نصب اوراکل 18c با کمک RPM

در این متن قصد داریم به شیوه نصب اوراکل 18c با کمک RPM بپردازیم. قبل از نصب نرم افزار، باید بسته های مورد نیاز را در سطح سیستم عامل نصب کرده و مقدمات لازم را برای نصب نرم افزار فراهم کنیم.

به این منظور، ابتدا باید repositoryای را ایجاد کنیم که در قسمت زیر، نحوه ایجاد ان را می بینید:

[root@ol7 ~]# mkdir /dvd

 [root@ol7 ~]# mount /dev/sr0 /dvd

mount: /dev/sr0 is write-protected, mounting read-only

[root@ol7 ~]# vi /etc/yum.repos.d/usef.repo

[_usef]

baseurl=file:///dvd/

gpgcheck=0

enabled=1

برای انجام خودکار مقدمات نصب نرم افزار اوراکل 18c(اعم از نصب پکیجها، ساخت یوزر، تنظیم محدویتهای کاربر اوراکل و ….)، از فایل زیر کمک می گیریم:

oracle-database-preinstall-18c-1.0-1.el7.x86_64.rpm

با اجرای دستور زیر، مقدمات نصب، بدون هرگونه مداخله ای، انجام خواهد شد:

[root@ol7 ~]# yum localinstall /source/oracle-database-preinstall-18c-1.0-1.el7.x86_64.rpm

Install  1 Package (+8 Dependent packages)

Total size: 11 M

Total download size: 11 M

Installed size: 19 M

Is this ok [y/d/N]: y

Downloading packages:

———————————————————————————————————————————————

Total                                                                                         48 MB/s |  11 MB  00:00:00    

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction

  Installing : ksh-20120801-137.0.1.el7.x86_64                                       1/9

  Installing : libstdc++-devel-4.8.5-28.0.1.el7.x86_64                              2/9

  Installing : kernel-headers-3.10.0-862.el7.x86_64                                 3/9

  Installing : glibc-headers-2.17-222.el7.x86_64                                      4/9

  Installing : glibc-devel-2.17-222.el7.x86_64                                          5/9

  Installing : libaio-devel-0.3.109-13.el7.x86_64                                       6/9

  Installing : compat-libcap1-1.10-7.el7.x86_64                                        7/9

  Installing : compat-libstdc++-33-3.2.3-72.el7.x86_64                             8/9

  Installing : oracle-database-preinstall-18c-1.0-1.el7.x86_64                   9/9

Installed:

  oracle-database-preinstall-18c.x86_64 0:1.0-1.el7                                                                                         

Dependency Installed:

compat-libcap1.x86_64 0:1.10-7.el7              compat-libstdc++-33.x86_64 0:3.2.3-72.el7

glibc-devel.x86_64 0:2.17-222.el7                 glibc-headers.x86_64 0:2.17-222.el7

kernel-headers.x86_64 0:3.10.0-862.el7        ksh.x86_64 0:20120801-137.0.1.el7

libaio-devel.x86_64 0:0.3.109-13.el7            libstdc++-devel.x86_64 0:4.8.5-28.0.1.el7

Complete!

بعد از اجرای این دستور، خواهیم دید که پیش نیازهای نصب نرم افزار اوراکل انجام شده اند:

[root@ol7 ~]# id oracle

uid=54321(oracle) gid=54321(oinstall) groups=54321(oinstall),54322(dba),54323(oper),54324(backupdba),54325(dgdba),54326(kmdba),54330(racdba)

[root@ol7 ~]# ll /etc/sysctl.d/

-rw-r–r–. 1 root root  449 Nov 10 16:16 99-initial-sysctl.conf

-rw-r–r–. 1 root root 1966 Nov 10 16:16 99-oracle-database-preinstall-18c-sysctl.conf

[root@ol7 ~]# ll /etc/security/limits.d/

-rw-r–r–. 1 root root 191 Jan 28  2018 20-nproc.conf

-rw-r–r–. 1 root root 983 Nov 10 16:16 oracle-database-preinstall-18c.conf

همچنین لاگ مربوط به اجرای این دستور را می توان در مسیر زیر ملاحضه کرد:

[root@ol7 ~]# cat /var/log/oracle-database-preinstall-18c/results/orakernel.log

Adding user oracle with user id 54321, initial login group oinstall, supplementary groups oinstall,dba,oper,backupdba,dgdba,kmdba,racdba and  home directory /home/oracle

Changing ownership of /home/oracle to oracle:oinstall

Saving a copy of the initial sysctl.conf

Verifying  kernel parameters as per Oracle recommendations…

Adding fs.file-max = 6815744

Adding kernel.sem = 250 32000 100 128

Adding kernel.shmmni = 4096

Adding kernel.shmall = 1073741824

Adding kernel.shmmax = 4398046511104

Adding fs.aio-max-nr = 1048576

Adding net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500

Altered file /etc/sysctl.conf

Saved a copy of the current file in /etc/sysctl.d/99-oracle-database-preinstall-18c-sysctl.conf

Check /etc/sysctl.d for backups

Verification & setting of kernel parameters passed

Setting user limits using /etc/security/limits.d/oracle-database-preinstall-18c.conf

Verifying oracle user OS limits as per Oracle recommendations…

Adding oracle soft nofile  1024

Adding oracle hard nofile  65536

Adding oracle soft nproc  16384

Adding oracle hard nproc  16384

Adding oracle soft stack  10240

Adding oracle hard stack  32768

Adding oracle hard memlock  134217728

Adding oracle soft memlock  134217728

Setting oracle user OS limits as per Oracle recommendations…

Altered file /etc/security/limits.d/oracle-database-preinstall-18c.conf

Taking a backup of old config files under /var/log/oracle-database-preinstall-18c/backup/Nov-10-2018-16-16-21

بعد از فراهم اوردن مقدمات نصب، وارد مرحله نصب اوراکل 18c از طریق Rpm خواهیم شد. بعد از دانلود RPM، با کمک دستور زیر، این RPM را نصب می کنیم:

[root@ol7 ~]# yum localinstall /source/oracle-database-ee-18c-1.0-1.x86_64.rpm

Loaded plugins: langpacks, ulninfo

Repository ‘_usef’ is missing name in configuration, using id

Examining /source/oracle-database-ee-18c-1.0-1.x86_64.rpm: oracle-database-ee-18c-1.0-1.x86_64

Marking /source/oracle-database-ee-18c-1.0-1.x86_64.rpm to be installed

Resolving Dependencies

–> Running transaction check

—> Package oracle-database-ee-18c.x86_64 0:1.0-1 will be installed

–> Finished Dependency Resolution

Dependencies Resolved

=====================================================================

 Package                             Arch           Version       Repository                                 Size

=====================================================================

Installing:

 oracle-database-ee-18c  x86_64     1.0-1   /oracle-database-ee-18c-1.0-1.x86_64   7.8 G

Transaction Summary

======================================================================

Install  1 Package

Total size: 7.8 G

Installed size: 7.8 G

Is this ok [y/d/N]: y

Downloading packages:

Running transaction check

Running transaction test

Transaction test succeeded

Running transaction

  Installing : oracle-database-ee-18c-1.0-1.x86_64                                                          1/1

[INFO] Executing post installation scripts…

[INFO] Oracle home installed successfully and ready to be configured.

To configure a sample Oracle Database you can execute the following service configuration script as root: /etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-18c configure

  Verifying  : oracle-database-ee-18c-1.0-1.x86_64                                                          1/1

Installed:

  oracle-database-ee-18c.x86_64 0:1.0-1

با اجرای این دستور، اوراکل 18c در مسیر زیر نصب خواهد شد:

ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/18c/dbhome_1

همچنین لاگهای ایجاد شده در حین نصب را می توانیم در مسیر زیر ببینیم:

[root@ol7 ~]# cat /var/log/oracle-database-ee-18c/results/oraInstall.log

[INFO] Starting the installation process of the Oracle Database…

11/10/2018-04:43:01 PM

[INFO] Registering Oracle home to the Oracle inventory…

[INFO] Oracle home registered to the Oracle inventory.

[INFO] Executing post installation scripts…

[INFO] Setting up inventory as it has not been setup on this machine.

[INFO] Configuring ADR directories…

[INFO] ADR directories configured.

[INFO] Post installation scripts executed successfully.

[INFO] Oracle home installed successfully and ready to be configured.

بعد از نصب نرم افزار اوراکل، به مرحله ایجاد دیتابیس می رسیم. برای ایجاد دیتابیس، می توان به فرم سابق، از ابزار dbca استفاده کرد و یا از اسکریپتی که به همراه نصب نرم افزار اوراکل ایجاد شده است، بانکی را ایجاد نمود:

/etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-18c

در این اسکریپت، تنظیماتی را در مورد شیوه ایجاد دیتابیس خواهیم دید مسائلی چون تنظیم کارکترست، اسامی pdbها و …:

export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/18c/dbhome_1

export ORACLE_VERSION=18c

export ORACLE_SID=ORCLCDB

export TEMPLATE_NAME=General_Purpose.dbc

export CHARSET=AL32UTF8

export PDB_NAME=ORCLPDB1

export LISTENER_NAME=LISTENER

export NUMBER_OF_PDBS=1

export CREATE_AS_CDB=true

در نهایت با اجرای دستور زیر، دیتابیسی ایجاد خواهد شد:

[root@ol7 ~]# /etc/init.d/oracledb_ORCLCDB-18c configure

Configuring Oracle Database ORCLCDB.

Prepare for db operation

8% complete

Copying database files

31% complete

Creating and starting Oracle instance

32% complete

36% complete

40% complete

43% complete

46% complete

Completing Database Creation

51% complete

54% complete

Creating Pluggable Databases

58% complete

77% complete

Executing Post Configuration Actions

100% complete

Database creation complete. For details check the logfiles at:

 /opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/ORCLCDB.

Database Information:

Global Database Name:ORCLCDB

System Identifier(SID):ORCLCDB

Look at the log file “/opt/oracle/cfgtoollogs/dbca/ORCLCDB/ORCLCDB.log” for further details.

Database configuration completed successfully. The passwords were auto generated, you must change them by connecting to the database using ‘sqlplus / as sysdba’ as the oracle user.

برای اتصال به این دیتابیس به کمک sqlplus، به کاربر oracle لاگین کرده و با تنظیم متغیرهای ضروری، sessionای را ایجاد می کنیم:

[oracle@ol7 ~]$ export ORACLE_HOME=/opt/oracle/product/18c/dbhome_1

 [oracle@ol7 ~]$ export ORACLE_SID=ORCLCDB

 [oracle@ol7 ~]$ export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH

 [oracle@ol7 ~]$ sqlplus “/as sysdba”

SQL*Plus: Release 18.0.0.0.0 – Production on Sat Nov 10 18:18:46 2018

Version 18.3.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2018, Oracle.  All rights reserved.

Connected to:

Oracle Database 18c Enterprise Edition Release 18.0.0.0.0 – Production

Version 18.3.0.0.0

SQL> select database_role,open_mode from v$database;

DATABASE_ROLE    OPEN_MODE

—————- ——————–

PRIMARY          READ WRITE

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *