اوراکل 23c – قابلیت Hybrid read-only mode برای pluggable databaseها

در اوراکل 23cء، open mode جدیدی به نام Hybrid read-only برای pluggable databaseها اضافه شد که در صورت قرار دادن PDB در این حالت، local userها تنها می توانند به صورت Read Only به دیتابیس وصل شوند البته در این open mode محدودیتی برای common userها ایجاد نخواهد شد و این دسته از کاربران امکان write خواهند داشت:

SQL> ALTER PLUGGABLE DATABASE TEHRANPDB OPEN HYBRID READ ONLY;
Pluggable database altered.
SQL> show pdbs
  CON_ID CON_NAME            OPEN MODE RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
     2 PDB$SEED            READ ONLY NO
     3 TEHRANPDB           READ WRITE NO

(بیشتر…)