اجرای همروند در ابزار های expdp/impdp

با این پارامتر تعیین می کنیم که حداکثر چه تعداد پروسس(worker process) در عملیات export/import مورد استفاده قرار گیرد استفاده به جا و درست از این پارامتر سرعت عملیات را افزایش می دهد.

مثال :

~]$ expdp  naser   full=y   directory=dump  dumpfile=naser_full.dmp  parallel=5

SQL> select  t.owner_name,t.job_name,t.operation,t.job_mode,t.state,t.degree  from  dba_datapump_jobs  t;

OWNER_NAME   JOB_NAME            OPERATION   JOB_MODE   STATE       DEGREE

———–  ——————  ———-  ———  ———-  ———

NASER        SYS_EXPORT_FULL_01  EXPORT      FULL       EXECUTING   5

توجه کنید که این پارامتر زمانی کارایی بهتری خواهد داشت، که تناظر یک به یک بین تعداد پروسسهای تعیین شده و تعداد فایل دامپ برقرار شود. بنابراین می بایست تعداد فایل های دامپ را به یکی از دو روش زیر،  به تعداد پروسس ها تعیین کرد.

1.در زمان export نام فایل ها را در پارامتر dumpfile تعیین کنیم. مانند مثال زیر:

~]$ expdp   naser  directory=dump  full=y dumpfile=full_a.dmp,full_b.dmp,full_c.dmp  

در مثال بالا سه فایل full_a.dmp و full_b.dmp و full_c.dmp ایجاد و اطلاعات برروی آنها قرار داده می شود.

~]$  ll  /u01/dump/

-rw-r—–.  1  oracle oinstall  2911813632 Mar 25  06:46  b_tbl_980105.dmp

-rw-r–r–.  1  oracle oinstall                 813  Jun  16  11:34   export.log

-rw-r—–.  1  oracle oinstall     59235360  Jun  16  11:34   full_a.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall     58159104  Jun  16  11:34   full_b.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall     58891047  Jun  16  11:34   full_c.dmp

2.بجای نوشتن نام فایل ها، از کاراکتر جانشین مانند %u استفاده کرد ، تا دامپ به تعداد پروسس های تعیین شده در فایلهای متناظر ساخته شود.

 مثال :

~]$ expdp naser  full=y  dumpfile=test_full_%u.dmp  directory=dump   parallel=5

.  .  .

Master table “NASER”.”SYS_EXPORT_FULL_01″ successfully loaded/unloaded

******************************************************************************

Dump file set for NASER.SYS_EXPORT_FULL_01 is:

  /u01/dump/test_full_01.dmp

  /u01/dump/test_full_02.dmp

  /u01/dump/test_full_03.dmp

  /u01/dump/test_full_04.dmp

  /u01/dump/test_full_05.dmp

Job “NASER”.”SYS_EXPORT_FULL_01″ successfully completed at 16:07:10

نکته 1: در محیط کلاستر اگر پارامتر parallel=1 تنظیم شود ، پروسس فقط برروی همان instance ی که دستور صادر شده کار می کند، بنابراین آبجکت دایرکتوری می تواند در مسیر local تنظیم شود. ولی اگر مقدار parallel بیشتر از یک تنظیم شود، پروسس ها برروی instance های دیگر در کلاستر قرار می گیرند، بنابراین آبجکت دارکتوری باید در مسیر مشترک (shared storage) تنظیم شود.

نکته2: پارامتر parallel فقط در نسخه Enterprise اوراکل 11g معتبر است.

در طول انجام عملیات دامپ گیری یا بارگذاری نیز ، در خط فرمان Export/Import>، با دستور parallel=n می توان تعداد پروسس ها را کم یا زیاد نمود.

~]$ expdp  naser   full=y   directory=dump  dumpfile=full_%u.dmp  parallel=5

SQL> select  t.owner_name,t.job_name,t.operation,t.job_mode,t.state,t.degree  from  dba_datapump_jobs  t;

OWNER_NAME    JOB_NAME             OPERATION   JOB_MODE   STATE        DEGREE

———–   ——————   ———-  ———  ———-  ———

NASER         SYS_EXPORT_FULL_02   EXPORT      FULL       EXECUTING   5

.  .  .

Export> parallel=10

SQL> select  t.owner_name,t.job_name,t.operation,t.job_mode,t.state,t.degree  from  dba_datapump_jobs  t;

OWNER_NAME    JOB_NAME             OPERATION   JOB_MODE   STATE        DEGREE

———–   ——————   ———-  ———  ———-  ———

NASER         SYS_EXPORT_FULL_02   EXPORT      FULL       EXECUTING   10

همانطور که گفته شد استفاده از کاراکترهای جانشین مانند u% موجب می شود تعداد فایل های دامپ به تعداد پروسس ها ایجاد شود. اما تغییر تعداد پروسس ها در حین عملیات تاثیری بر افزایش یا کاهش تعداد فایل ها نخواهد داشت.

~]$ expdp  naser   full=y   directory=dump  dumpfile=full_%u.dmp  parallel=5

~]$  ll  /u01/dump/

-rw-r—–.  1  oracle oinstall  2911813632 Mar 25  06:46   b_tbl_980105.dmp

-rw-r–r–.  1  oracle oinstall                 870  Jun  16  12:50   export.log

-rw-r—–.  1  oracle oinstall        9235360  Jun  16  12:50   full_01.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall        8959104  Jun  16  12:50   full_02.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall        8891047  Jun  16  12:50   full_03.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall        8913146  Jun  16  12:50   full_04.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall        9065381  Jun  16  12:50   full_05.dmp

.  .  .

Export> parallel=10

~]$  ll  /u01/dump/

-rw-r—–.  1  oracle oinstall  2911813632 Mar 25  06:46  b_tbl_980105.dmp

-rw-r–r–.  1  oracle oinstall                 921  Jun  16  12:50   export.log

rw-r—–.  1  oracle oinstall      11265341  Jun  16  12:50   full_01.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall      10619531  Jun  16  12:50   full_02.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall      10372390  Jun  16  12:50   full_03.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall      10510836  Jun  16  12:50   full_04.dmp

-rw-r—–.  1  oracle oinstall      11540947  Jun  16  12:50   full_05.dmp

آدرس کانال تلگرام: ORACLEDB@

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *