بازیابی متاداده در ASM

در محیط asm این امکان وجود دارد تا از متاداده مربوط به دیسک گروه ها بکاپ تهیه کنیم و در صورتی که به هر دلیلی دیسک گروه ها را از دست دادیم، از این بکاپ برای بازیابی آنها استفاده کنیم:

با دستور زیر از متاداده دیسک گروه DATA02 بکاپ تهیه می کنیم.

ASMCMD> md_backup /u01/usef_bakcup  -G DATA02

Disk group metadata to be backed up: DATA02

Current alias directory path: usef/controlfile

Current alias directory path: usef

Current alias directory path: usef/spfile

Current alias directory path: usef/oradata

Current alias directory path: usef/passwordfile

Current alias directory path: datafile

برای اینکه ببینیم چه دستوراتی در زمان بازیابی متاداده اجرا می شوند، می توانیم از دستورات زیر استفاده کنیم:

ASMCMD> md_restore /u01/usef_bakcup –full -S /u01/usef_backup2.sql

Current Diskgroup metadata being restored: DATA02

cat /u01/usef_backup2.sql

create diskgroup DATA02 EXTERNAL redundancy  disk ‘/dev/oracleasm/disks/USEF2’ name DATA02_0000 size 97M attribute ‘compatible.asm’ = ‘11.2.0.0.0’, ‘compatible.rdbms’ = ‘10.1.0.0.0’;

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 set attribute ‘_._DIRVERSION’ = ‘11.2.0.0.0’;

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “ARCHIVELOG” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “BACKUPSET” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “FLASHBACK” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “OCRFILE” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “PARAMETERFILE” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “DATAGUARDCONFIG” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “CONTROLFILE” attributes (UNPROTECTED FINE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “XTRANSPORT BACKUPSET” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “CHANGETRACKING” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “DATAFILE” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “FLASHFILE” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “ASMPARAMETERFILE” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “DUMPSET” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “TEMPFILE” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “XTRANSPORT” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “ONLINELOG” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR*/DATA02 alter template “AUTOBACKUP” attributes (UNPROTECTED COARSE);

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR */ DATA02 add directory ‘+DATA02/usef’;

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR */ DATA02 add directory ‘+DATA02/datafile’;

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR */ DATA02 add directory ‘+DATA02/usef/oradata’;

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR */ DATA02 add directory ‘+DATA02/usef/passwordfile’;

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR */ DATA02 add directory ‘+DATA02/usef/spfile’;

alter diskgroup /*ASMCMD AMBR */ DATA02 add directory ‘+DATA02/usef/controlfile’

حال برای تست، یکبار  به طور کامل دیسک گروه DATA02 را حذف می کنیم تا بتوانیم متاداده مربوطه را بازیابی کنیم:

SQL> alter diskgroup DATA02  DISMOUNT FORCE;

Diskgroup altered.

SQL> drop diskgroup DATA02 FORCE INCLUDING CONTENTS;

Diskgroup dropped.

دستور زیر برای بازیابی متاداده استفاده می شود:

ASMCMD> md_restore /u01/usef_bakcup –full

Current Diskgroup metadata being restored: DATA02

Diskgroup DATA02 created!

System template ARCHIVELOG modified!

System template BACKUPSET modified!

System template FLASHBACK modified!

System template OCRFILE modified!

System template PARAMETERFILE modified!

System template DATAGUARDCONFIG modified!

System template CONTROLFILE modified!

System template XTRANSPORT BACKUPSET modified!

System template CHANGETRACKING modified!

System template DATAFILE modified!

System template FLASHFILE modified!

System template ASMPARAMETERFILE modified!

System template DUMPSET modified!

System template TEMPFILE modified!

System template XTRANSPORT modified!

System template ONLINELOG modified!

System template AUTOBACKUP modified!

Directory +DATA02/usef re-created!

Directory +DATA02/datafile re-created!

Directory +DATA02/usef/oradata re-created!

Directory +DATA02/usef/passwordfile re-created!

Directory +DATA02/usef/spfile re-created!

Directory +DATA02/usef/controlfile re-created!

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *