روشهای Join بین جداول(Nested – Hash – Sort)

سه روش برای JOIN بین جداول وجود دارد:

Nested loop – Hash join – Sort merge join

در این متن، به بررسی این سه روش خواهیم پرداخت.

Nested loop

دستور زیر را در نظر بگیرید:

select * from v,u where v.a=u.a;

با استفاده از روش Nested loop دستور بالا به شکل زیر قابل تفسیر است:

begin

For i in (select * from v) loop

For j in (select * from u where a=i.a) loop

dbms_output.put_line(‘v.A: ‘||i.a||’  u.a: ‘|| j.a);

End loop;

End loop;

end;

در این روش، یکی از جداول در حلقه بیرونی قرار می گیرد که به آن outer table یا جدول بیرونی می گویند و به جدول دیگر هم که در قسمت حلقه درونی قرار می گیرد اصطلاحا inner table یا جدول درونی می گویند به ازای هر سطر موجود در جدول بیرونی، یکبار باید جدول داخلی خوانده شود که optimizer باید جدول بزرگتر را به عنوان جدول درونی و جدول کوچکتر را به عنوان جدول بیرونی یا driving table در نظر بگیرد.

زمانی که نقشه اجرایی دستور خوانده می شود، اولین جدول بعد از nested loop باید به عنوان driving table شناخته شود.

در این روش اگر جدول بیرونی به اندازه ای کوچک باشد که به راحتی بتوان با یک full table scan آن را به حافظه برد و جدول درونی هم ایندکسی بر روی ستون مشروط داشته باشد، هزینه بسیار کاهش می یابد.

این روش معمولا برای دسترسی به driving table ازfull table scan  یا INDEX RANGE SCAN استفاده می کند و برای جدول دوم هم در صورت امکان از INDEX RANGE SCAN بهره می گیرد.

معمولا در شرایط زیر بهینه گر به سراغ این روش می رود:

  1. اندازه جداول کوچک باشد.
  2. بهینه گر در حالت FIRST_ROWS قرار داشته باشد.
  3. بر روی ستونی که در شرط پیوند قرار دارد، ایندکس موجود باشد مخصوصا زمانی که بر روی ستون شرطی جدول درونی، ایندکس unique وجود داشته باشد.

برای اجبار کردن optimizer به استفاده از این روش، می توانیم از هینت use_nl استفاده کنیم.

مثال:

exec dbms_stats.set_table_stats(ownname => ‘SYS’, tabname => ‘U’, numrows => 3138360,numblks => 76765,avgrlen => 10);

exec dbms_stats.set_table_stats(ownname => ‘SYS’, tabname => ‘V’, numrows => 100,numblks => 1,avgrlen => 6);

exec dbms_stats.set_index_stats(ownname => ‘SYS’, indname => ‘UU’, numrows => 3138360,numlblks => 4433);

select  /*+ use_nl(v,u) */ v.a,u.a from v,u where v.a=u.a;

tableCount(*)index
v100
u3138360+
methodCost (%CPU)
HASH JOIN20832   (1)
NESTED LOOP1102     (0)
MERGE33354   (1)

————————————————————————————-

| Id  | Operation                                        | Name | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time    |

————————————————————————————-

|   0 | SELECT STATEMENT                        |            |   789 | 12624 |  1102   (0) | 00:00:14 |

|   1 |  NESTED LOOPS                               |           |   789  | 12624 |  1102   (0) | 00:00:14 |

|   2 |   NESTED LOOPS                              |           |   800  | 12624 |  1102   (0) | 00:00:14 |

|   3 |    TABLE ACCESS FULL                     | V       |   100  |   600    |     2   (0)     | 00:00:01 |

|*  4|    INDEX RANGE SCAN                    | UU     |     8   |              |     2   (0)     | 00:00:01 |

|   5 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| U       |     8    |    80     |    11   (0)    | 00:00:01 |

————————————————————————————-

Hash join

این روش نسبت به روشهای دیگر کاربرد بسیار بیشتری دارد به طوری که در اکثریت مواقع، این روش توسط بهینه گر انتخاب می شود.

در این روش ابتدا سعی می شود جدول کوچکتر شناسایی شود و سپس با الگوریتمی خاص، hash شده و به داخل حافظه برده شود و بعد از آن، جدول hash شده به ازای هر سطر جدول دوم مورد بررسی قرار گیرد.

زمانی که جدول کوچک تر، قابلیت جایگیری کامل را در حافظه داشته باشد کارایی این روش به حداکثر می رسد و زمانی هم که نتوان آن را به طور کامل در حافظه جای داد، باید به قسمتهای کوچکتری تقسیم شود و بعضی از قسمتهای آن در temporary segment قرار گیرد بنابرین مصرف حافظه در این روش نسبتا زیاد می باشد.

در زمان استفاده از هینت ordered یا leading، باید جدول کوچکتر را در ابتدا قرار دهیم تا سرعت اجرای دستور با استفاده از روش hash join بهتر شود.

هینت مربوط به این روش، use_hash می باشد.

معمولا در شرایط زیر بهینه گر به سراغ این روش می رود:

  1. optimizer در حالت ALL_ROWS قرار داشته باشد.
  2. جداول بزرگ باشند.
  3. یکی از جداول بزرگ و دیگری کوچک باشد.

مثال: اگر در مثال قبلی، ایندکس uu را حذف کنیم، بهینه گر دیگر از روش nested loop استفاده نخواهد کرد و روش انتخابی آن به hash join تغییر خواهد کرد:

tableCount(*)index
v100
u3138360
methodCost (%CPU)
HASH JOIN20832   (1)
NESTED LOOP872K     (1)
MERGE33354   (1)

—————————————————————————

| Id  | Operation                   | Name | Rows   | Bytes  | Cost (%CPU) | Time       |

—————————————————————————

|   0 | SELECT STATEMENT  |            |   789    | 12624 | 20832   (1)   | 00:04:10 |

|*  1|  HASH JOIN                  |           |   789    | 12624 | 20832   (1)   | 00:04:10 |

|   2 |   TABLE ACCESS FULL | V        |   100    |   600    |     2   (0)       | 00:00:01 |

|   3 |   TABLE ACCESS FULL | U        |  3138K|    29M  | 20821   (1)  | 00:04:10 |

—————————————————————————

Sort merge join

این روش به طور سنتی به عنوان جایگزین روش nested loop استفاده می شد ولی با آمدن hash join از اوراکل 7.3 به بعد، به دلیل کارایی مطلوبی که روش hash join دارد، این روش به ندرت در مورادی به کار گرفته می شود معمولا در این روش ایندکسها مورد استفاده قرار نمی گیرند و هر دو جدول به صورت full table scan به داخل حافظه آورده می شوند به همین دلیل بهتر است در هنگام اجرای دستور با این روش، از parallel query هم بهره گرفته شود.

select   * /*+ use_merge(v,u) parallel(v,2)  parallel(u,2)  */  from u,v where u.a<=v.a;

در این روش، دو جدول باید به صورت مرتب شده به داخل حافظه آورده شوند و زمانی که جداول مرتب هستند و هزینه مرتب سازی آنها گران نیست، این روش مناسب می باشد.

زمانی که حجم جداول بزرگ باشند، این روش معمولا بهتر از nested loop ظاهر می شود ولی به خوبی hash join نیست و زمانی از hash join بهتر کار می کند که ستونهایی که قرار است با هم مقایسه شوند، مرتب باشند و یا نیازی به مرتب کردن آنها نباشد و ضمنا به هر دلیلی sort در دستور نیاز باشد برای مثال در دستور از order by استفاده شده باشد، در این صورت شاید optimizer از این روش است کند.

همچنین درصورتی که از عملگرهای <, <=, >= در دستور استفاده شده باشد، باید از این روش استفاده کرد چون روش hash join نمی تواند این کار را انجام دهد و اگر حجم داده بالا باشد، nested loop کارایی مطلوبی ندارد.

هینت مربوط به این روش، use_merge می باشد.

در موارد زیر sort merge join کاربرد دارد:

  1. ایندکسی رو ستونهای پیوندی موجود نباشد.
  2. وقتی query بیشتر اطلاعات هر دو جدول را بر می گرداند.
  3. وقتی full table scan سریعتر از index scan باشد.
  4. خروجی دستور باید به صورت مرتب تولید شوند.

مثال:

select   * from u,v where u.a<=v.a;

methodCost (%CPU)
HASH JOIN
NESTED LOOP872K      (1)
MERGE34197   (3)

————————————————————————————

| Id  | Operation                    | Name | Rows  | Bytes |TempSpc| Cost (%CPU)| Time      |

————————————————————————————

|   0 | SELECT STATEMENT    |      |   313M |  4788M|                | 34197   (3)   | 00:06:51 |

|   1 |  MERGE JOIN                |       |   313M|  4788M|                | 34197   (3)   | 00:06:51 |

|   2 |   SORT JOIN                   |       |   100   |   600     |                 |     3  (34)      | 00:00:01 |

|   3 |    TABLE ACCESS FULL | V    |   100   |   600     |                 |     2   (0)       | 00:00:01 |

|*  4|   SORT JOIN                 |         |  3138K|    29M  |   120M   | 33351   (1)  | 00:06:41 |

|   5 |    TABLE ACCESS FULL | U    |  3138K|    29M  |                 | 20821   (1)  | 00:04:10 |

————————————————————————————

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *