Automatic Big table caching

همانطور که می دانید، با انتقال بلاک یک جدول از دیسک به حافظه(بافرکش) و دسترسی کاربر به اطلاعات موجود در آن، این بلاک برای مدت زمانی در حافظه باقی خواهد ماند(البته در صورت امکان) تا در صورت نیاز به رجوع مجدد، لزومی به انجام physical read دوباره برای دستیابی به این اطلاعات نباشد. مکرر در مستندات اوراکلی خوانده ایم که مدیریت این caching در سطح بلاک(نه در سطح object) و با کمک الگوریتم (LRU(least recently used انجام می شود.

حال اگر نیاز باشد جدول نسبتا حجیمی(تقریبا به اندازه بافرکش)، ان هم صرفا برای یکبار دسترسی، از دیسک به حافظه منتقل شود، تکلیف بلاکهای حاضر در بافرکش چه خواهد شد؟!

انچه که به عنوان راهکار اول به ذهن متبادر می شود، انتقال بلاکهای این جدول به حافظه و جایگزین کردن  آنها با دیگر بلاکهای موجود در buffer cache می باشد!

نقطه ضعف اساسی این راه حل، در بیرون راندن بلاکهایی خواهد بود که به کررات توسط کاربران مختلف به انها رجوع می شود.

از دیگر راه حلهایی که قبل از اوراکل 12c برای این مسئله وجود داشت، انجام direct path read بود طوری که بلاکهای این جدول حجیم، به جای انتقال از دیسک به sga، به محیط pga منتقل شوند البته این اتفاق سبب می شد تا کاربر دیگری به این بلاکها دسترسی نداشته باشد ولی در عوض، نقطه ضعف اساسی روش قبلی که بیرون راندن بلاکهای پراستفاده موجود در بافرکش بود، از بین می رفت(برای مطالعه مفصل تر در زمینه direct path read، به مطلب “بررسی انواع checkpoint” مراجعه کنید.)

از اوراکل 12c، روش دیگری برای حل این مسئله ارائه شد! در این روش می توان بافرکش را به دو قسمت تقسیم کرد و درصد مشخصی از اندازه بافرکش را برای جداول نسبتا حجیم در نظر گرفت به این ویژگی، Automatic Big Table Caching گفته می شود که در این متن به آن خواهیم پرداخت.

قبلا اشاره شد که برای مدیریت بلاکهای حاضر در buffer cache، از الگوریتم LRU در سطح block استفاده می شود با ارائه ویژگی Automatic Big Table Caching و تقسیم بافرکش به دو قسمت، مدیریت caching برای قسمت جدید، در سطح object و با کمک الگوریتم temperature انجام می شود. در این الگوریتم، با رجوع بیشتر به یک شی، temperature آن شی هم عدد بالاتری را نشان خواهد داد و در نتیجه، آن شی شانس بیشتری برای ماندن در قسمت Big Table Cache را دارا خواهد بود همچنین، شی ای که میزان دسترسی بالایی را دارد، اصطلاحا hotter object(در مقابل colder object) شناخته می شود و همیشه مبارزه ای بین hotter object و colder object در جریان خواهد بود.

برای استفاده از این ویژگی، باید مقدار پارامتر DB_BIG_TABLE_CACHE_PERCENT_TARGET را به عددی غیر از صفر تنظیم نمود(از 1 تا 90) این عدد، درصد استفاده از بافرکش را برای Big Table Caching مشخص خواهد کرد.

این ویژگی در محیط کلاستر، تنها برای parallel query کاربرد دارد(parallel full scan) و برای پرس و جوهای سریالی، قابل استفاده نخواهد بود. همچنین برای استفاده از این ویژگی در محیط RAC، باید پارامتر PARALLEL_DEGREE_POLICY را به یکی از مقادیر AUTO و یا adaptive تنظیم کرد. در محیط single instance، محدودیتی از این نظر وجود ندارد و از serial query هم پشتیبانی خواهد شد.

در ادامه با سناریویی نشان خواهیم داد که چگونه با فعال کردن این ویژگی، بلاکهای مربوط به جداول بزرگ از دیسک به قسمت Big Table Caching منتقل خواهند شد. همچنین روشن خواهیم ساخت که چگونه این ویژگی، مانع از انجام عملیات direct path read خواهد شد.

در ابتدا با کمک دستورات زیر، وضیعت جاری sga و buffer cache را بررسی می کنیم:

SQL> show parameter sga_

NAME              VALUE

————    ———–

sga_max_size        14G

sga_target          14G

SQL>select COMPONENT, CURRENT_SIZE/1024/1024 SIZE_MB from v$sga_dynamic_components where component = ‘DEFAULT buffer cache’;

COMPONENT SIZE_MB
DEFAULT buffer cache 12576

همچنین مقادیر پارامترهایی که بر اساس انها، یک شی به عنوان Big Table به حساب خواهد امد را با کمک پرس و جوی زیر خواهیم دید:

SELECT ksppinm , ksppstvl, ksppdesc FROM x$ksppi x, x$ksppcv y WHERE x.indx = y.indx AND TRANSLATE(ksppinm,’_’,’#’) like ‘#%’ and ksppinm in(‘_db_block_buffers’,’_small_table_threshold’) ORDER BY ksppinm;

KSPPINM

KSPPSTVL

KSPPDESC

db_block_buffers_ 1493901 Number of database blocks cached in memory: hidden parameter
small_table_threshold_ 29878 lower threshold level of table size for direct reads

 

بر اساس این پرس و جو، پارامتر مخفی small_table_threshold_ که به طور پیش فرض اندازه ای برابر با دو درصد از db_block_buffers_ را دارد،  تعداد 29878 بلاک را نشان می دهد و جداولی که تعداد بلاک انها کمتر از این مقدار می باشد، small table تلقی خواهند شد.

در ادامه قصد فراخوانی دو جدول با حجمی برابر با 7G و 12G را داریم:

select bytes/1024/1024 “SIZE MB”,t.blocks from dba_segments s,dba_tables t where segment_name in(‘TBL_7G’,’TBL_12G’) and t.table_name=s.segment_name

SIZE MB BLOCKS
7848 1003043
12368 1581038

 

بررسی خواهیم کرد که با غیرفعال بودن ویژگی ABTC، فراخوانی دو جدول به صورت direct path read انجام خواهد شد یا خیر؟

–db_big_table_cache_percent_target=0;

SQL> ALTER SESSION SET TRACEFILE_IDENTIFIER = ‘direct_path’;

Session altered.

SQL> ALTER SESSION SET events ‘10046 trace name context forever, level 12’;

Session altered.

SQL>  select /*+full(tbl_12G)*/  count(*) from tbl_12G;

  COUNT(*)

———-

  36886082

با رجوع به فایل تریس، خواهیم دید که دسترسی به جدول، به صورت direct path انجام شده است:

WAIT #139933794320912: nam=‘direct path read’ ela= 733 file number=57 first dba=602592 block cnt=16 obj#=241090 tim=696635045961

WAIT #139933794320912: nam=‘direct path read’ ela= 6180 file number=57 first dba=602624 block cnt=16 obj#=241090 tim=696635052386

WAIT #139933794320912: nam=‘direct path read’ ela= 5382 file number=57 first dba=602656 block cnt=16 obj#=241090 tim=696635058018

STAT #139933794320912 id=2 cnt=36886082 pid=1 pos=1 obj=241090 op=‘TABLE ACCESS FULL TBL_12G (cr=1574358 pr=1572187 pw=0 str=1 time=63951372 us cost=347805 size=0 card=36377127)’

نکته: اگر حجم بالایی از بلاکهای یک Big Table در بافرکش موجود باشند(طبق یک قول، بالای 50 درصد)، از انجام عملیات direct path read برای خواندن این جدول صرف نظر خواهد شد.

حال قصد داریم تا با فعال کردن ویژگی ABTC، عملیات full table scan مربوط به جدول tbl_12g، با کمک Big Table Caching انجام شود. برای این کار، پارامتر db_big_table_cache_percent_target را به مقدار 90 تنظیم می کنیم:

SQL>alter system set db_big_table_cache_percent_target=90;

System altered

بعد از فعال کردن این ویژگی، جدول مورد نظر را فراخوانی می کنیم:

SQL> select /*+full(tbl_12G)*/  count(*) from tbl_12G;

  COUNT(*)

———-

  36886082

بعد از این فراخوانی، با کمک فایل تریس خواهیم دید که برای اجرای این دستور، دیگر از عملیات direct path read خبری نخواهد بود و در مقابل، db file scattered read که گواه بر خواندن بلاکهای جدول از دیسک به حافظه می باشد قابل مشاهده خواهد بود:

WAIT #140498515544256: nam=‘db file scattered read’ ela= 6154 file#=87 block#=3923353 blocks=128 obj#=241090 tim=697278062484

WAIT #140498515544256: nam=‘db file scattered read’ ela= 6539 file#=87 block#=3923481 blocks=128 obj#=241090 tim=697278070047

WAIT #140498515544256: nam=‘db file scattered read’ ela= 6450 file#=87 block#=3923609 blocks=128 obj#=241090 tim=697278077536

STAT #140674534754496 id=2 cnt=36886082 pid=1 pos=1 obj=241090 op=‘TABLE ACCESS FULL  TBL_12G  (cr=1572235 pr=1572342 pw=0 str=1 time=128994321 us cost=347805 size=0 card=36377127)’

همچنین استفاده از ویوهای مرتبط با ABTC، برای اثبات این مسئله، مفید می باشند که برای مانیتور کردن فضای Big Table Caching، می توان از دو ویوی v$bt_scan_cache و V$BT_SCAN_OBJ_TEMPS در این زمینه کمک گرفت:

SQL> select * from V$BT_SCAN_OBJ_TEMPS;

TS# DATAOBJ# SIZE_IN_BLKS TEMPERATURE POLICY CACHED_IN_MEM CON_ID
2 4196 744259 2000 MEM_ONLY 744259 0
2 4202 46178 1000 MEM_ONLY 46178 0
14 248100 1581038 1000 MEM_PART 597102 0
14 1281728 1003043 1000 DISK 0 0

در خروجی ویوی  V$BT_SCAN_OBJ_TEMPS می توان اطلاعات اشیاهایی که در ناحیه Big Table Cache قرار دارند را مشاهده کرد. اطلاعاتی از قبیل:

#TS: شماره tablespaceای که شی در ان ذخیره شده است.

#DARAOBJ: شماره شی که از ویوی dba_objects بدست خواهد امد:

select l.object_name from dba_objects l where l.data_object_id=248100;

tbl_12G

SIZE_IN_BLKS : تعداد بلاکهای شی

TEMPERATURE: شماره TEMPERATURE که میزان اهمیت و همچنین درجه رجوع به شی را نشان می دهد.

POLICY: در صورتی که همه بلاکهای Big Table در Big Table Cache قرار گرفته باشد، این ستون، MEM_ONLY را نشان خواهد داد و اگر همه بلاکهای جدول، به حافظه منتقل نشده باشند و تعدادی از این بلاکها، در دیسک موجود باشند، عبارت MEM_PART قابل رویت می باشد و در نهایت، در صورتی که بلاکهای شی، هنوز به حافظه منتقل نشده باشند و یا از حافظه رانده شده باشند، عبارت DISK در این ستون قابل مشاهده می باشد.

CACHED_IN_MEM: چه تعداد از بلاکهای یک شی، در Big Table Cache قرار دارند؟

CON_ID: شماره container در محیط PDB

علاوه بر ویوی V$BT_SCAN_OBJ_TEMPS، ویوی دیگری به نام V$BT_SCAN_CACHE هم در این زمینه وجود دارد که اطلاعات بیشتری را در زمینه ارائه می دهد اطلاعاتی از قبیل تعداد اشیاهای حاضر در buffer cache، حداکثر اندازه Big Table cache نسبت به بافرکش، تعداد بافر تخصیص داده شده و ….

select BT_CACHE_TARGET, OBJECT_COUNT, MEMORY_BUF_ALLOC, MIN_CACHED_TEMP from v$bt_scan_cache;

BT_CACHE_TARGET OBJECT_COUNT MEMORY_BUF_ALLOC MIN_CACHED_TEMP
90 5 1387849 1000

در انتهای این متن، قصد داریم با ارائه یک مثال ساده، وضیعت عدد TEMPERATURE را بعد از هر بار اجرای دستورات، دنبال کنیم. برای این کار، دو دستور زیر را که برای اجرای انها، از این ویژگی(ABTC) استفاده می شود، به کررات در بانک اجرا کرده ایم:

select * from tbl_7G;  => DATAOBJ# =1281728

select * from tbl_12G; => DATAOBJ# =248100

وضیعت فعلی ABTC به صورت زیر می باشد:

SQL>select * from V$BT_SCAN_OBJ_TEMPS;

TS# DATAOBJ# SIZE_IN_BLKS TEMPERATURE POLICY CACHED_IN_MEM
14 1281728 1003043 36000 MEM_PART 30966
14 248100 1581038 34000 DISK 0

در همین وضیعت، جدول tbl_12G که درجه حرارات ان برابر با 34000 می باشد را یکبار اجرا می کنیم و خروجی دستور قبلی را مشاهده می کنیم:

SQL> select /*+full(tbl_12G)*/  count(*) from tbl_12G; => DATAOBJ# =248100

SQL> select * from V$BT_SCAN_OBJ_TEMPS;

TS# DATAOBJ# SIZE_IN_BLKS TEMPERATURE POLICY CACHED_IN_MEM
14 1281728 1003043 36000 MEM_PART 30966
14 248100 1581038 35000 DISK 0

همانطور که می بینید، کماکان جدول شماره 1281728 که همان tbl_7g می باشد، در Big Table Cache حاضر می باشد و به tbl_12g، اجازه حضور در این قسمت از حافظه داده نشد. فایل تریس مربوط به این دستور هم این موضوع را نشان می دهد:

WAIT #139857066041304: nam=‘direct path read’ ela= 8855 file number=55 first dba=1130368 block cnt=16 obj#=241090 tim=757792593417

WAIT #139857066041304: nam=‘direct path read’ ela= 5786 file number=55 first dba=1130384 block cnt=16 obj#=241090 tim=757792599367

WAIT #139857066041304: nam=‘direct path read’ ela= 5902 file number=55 first dba=1130400 block cnt=16 obj#=241090 tim=757792605443

مجددا این دستور را اجرا می کنیم:

SQL> select /*+full(tbl_12G)*/  count(*) from tbl_12G; => DATAOBJ# =248100

TS# DATAOBJ# SIZE_IN_BLKS TEMPERATURE POLICY CACHED_IN_MEM CON_ID
14 1281728 1003043 36000 MEM_PART 30966 0
14 248100 1581038 36000 DISK 0 0

کماکان به جدول tbl_12g اجازه ورود به این قسمت از حافظه داده نشده است و عدد TEMPERATURE، از 35هزار به 36هزار رسیده است پس دو جدول درجه حرارت یکسانی دارند. مجددا این دستور را اجرا می کنیم:

SQL> select /*+full(tbl_12G)*/  count(*) from tbl_12G; => DATAOBJ# =248100

TS# DATAOBJ# SIZE_IN_BLKS TEMPERATURE POLICY CACHED_IN_MEM CON_ID
14 248100 1581038 37000 MEM_PART 32394 0
14 1281728 1003043 36000 DISK 0 0

با اجرای مجدد این دستور، سرانجام مقدار TEMPERATURE مربوط به جدول tbl_12g بر جدول tbl_7g غلبه کرد و سبب خروج بلاکهای جدول tbl_7g به بیرون از حافظه شد ولی کماکان عدد TEMPERATURE مربوط به این جدول، از بین نرفته است تا در صورت دسترسی های مکرر به tbl_7g، این جدول به حافظه اورده شود. همچنین فایل تریس مربوط به این دستور نشان می دهد که خبری از direct path read در هنگام دسترسی به جدول tbl_12g نبوده است:

WAIT #139857066041304: nam=‘db file scattered read’ ela= 8405 file#=46 block#=1984277 blocks=128 obj#=241090 tim=758388722674

WAIT #139857066041304: nam=‘db file scattered read’ ela= 10428 file#=46 block#=1984405 blocks=128 obj#=241090 tim=758388734179

WAIT #139857066041304: nam=‘db file scattered read’ ela= 9239 file#=46 block#=1984533 blocks=128 obj#=241090 tim=758388744565

قبلا اشاره شد که استفاده از این ویژگی در محیط rac، تنها برای پرس و جوهای همروند کاربرد دارد. در ادامه با یک مثال در این زمینه، بحث را خاتمه خواهیم داد:

SQL>alter system set db_big_table_cache_percent_target=90;

System altered.

SQL>alter system set parallel_degree_policy=auto;

System altered.

SQL>select /*+parallel(p)*/  count(*) from  sys.AUD$ p;

SQL>select * from v$bt_scan_obj_temps;

TS# DATAOBJ# SIZE_IN_BLKS TEMPERATURE POLICY CACHED_IN_MEM CON_ID
0 559 137579 1000 MEM_ONLY 137579 0

SQL>select l.OBJECT_NAME from dba_objects l where l.DATA_OBJECT_ID=559;

AUD$

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *