تهیه دامپ از جداول auditing در اوراکل 12c

در اوراکل 11g، امکان گرفتن دامپ از جدول $aud با کمک data pump وجود ندارد:

[oracle@myhost ~]$ expdp directory=mrm dumpfile=aud.dmp tables=aud$

Export: Release 11.2.0.4.0 – Production on Sat Dec 8 17:30:47 2018

Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 – 64bit Production

With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options

Starting “SYS”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″:  sys/******** AS SYSDBA directory=mrm dumpfile=aud.dmp tables=aud$

Estimate in progress using BLOCKS method…

Total estimation using BLOCKS method: 0 KB

ORA-39166: Object SYS.AUD$ was not found.

ORA-31655: no data or metadata objects selected for job

Job “SYS”.”SYS_EXPORT_TABLE_01″ completed with 2 error(s) at Sat Dec 8 17:30:59 2018 elapsed 0 00:00:04

البته این کار از طریق exp/imp امکان پذیر است:

[oracle@myhost ~]$ exp file=’/home/oracle/aud.dmp’ tables=aud$

Export: Release 11.2.0.4.0 – Production on Sat Dec 8 17:59:20 2018

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle and/or its affiliates.  All rights reserved.

Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 – 64bit Production

About to export specified tables via Conventional Path …

. . exporting table                           AUD$          10 rows exported

EXP-00091: Exporting questionable statistics.

Export terminated successfully with warnings.

در اوراکل 12c با امدن قابلیت unified auditing، می توان به کمک پارامترINCLUDE=AUDIT_TRAILS ، از جداول auditing هم دامپی تهیه کرد:

[oracle@myhost ~]$ expdp directory=mrm dumpfile=aud.dmp full=y INCLUDE=AUDIT_TRAILS

Export: Release 18.0.0.0.0 – Production on Sat Azar 17 18:15:39 1397

Version 18.3.0.0.0

Connected to: Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 – Production

Starting “SYS”.”SYS_EXPORT_FULL_01″:  sys/******** AS SYSDBA directory=mrm dumpfile=aud.dmp full=y INCLUDE=AUDIT_TRAILS

Processing object type DATABASE_EXPORT/EARLY_OPTIONS/VIEWS_AS_TABLES/TABLE_DATA

Processing object type DATABASE_EXPORT/NORMAL_OPTIONS/TABLE_DATA

Processing object type DATABASE_EXPORT/NORMAL_OPTIONS/VIEWS_AS_TABLES/TABLE_DATA

Processing object type DATABASE_EXPORT/PRE_SYSTEM_IMPCALLOUT/MARKER

Processing object type DATABASE_EXPORT/PRE_INSTANCE_IMPCALLOUT/MARKER

Processing object type DATABASE_EXPORT/EARLY_OPTIONS/VIEWS_AS_TABLES/TABLE

Processing object type DATABASE_EXPORT/EARLY_POST_INSTANCE_IMPCALLOUT/MARKER

Processing object type DATABASE_EXPORT/NORMAL_OPTIONS/TABLE

Processing object type DATABASE_EXPORT/NORMAL_OPTIONS/VIEWS_AS_TABLES/TABLE

Processing object type DATABASE_EXPORT/NORMAL_POST_INSTANCE_IMPCALLOUT/MARKER

Processing object type DATABASE_EXPORT/FINAL_POST_INSTANCE_IMPCALLOUT/MARKER

Processing object type DATABASE_EXPORT/POST_SYSTEM_IMPCALLOUT/MARKER

. . exported “SYS”.”KU$_USER_MAPPING_VIEW”               6.218 KB      49 rows

. . exported “AUDSYS”.”AUD$UNIFIED”:”SYS_P754″           145.0 KB     297 rows

. . exported “AUDSYS”.”AUD$UNIFIED”:”SYS_P181″           64.41 KB      37 rows

. . exported “SYS”.”AUD$”                                25.84 KB      12 rows

. . exported “SYS”.”DAM_CONFIG_PARAM$”                   6.531 KB      14 rows

. . exported “AUDSYS”.”AUD$UNIFIED”:”AUD_UNIFIED_P0″         0 KB       0 rows

. . exported “SYS”.”DAM_CLEANUP_EVENTS$”                     0 KB       0 rows

. . exported “SYS”.”DAM_CLEANUP_JOBS$”                       0 KB       0 rows

. . exported “SYS”.”AUDTAB$TBS$FOR_EXPORT”               5.953 KB       2 rows

. . exported “SYS”.”FGA_LOG$FOR_EXPORT”                      0 KB       0 rows

Master table “SYS”.”SYS_EXPORT_FULL_01″ successfully loaded/unloaded

******************************************************************************

Dump file set for SYS.SYS_EXPORT_FULL_01 is:

  /home/oracle/aud.dmp

Job “SYS”.”SYS_EXPORT_FULL_01″ successfully completed at Sat Dec 8 18:17:26 2018 elapsed 0 00:01:41

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *