بهبودهای حلقه تکرار FOR در اوراکل 21c

با فرمت حلقه FOR آشنا هستید:

FOR loop_counter IN [REVERSE] lowest_number..highest_number
LOOP
   {...statements...}
END LOOP;

مطابق این syntax، قرار است شمارنده(loop_counter) به صورت ترتیبی(با گام یک) از نقطه lowest_number به نقطه highest_number برسد. برای مثال، با اجرای قطعه کد زیر، اعداد 4 تا 8 نمایش داده می شوند:

SQL> set serveroutput on
begin
  for i in 4 .. 8 loop
    dbms_output.put_line(i);
  end loop;
end;
/
4
5
6
7
8
PL/SQL procedure successfully completed.


(بیشتر…)