 16:33:21.716: ******************************************************************************

18-SEP-19 16:33:21.717: Dump file set for USEF.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:

18-SEP-19 16:33:21.722:   /home/oracle/mpdb01.dmp

18-SEP-19 16:33:21.731: Job “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully completed at Wed Sep 18 16:33:21 2019 elapsed 0 00:00:26

همانطور که می بینید، دستور صرفا با یک پروسس و یک فایل به کارش خاتمه داده است. اما در نسخه 12cR2، همین دستور به صورت parallel اجرا خواهد شد:

Export: Release 12.2.0.1.0 – Production on Wed Sep 18 16:39:56 2019

Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 – 64bit Production

18-SEP-19 16:40:05.212: ;;; **************************************************************************

18-SEP-19 16:40:05.216: ;;; Parfile values:

18-SEP-19 16:40:05.220: ;;;  parfile:  logtime=all

18-SEP-19 16:40:05.224: ;;;  parfile:  metrics=Y

18-SEP-19 16:40:05.227: ;;;  parfile:  parallel=4

18-SEP-19 16:40:05.231: ;;;  parfile:  logfile=logfile.txt

18-SEP-19 16:40:05.235: ;;;  parfile:  compression=all

18-SEP-19 16:40:05.239: ;;;  parfile:  content=METADATA_ONLY

18-SEP-19 16:40:05.243: ;;;  parfile:  dumpfile=mpdb%u.dmp

18-SEP-19 16:40:05.246: ;;;  parfile:  directory=drm

18-SEP-19 16:40:05.250: ;;; **************************************************************************

18-SEP-19 16:40:09.884: Starting “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″:  usef/********@192.168.1.20:1521/PDB1 parfile=parfile.par

18-SEP-19 16:40:10.382: W-1 Startup took 5 seconds

18-SEP-19 16:40:12.145: W-2 Startup took 7 seconds

18-SEP-19 16:40:12.218: W-3 Startup took 7 seconds

18-SEP-19 16:40:12.392: W-4 Startup took 7 seconds

18-SEP-19 16:40:14.911: W-4 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS

18-SEP-19 16:40:14.955: W-4      Completed 2 INDEX_STATISTICS objects in 2 seconds

18-SEP-19 16:40:15.115: W-4 Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER

18-SEP-19 16:40:15.116: W-4      Completed 1 USER objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:40:15.147: W-3 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS

18-SEP-19 16:40:15.207: W-1 Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT

18-SEP-19 16:40:15.223: W-2 Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT

18-SEP-19 16:40:15.232: W-3      Completed 3 TABLE_STATISTICS objects in 1 seconds

18-SEP-19 16:40:15.234: W-4 Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE

18-SEP-19 16:40:15.236: W-1      Completed 1 SYSTEM_GRANT objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:40:15.238: W-4      Completed 1 DEFAULT_ROLE objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:40:15.239: W-2      Completed 1 ROLE_GRANT objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:40:15.614: W-2 Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA

18-SEP-19 16:40:15.617: W-2      Completed 1 PROCACT_SCHEMA objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:40:19.092: W-2 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/COMMENT

18-SEP-19 16:40:20.870: W-3 Processing object type SCHEMA_EXPORT/STATISTICS/MARKER

18-SEP-19 16:40:20.953: W-3      Completed 1 MARKER objects in 5 seconds

18-SEP-19 16:40:21.185: W-1 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE

18-SEP-19 16:40:22.824: W-3 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/INDEX

18-SEP-19 16:40:22.850: W-3      Completed 2 INDEX objects in 0 seconds

18-SEP-19 16:40:23.213: W-2 Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/CONSTRAINT/CONSTRAINT

18-SEP-19 16:40:29.572: W-1      Completed 3 TABLE objects in 11 seconds

18-SEP-19 16:40:31.396: W-4 Master table “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully loaded/unloaded

18-SEP-19 16:40:31.463: ******************************************************************************

18-SEP-19 16:40:31.465: Dump file set for USEF.SYS_EXPORT_SCHEMA_01 is:

18-SEP-19 16:40:31.470:   /home/oracle/mpdb01.dmp

18-SEP-19 16:40:31.472:   /home/oracle/mpdb02.dmp

18-SEP-19 16:40:31.473:   /home/oracle/mpdb03.dmp

18-SEP-19 16:40:31.475:   /home/oracle/mpdb04.dmp

18-SEP-19 16:40:31.524: Job “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″ successfully completed at Wed Sep 18 16:40:31 2019 elapsed 0 00:00:27

بهبود دوم: نمایش محتویات parfile در فایل log

تا قبل از اوراکل 12cR2، پارامترهای استفاده شده در parfile، در logfile نمایش داده نمی شدند:

# cat /home/oracle/logfile.txt

Export: Release 12.1.0.2.0 – Production on Wed Sep 18 16:11:17 2019

Copyright (c) 1982, 2014, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

;;;

Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.1.0.2.0 – 64bit Production

With the Partitioning, OLAP, Advanced Analytics and Real Application Testing options

Starting “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″:  usef/********@192.168.1.20:1521/PDB12R1 parfile=parfile.par

Estimate in progress using BLOCKS method…

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA

Total estimation using BLOCKS method: 2.125 MB

Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER

Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT

Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT

Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE

Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE

در اوراکل 12cR2، این اطلاعات در logfile قابل مشاهده خواهند بود:

# cat /home/oracle/p.txt

Export: Release 12.2.0.1.0 – Production on Wed Sep 18 16:08:48 2019

Connected to: Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 – 64bit Production

;;; **************************************************************************

;;; Parfile values:

;;;  parfile:  logfile=logfile.txt

;;;  parfile:  compression=all

;;;  parfile:  schemas=usef

;;;  parfile:  dumpfile=mpdb.dmp

;;;  parfile:  directory=drm

;;; **************************************************************************

Starting “USEF”.”SYS_EXPORT_SCHEMA_01″:  usef/********@192.168.1.20:1521/PDB1 parfile=parfile.par

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/INDEX/STATISTICS/INDEX_STATISTICS

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/STATISTICS/TABLE_STATISTICS

Processing object type SCHEMA_EXPORT/USER

Processing object type SCHEMA_EXPORT/SYSTEM_GRANT

Processing object type SCHEMA_EXPORT/ROLE_GRANT

Processing object type SCHEMA_EXPORT/DEFAULT_ROLE

Processing object type SCHEMA_EXPORT/PRE_SCHEMA/PROCACT_SCHEMA

Processing object type SCHEMA_EXPORT/TABLE/TABLE

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *