انتقال دیتابیس فایلها از محیط non-ASM به ASM

برای انتقال فایلهای دیتابیس(اعم از دیتافایل، کنترل فایل، redo log و …) از محیط non-ASM به محیط ASM روشهای مختلفی وجود دارد که در این قسمت سعی داریم این کار را با کمک ابزار RMAN انجام دهیم.

در ادامه متن، این کار با طی چند مرحله، انجام خواهد شد.

مرحله اول: در اولین مرحله، با استفاده از دستور backup as copy در محیط RMAN،  دیتافایلها را به محیط ASM منتقل می کنیم البته تا زمان اصلاح کنترل فایل، کماکان دیتابیس، دیتافلهای non-ASMای را به رسمیت می شناسد!:

RMAN>  backup as copy database format ‘+DATA’;

Starting backup at 08-SEP-12

using target database control file instead of recovery catalog

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: SID=97 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

input datafile file number=00001 name=/u01/oracle/oradata/usef11/system01.dbf

output file name=+DATA/usef11/datafile/system.257.896533803 tag=TAG20120908T020339 RECID=1 STAMP=793418624

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:07

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

input datafile file number=00002 name=/u01/oracle/oradata/usef11/sysaux01.dbf

output file name=+DATA/usef11/datafile/sysaux.274.793418627 tag=TAG20120908T020339 RECID=2 STAMP=793418640

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:15

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

input datafile file number=00003 name=/u01/oracle/oradata/usef11/undotbs01.dbf

output file name=+DATA/usef11/datafile/undotbs1.275.793418641 tag=TAG20120908T020339 RECID=3 STAMP=793418641

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

copying current control file

output file name=+DATA/usef11/controlfile/backup.276.793418643 tag=TAG20120908T020339 RECID=4 STAMP=793418643

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting datafile copy

input datafile file number=00004 name=/u01/oracle/oradata/usef11/users01.dbf

output file name=+DATA/usef11/datafile/users.277.793418643 tag=TAG20120908T020339 RECID=5 STAMP=793418643

channel ORA_DISK_1: datafile copy complete, elapsed time: 00:00:01

channel ORA_DISK_1: starting full datafile backup set

channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set

including current SPFILE in backup set

channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 08-SEP-12

channel ORA_DISK_1: finished piece 1 at 08-SEP-12

piece handle=+DATA/usef11/backupset/2012_09_08/nnsnf0_tag20120908t020339_0.278.793418645 tag=TAG20120908T020339 comment=NONE

channel ORA_DISK_1: backup set complete, elapsed time: 00:00:01

Finished backup at 08-SEP-12

مرحله دوم: در این مرحله، کنترل فایل را به محیط ASM منتقل می کنیم.

برای این کار، ابتدا آدرس کنترل فایل را در spfile تغییر داده و پس از ان، با کمک RMAN، کنترل فایل را به محیط ASM منتقل می کنیم:

SQL> alter system set control_files=’+DATA’  scope=spfile;

SQL> shutdown abort

SQL> startup nomount

RMAN>  restore controlfile from ‘/u01/oracle/oradata/usef11/control01.ctl’;

Starting restore at 08-SEP-12

using target database control file instead of recovery catalog

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: SID=66 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: copied control file copy

output file name=+DATA/usef11/controlfile/current.279.793418885

Finished restore at 08-SEP-12

SQL> alter database mount;

مرحله سوم: با دستور زیر، مسیر دیتافایلها را در کنترل فایل، تغییر می دهیم که پس از آن، دیتابیس، دیتافایلهای موجود در محیط ASM، را به رسمیت خواهد شناخت:

RMAN>  switch database to copy;

released channel: ORA_DISK_1

datafile 1 switched to datafile copy “+DATA/usef11/datafile/system.257.896533803”

datafile 2 switched to datafile copy “+DATA/usef11/datafile/sysaux.274.793418627”

datafile 3 switched to datafile copy “+DATA/usef11/datafile/undotbs1.275.793418641”

datafile 4 switched to datafile copy “+DATA/usef11/datafile/users.277.793418643”

ممکن است از زمان کپی دیتافایلها به محیط ASM تا زمان اجرای دستور بالا، تغییراتی در دیتابیس ایجاد شده باشد، پس با اجرای دستور زیر، تغییرات را بر روی دیتافایلهای ASMای، اعمال می کنیم:

RMAN>  recover database;

Starting recover at 08-SEP-12

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: SID=66 device type=DISK

starting media recovery

media recovery complete, elapsed time: 00:00:00

Finished recover at 08-SEP-12

RMAN>  alter database open;

database opened

مرحله چهارم:دستور زیر نشان می دهد که همه دیتافایلها در محیط ASM قرار دارند و صرفا یک tempfile در محیط non-ASM قرار دارد:

SQL> select name from v$datafile union select name from v$tempfile;

NAME

——————————————————————————–

+DATA/usef11/datafile/sysaux.274.793418627

+DATA/usef11/datafile/system.257.896533803

+DATA/usef11/datafile/undotbs1.275.793418641

+DATA/usef11/datafile/users.277.793418643

/u01/oracle/oradata/usef11/temp01.dbf

انتقال tempfile، با حذف و اضافه کردن، قابل انجام است:

SQL> alter tablespace temp add tempfile size 50m;

Tablespace altered.

SQL> alter database  tempfile ‘/u01/oracle/oradata/usef11/temp01.dbf’ drop;

SQL>  select name from v$datafile union select name from v$tempfile;

NAME

——————————————————————————–

+DATA/usef11/datafile/sysaux.274.793418627

+DATA/usef11/datafile/system.257.896533803

+DATA/usef11/datafile/undotbs1.275.793418641

+DATA/usef11/datafile/users.277.793418643

+DATA/usef11/tempfile/temp.280.793419167

مرحله پنجم: در این مرحله،  redo log fileها را به محیط ASMمنتقل می کنیم.

SQL>  select member from v$logfile;

MEMBER

——————————————————————————–

/u01/oracle/oradata/usef11/redo03.log

/u01/oracle/oradata/usef11/redo02.log

/u01/oracle/oradata/usef11/redo01.log

SQL>  alter database add logfile size 20m;

Database altered.

SQL>  alter database add logfile size 20m;

Database altered.

SQL>  alter database add logfile size 20m;

Database altered.

SQL> alter database drop logfile group 1;

Database altered.

SQL> alter database drop logfile group 2;

Database altered.

SQL> alter database drop logfile group 3;

Database altered.

SQL> select member from v$logfile;

MEMBER

——————————————————————————–

+DATA/usef11/onlinelog/group_4.281.793419237

+DATA/usef11/onlinelog/group_5.282.793419247

+DATA/usef11/onlinelog/group_6.283.793419249

مرحله ششم: در آخرین مرحله، spfile را به محیط ASM منتقل می کنیم.

create spfile=’+DATA’ from memory;

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

Comment (1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *