تغییرات GIMR Database در اوراکل کلاستر 21c

GIMR یا همان Grid Infrastructure Management Repository در اوراکل 12c ارائه شد و هدف اوراکل از ارائه GIMR، ثبت وقایع و رخدادهای مربوط به کلاستر می باشد به طور دقیق تر، GIMR قرار است Cluster Health Monitor را در دیتابیسش ثبت کند. این دیتابیس حدودا 20 جدول دارد که لیست جداول آن را می توان به روش زیر مشاهده کرد:

[grid@RAC1 ~]$ export ORACLE_SID=-MGMTDB
[grid@RAC1 ~]$ sqlplus "/as sysdba"
SQL> alter session set container=GIMR_DSCREP_10;
Session altered.
SQL>  select table_name from dba_tables where owner='CHM' order by table_name;
TABLE_NAME
--------------------------------------------------------------------------------
CATCHMUTILPLS_PARTITION_TMP_TBL
CHMOS_ACTIVE_CONFIG_INT_TBL
CHMOS_ADVM_INT_TBL
…
16 rows selected.

(بیشتر…)