RMAN در محیط RAC

در هنگام بکاپ گیری با RMAN در محیط RAC، می توان CHANNELها را طوری تنظیم کرد که بار ناشی از عملیات بکاپ گیری، بر روی instanceهای مختلف، توزیع شود. در ادامه این متن، به شیوه انجام این کار، خواهیم پرداخت.

در ابتدا، net service nameای را برای instanceهای حاضر در محیط RAC تنظیم می کنیم:

rac1=

  (DESCRIPTION =

    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.56.71)(PORT = 1521))

    (CONNECT_DATA =

      (SERVER = DEDICATED)

      (SERVICE_NAME = rac)) )

rac2=

  (DESCRIPTION =

    (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.56.72)(PORT = 1521))

    (CONNECT_DATA =

      (SERVER = DEDICATED)

      (SERVICE_NAME = rac)))

با دستورات زیر، CHANNELای را به نودهای مختلف تخصیص دهیم:

RMAN> CONFIGURE CHANNEL 1 DEVICE TYPE DISK CONNECT ‘sys/qwe@rac2’;

new RMAN configuration parameters:

CONFIGURE CHANNEL 1 DEVICE TYPE DISK CONNECT ‘*’;

new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> CONFIGURE CHANNEL 2 DEVICE TYPE DISK CONNECT ‘sys/qwe@rac3’;

با دستور زیر، عملیات بکاپ گیری به طور موازی و با سه CHANNEL شروع به کار خواهد کرد:

RMAN> CONFIGURE DEVICE TYPE DISK PARALLELISM 3 BACKUP TYPE TO BACKUPSET;

همانطور که در ادامه می بینید، سه CHANNEL بر روی سه instance اجرا شده اند:

RMAN>  backup database;

Starting backup at 05-NOV-15

allocated channel: ORA_DISK_1

channel ORA_DISK_1: sid=3234 instance=rac2 devtype=DISK

allocated channel: ORA_DISK_2

channel ORA_DISK_2: sid=3234 instance=rac3 devtype=DISK

allocated channel: ORA_DISK_3

channel ORA_DISK_3: sid=3269 instance=rac1 devtype=DISK

channel ORA_DISK_1: starting piece 1 at 05-NOV-15

channel ORA_DISK_2: starting full datafile backupset

channel ORA_DISK_2: specifying datafile(s) in backupset

با داشتن sid مربوط به CHANNEL دو نود دیگر می توان پروسس مربوط به rman را مشاهده کرد:

–rac2:

SQL>  select sid,serial#  from v$session where sid=3234;

       SID    SERIAL#

———- ———-

      3234       2116

–rac3:

select sid,serial#  from v$session where sid=3234;

       SID    SERIAL#

———- ———-

      3234       9824

AUTOLOCATE BACKUPS

در محیط rac این امکان وجود دارد که فایلهای backup در فضای local هر کدام از نودها ذخیره شوند، حال اگر بخواهیم در این حالت restore را انجام دهیم، rman به طور خودکار محل هر کدام از آنها را کشف خواهد کرد و بازیابی را انجام خواهد داد. مثال زیر را ببینید:

مثال:

RMAN> CONFIGURE CHANNEL 1 DEVICE TYPE DISK CONNECT ‘sys/sys@rac2’;

CONFIGURE CHANNEL 1 DEVICE TYPE DISK CONNECT ‘*’;

new RMAN configuration parameters are successfully stored

RMAN> CONFIGURE CHANNEL 2 DEVICE TYPE DISK CONNECT ‘sys/sys@rac1’;

پوشه rman_test را در صورتی که وجود ندارد، ایجاد می کنیم.

mkdir /rman_test

chown -R oracle.oinstall /rman_test/

از دیتافایلهای 7 و 8 بکاپ می گیریم:

RMAN> backup datafile 7,8 format ‘/rman_test/usef%U’;

channel ORA_DISK_1: SID=331 instance=rac1 device type=DISK

channel ORA_DISK_2: SID=64 instance=rac2 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: specifying datafile(s) in backup set

input datafile file number=00007 name=/acfs/test1.dbf

channel ORA_DISK_2: specifying datafile(s) in backup set

input datafile file number=00008 name=/acfs/test2.dbf

piece handle=/rman_test/usef0aqlgcie_1_1 tag=TAG20151105T112811 comment=NONE

piece handle=/rman_test/usef0bqlgcig_1_1 tag=TAG20151105T112811 comment=NONE

Finished backup at 05-NOV-15

برای تست دو دیتافایل را به طریقی حذف و یا افلاین می کنیم:

SQL> alter database datafile 7,8 offline;

SQL> alter system archive log current;

SQL> alter system archive log current;

در نهایت آن را بازیابی می کنیم:

RMAN> restore datafile 7,8;

channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00007 to /acfs/test1.dbf

channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /rman_test/usef0eqlgcsm_1_1

channel ORA_DISK_2: restoring datafile 00008 to /acfs/test2.dbf

channel ORA_DISK_2: reading from backup piece /rman_test/usef0fqlgcsn_1_1

channel ORA_DISK_1: piece handle=/rman_test/usef0eqlgcsm_1_1 tag=TAG20151105T113341

channel ORA_DISK_2: piece handle=/rman_test/usef0fqlgcsn_1_1 tag=TAG20151105T113341

Finished restore at 05-NOV-15

در صورتی که channelها به درستی تنظیم نشده باشند، عملیات با خطا متوقف خواهد شد:

CONFIGURE CHANNEL 1 DEVICE TYPE DISK CLEAR;

CONFIGURE CHANNEL 2 DEVICE TYPE DISK CLEAR;

RMAN>  restore datafile 7,8;

channel ORA_DISK_1: SID=245 instance=rac2 device type=DISK

channel ORA_DISK_2: SID=276 instance=rac2 device type=DISK

channel ORA_DISK_1: restoring datafile 00007 to /acfs/test1.dbf

channel ORA_DISK_1: reading from backup piece /rman_test/usef0eqlgcsm_1_1

channel ORA_DISK_2: starting datafile backup set restore

channel ORA_DISK_2: specifying datafile(s) to restore from backup set

channel ORA_DISK_2: restoring datafile 00008 to /acfs/test2.dbf

channel ORA_DISK_2: reading from backup piece /rman_test/usef0fqlgcsn_1_1

channel ORA_DISK_1: ORA-19870: error while restoring backup piece /rman_test/usef0eqlgcsm_1_1

ORA-19505: failed to identify file “/rman_test/usef0eqlgcsm_1_1”

ORA-27037: unable to obtain file status

Linux-x86_64 Error: 2: No such file or directory

Additional information: 3

select inst_id,

       filename,

       status,

       round(100 * bytes / nvl(TOTAL_BYTES, bytes), 1) as pct,

       round((100 – 100 * bytes / nvl(TOTAL_BYTES, bytes)) /

             (100 * bytes / nvl(TOTAL_BYTES, bytes)) *

             (sysdate – OPEN_TIME) * 24 * 60,

             2) AS MIN_REMAIN,

       OPEN_TIME

  from gV$BACKUP_ASYNC_IO

 where status not in (‘FINISHED’)

   and filename is not null

ارائه خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نصب و راه اندازی پایگاه داده اوراکل در سراسر کشور...................... تلفن: 09128110897 ایمیل:vahidusefzadeh@gmail.com

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *