عبارت Multisection در backp as copy

در صورت استفاده از BIGFILE Tablespace در یک دیتابیس، استفاده از شیوه های مرسوم بکاپ/ریکاوری آن هم در سطح tablespace، کارایی چندان مطلوبی را در پی نخواهد داشت!

شاید به همین دلیل از اوراکل نسخه 11g، عبارت SECTION SIZE هم به گزینه های دستور BACKUP اضافه شد که می توان با استفاده از این عبارت، ابتدا فایل را به چند قسمت تقسیم کرده(بلاکهای همجوار در یک دسته قرار می گیرند) و در نهایت هر قسمت را به یک کانال مجزا سپرد تا به صورت موازی از یک فایل بکاپ تهیه شود.

این عبارت در نسخه 11g، صرفا در زمان بکاپ گیری به صورت backupset  قابل استفاده بود و امکان استفاده از ان برای بکاپ گیری IMAGE COPY و level 1 فراهم نبود.

از اوراکل نسخه 12cR1، به عنوان یک قابلیت جدید، می توان در زمان بکاپ گیری از نوع IMAGE COPY و LEVEL 1 هم از عبارت SECTION SIZE استفاده کرد.

مثال زیر را ببینید:

 RMAN>create bigfile tablespace USEF_TBS1  DATAFILE ‘/u01/oracle/oradata/test/usef_tbs1.dbf’ SIZE 5000M;

RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE disk PARALLELISM 4;

RMAN> BACKUP as copy SECTION SIZE 2000M DATAFILE ‘/u01/oracle/oradata/test/usef_tbs1.dbf’ format ‘/u01/bkp/%U’;

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

input datafile file number=00007 name=/u01/oracle/oradata/test/usef_tbs1.dbf

backing up blocks 1 through 256000

channel ORA_DISK_2: starting datafile copy

input datafile file number=00007 name=/u01/oracle/oradata/test/usef_tbs1.dbf

backing up blocks 256001 through 512000

channel ORA_DISK_3: starting datafile copy

input datafile file number=00007 name=/u01/oracle/oradata/test/usef_tbs1.dbf

backing up blocks 512001 through 640000

output file name=/u01/bkp/data_D-TEST_I-2221058339_TS-USEF_TBS1_FNO-7_2erqk4lg tag=TAG20170121T223944

channel ORA_DISK_3: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:55

output file name=/u01/bkp/data_D-TEST_I-2221058339_TS-USEF_TBS1_FNO-7_2erqk4lg tag=TAG20170121T223944

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:35

output file name=/u01/bkp/data_D-TEST_I-2221058339_TS-USEF_TBS1_FNO-7_2erqk4lg tag=TAG20170121T223944

channel ORA_DISK_2: datafile copy complete, elapsed time: 00:01:35

همانطور که می بینید،  در پایان بکاپ گیری، تنها یک فایل در مسیر /u01/bkp/data_D-TEST_I-2221058339_TS-USEF_TBS1_FNO-7_2erqk4lg ایجاد شده است.

همچنین دستور زیر به صورت backup as copy از کل بانک اطلاعاتی بکاپ می گیرد:

RMAN> BACKUP as copy SECTION SIZE 2000M database format ‘/u01/bkp/%U’;

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *