نصب دوباره Enterprise Manager در اوراکل 10g و 11g

برای پیکربندی مجدد Oracle Enterprise Manager در یک دیتابیس، ابتدا باید تمامی پیکربندی قبلی آن را حذف کرده و مجددا OEM را با استفاده از دستور dbca و یا emca راه اندازی کرد.

البته در نسخه 11g، سخت گیری کمتری در این زمینه وجود دارد و معمولا صرفا با حذف کاربر SYSMAN، راه اندازی مجدد OEM امکان پذیر خواهد بود.

دستوراتی که در ادامه متن خواهید دید، پیکربندی قبلی OEM را حذف کرده و مقدمات نصب مجدد را فراهم می کنند.

SQL> conn sysman/pass

SQL> exec DBMS_AQADM.DROP_QUEUE_TABLE(queue_table=>’MGMT_NOTIFY_QTABLE’,force =>TRUE);

SQL> conn / as sysdba

SQL> EXEC sysman.emd_maintenance.remove_em_dbms_jobs;

EXEC sysman.setEMUserContext(”,5);

REVOKE dba FROM sysman;

SQL> DECLARE

        CURSOR c1 IS

        SELECT owner, synonym_name name

        FROM dba_synonyms

        WHERE table_owner

        = ‘SYSMAN’;

        BEGIN

        FOR r1 IN c1 LOOP

        IF r1.owner = ‘PUBLIC’ THEN

        EXECUTE IMMEDIATE ‘DROP PUBLIC SYNONYM ‘||r1.name;

        ELSE

        EXECUTE

        IMMEDIATE ‘DROP SYNONYM ‘||r1.owner||’.’||r1.name;

        END IF;

        END LOOP;

        END;

SQL> DROP USER mgmt_view CASCADE;

DROP ROLE mgmt_user;

DROP USER sysman CASCADE;

علاوه بر اجرای این دستورات، بهتر است پوشه هایی که در مسیر زیر قرار دارند هم حذف شوند:

[ORACLE_HOME]/[hostname_sid]

[ORACLE_HOME]/oc4j/j2ee/OC4J_DBConsole_[hostname]_[sid]

برای ساخت مجدد OEM با دستور emca، می توان از دستورات زیر استفاده کرد:

Single Instance : $ORACLE_HOME/bin/emca -config dbcontrol db -repos create

RAC Database : $ORACLE_HOME/bin/emca -config dbcontrol db -repos create -cluster

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *