لینوکس برای dba

فایلها و پوشه ها

فایل inittab

زمانی که پروسس init شروع به کار می کند فایل inittab را در مسیر /etc می خواند تا بداند دقیقا چه سرویسهایی را در چه در runlevelای اجرا کند  و در نهایت در runlevelای که این فایل به عنوان runlevel پیش فرض معرفی کرده است، توقف می کند و وارد runlevel های بعدی نمی شود.

(بیشتر…)